Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dokumentacja historyczna zabytków oraz podstawy inwentaryzacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-AR-ZDK-DHZ Kod Erasmus / ISCED: 15.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja historyczna zabytków oraz podstawy inwentaryzacji
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKIŚ1_W04

ODKIŚ1_U01

ODKIŚ1_U02


Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą ruchomych obiektów zabytkowych. Obejmują naukę podstawowych metod badań naukowych zabytków - rozpoznawania technik plastycznych, stylów formalnych, opisu i analizy obiektu, naukę opracowania historii obiektu na podstawie dostrzeżonych elementów formalnych, ikonograficznych, treściowych, napisów i sygnatur, przy wykorzystaniu odpowiedniej metodologii badań. Podczas zajęć studenci uczą się metod inwentaryzacji, w tym wypełniania tzw. białej karty, a także pracy zespołowej poprzez pracę w grupach.

Zajęcia obejmują teorię oraz ćwiczenia praktyczne polegające na samodzielnym lub grupowym opracowywaniu poszczególnych zagadnień, inwentaryzację zabytków ruchomych, dyskusję. Zajęcia odbywają się stacjonarnie, w terenie - wybrane instytucje oraz obiekty (m.in. parki z rzeźbami i małą architekturą):

I semestr – 30 godzin w tym 8 godzin - e-learning/mailing.

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1. Zabytkowy obiekt ruchomy – nauka opisu na podstawie analizy formalnej (wymiary, technika, materiał, forma, styl, datowanie, ikonografia). Znaczenie poprawnego opisu dla badań naukowych w zakresie historii i historii sztuki – praca w grupach.

2. Analiza historyczna zabytku na podstawie analizy formalnej,stanu zachowania, biografii autora oraz osoby/osób przedstawionych, analogii i źródeł. Metody badań historycznych - przegląd instytucji (muzea, archiwa, biblioteki, zasoby cyfrowe, inne).

3. Wybrane zagadnienia dotyczące badania proweniencji zabytków - prezentacje studentów.

4. Inwentaryzacja - opracowanie pełnego opisu i dokumentacji historycznej danego zabytku/zespołu zabytków (białej karty) – praca na zaliczenie – praca w grupach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. ABC Podstawy prowadzenia badań proweniencyjnych, NIMOZ 2015, nr 9.

Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991.

2. Artykuły wskazane w e-learningu do opracowania i przedstawienia prezentacji na ich temat.

Literatura uzupełniająca:

Derejczyk E., Archiwalia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Warszawa, KOBIDZ, 2005.

Krejca A., Techniki sztuk graficznych. Podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki artystycznej, Warszawa 1984.

Masłowska A., Kronika wystaw Muzeum Narodowego w Warszawie 1882-2002, Warszawa 2002.

Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria, praktyka, prawo. Materiały seminariów zorganizowanych w 2010 roku przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych (NIMOZ) przy udziale Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich oraz Domu Aukcyjnego Rempex, red. Robert Pasieczny, Warszawa 2012.

Romanowska - Zadrożna M., Zadrożny T., Straty wojenne. Malarstwo obce, Warszawa 2000.

Tyczyńska A., Znojewska K., Straty wojenne: malarstwo polskie: obrazy olejne, pastele, akwarele utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, Poznań 1998.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Zna i rozumie elementarne zasady inwentaryzacji dokumentacji historycznej w instytucjach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i

powiązanych z nimi bibliotekach i archiwach.

Umiejętności:

2. Student - korzystając z wiedzy teoretycznej, przy użyciu specjalistycznej terminologii stosowanej w ochronie dziedzictwa kulturowego – potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do inwentaryzacji, interpretowania i analizowania zabytków.

Nakład pracy studenta to udział w ćwiczeniach w wymiarze:

– udział w zajęciach 30 godzin, zapoznanie się z literaturą i przygotowanie prezentacji - 20 godzin, wykonanie pracy semestralnej (praca w terenie i opracowanie dokumentacji) - 40 godzin = 90 godzin - 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia obywa się poprzez:

- obecność na zajęciach - dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona; druga nieobecność nieusprawiedliwiona to - 5 pkt. od oceny semestralnej, 2 kolejne nieusprawiedliwiona nieobecności to - 9 pkt. każda.

- aktywność podczas zajęć - udział w dyskusjach, samodzielność w stawianiu problemów i poszukiwaniu ich rozwiązań, przedstawienie prezentacji na zadany temat

- przygotowanie pracy semestralnej (praca w grupach) - praca w terenie, inwentaryzacja i wypełnienie białej karty wybranej rzeźby parkowej + opracowanie dotyczące autora rzeźby/historii parku

OCENA SEMESTRALNA MAX 100 PKT - SKŁADA SIĘ Z 3 ELEMENTÓW:

1.OBECNOŚCI – MAX 30 PKT – dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona; druga nieobecność nieusprawiedliwiona to - 5 pkt. od oceny semestralnej, 2 kolejne nieusprawiedliwiona nieobecności to - 9 pkt. każda.

2. PRZEDSTAWIENIE WSKAZANEGO ARTYKUŁU – praca w grupach – max 25 pkt.

3. PRACA SEMESTRALNA - BIAŁA KARTA (RZEŹBA) – praca w grupach - MAX 45 PKT.

Prace semestralne są elementami realizacji zajęć w e-learningu/mailingu.

ILOŚĆ PUNKTÓW ZALICZAJĄCA KURS = 60.

SKALA OCEN SEMESTRALNYCH:

60 - 79 PKT - 3,0 / 80 -84 - 3,5 / 85 -94 - 4,0 / 95- 97- 4,5 / 98 - 100 - 5,0

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.