Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-AR-ZDK-HF Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

Wykład obejmuje blisko 27 wieków historii filozofii zachodniej. Kurs rozpoczyna się od początków filozofii starożytnej i biegnie przez kolejne epoki, aż do najnowszych tendencji filozoficznych. Podczas zajęć będziemy dotykać wyłącznie wybranych, najważniejszych problemów. Będziemy śledzić odpowiedzi, jakie padały na najważniejsze, najbardziej fundamentalne pytania - o prawa rządzące światem i jego konstrukcję, o kondycję człowieka, o świat wartości - piękno, prawdę i dobro - czy istnieją i jaka jest ich struktura bytowa, o pochodzenie i naturę zła, o sens bycia, o wartość i możliwość naszego poznania świata itd. Wraz z zbliżaniem się do filozofii najnowszej przedstawione zostaną również stanowiska podważające sens tego typu poszukiwań. Wielość zjawisk i tendencji, ważność poszczególnych filozofii uniemożliwia sumaryczne oddanie w pełni ich wspólnego wysiłku intelektualnego. Dlatego też tak ważne jest uzupełnienie kursu przez zalecane lektury. W sylabusie podane są najważniejsze z nich. Jednocześnie siłą rzeczy niepełne wykłady, wymagają uzupełnienia literaturą obowiązkową, w tym roku jest to O. Höffe, Mała historia filozofii, Warszawa 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. WIEDZA: Student potrafi rozpoznać poglądy najważniejszych filozofów. Zna i rozumie pojęcia przez nich używane, potrafi je wymienić i wyjaśnić. Potrafi przedstawić i odróżnić poszczególne działy filozofii w kontekście ich powstania i rozwoju w ramach omawianych okresów. Rozumie rozwój myśli filozoficznej.

2. UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi odróżnić poglądy danego autora od ich późniejszych rozwinięć i komentarzy. Rozumie problem interpretacji tekstów źródłowych, odróżnia różne sposoby i szkoły interpretacji podstawowych problemów w nich zawartych. Potrafi śledzić rozwój problemu filozoficznego u kolejnych autorów. Potrafi rozpoznać przeciwne stanowiska w sporach filozoficznych. Samodzielnie czyta teksty filozoficzne.

Opis ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Nauka do egzaminu: 10 godz.

Razem: 60 godzin czyli 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny

Na ocenę bardzo dobrą student:

Student potrafi rozpoznać poglądy najważniejszych filozofów. Zna i rozumie pojęcia przez nich używane, potrafi je wymienić i wyjaśnić. Potrafi przedstawić i odróżnić poszczególne działy filozofii w kontekście ich powstania i rozwoju w ramach omawianych okresów. Rozumie rozwój myśli filozoficznej.

Student potrafi odróżnić poglądy danego autora od ich późniejszych rozwinięć i komentarzy. Rozumie problem interpretacji tekstów źródłowych, odróżnia różne sposoby i szkoły interpretacji podstawowych problemów w nich zawartych. Potrafi śledzić rozwój problemu filozoficznego u kolejnych autorów. Potrafi rozpoznać przeciwne stanowiska w sporach filozoficznych. Samodzielnie czyta teksty filozoficzne.

Student rozumie jak ważne są pryncypia podejmowanych działań i głoszonych opinii. Jest w stanie określić i odróżnić swoje stanowisko w przypadku różnicy poglądów. Potrafi bronić swoich poglądów wskazując na zasady, na których się opierają.

Na ocenę dobrą:

Student potrafi rozpoznać poglądy najważniejszych filozofów. Zna i rozumie pojęcia przez nich używane. Potrafi przedstawić i odróżnić poszczególne działy filozofii. Rozumie rozwój myśli filozoficznej.

Student potrafi odróżnić poglądy danego autora od ich późniejszych rozwinięć i komentarzy. Rozumie problem interpretacji tekstów źródłowych. Potrafi rozpoznać przeciwne stanowiska w sporach filozoficznych. Samodzielnie czyta teksty filozoficzne.

Student rozumie jak ważne są pryncypia podejmowanych działań i głoszonych opinii. Jest w stanie określić i odróżnić swoje stanowisko w przypadku różnicy poglądów.

Na ocenę dostateczną:

Student potrafi rozpoznać poglądy części najważniejszych filozofów. Zna i rozumie najważniejsze pojęcia przez nich używane. Potrafi przedstawić poszczególne działy filozofii.

Student rozumie problem interpretacji tekstów źródłowych. Po odpowiednim wprowadzeniu czyta teksty filozoficzne.

Student rozumie jak ważne są pryncypia podejmowanych działań i głoszonych opinii.

Ocena zostanie wystawiona na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz egzaminu pisemnego składającego się z pytań otwartych i zamkniętych.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaczorowski
Prowadzący grup: Paweł Kaczorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.