Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy muzealnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-AR-ZDK-PM Kod Erasmus / ISCED: 15.6 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Podstawy muzealnictwa
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKIŚ1_U04

ODKIŚ1_U05


Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z pracą i strukturą muzeów w Polsce, zakresem działalności przewidzianej przez ustawy i rozporządzenia MKiDN, zarządzania zbiorami, bezpieczeństwem, metodami wystawiennictwa, edukacji, promocji, a także najważniejszymi kolekcjami muzealnymi. Studenci zdobywają umiejętność sporządzania recenzji wystaw, planowania i organizacji wystaw wraz z ich aranżacją, promocją, imprezami towarzyszącymi, a także pracy zespołowej poprzez pracę w grupach.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie, w wybranych placówkach muzealnych:

1 semestr – 30 godzin w tym 8 godzin, w e-learning/mailing.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Omówienie struktury administracyjnej muzeum - tradycyjnej i nowoczesnej oraz problematyki związanej z przemianami instytucji muzealnych.

2. Przegląd najważniejszych muzeów polskich oraz ich rodzajów i różnorodnych form ekspozycji muzealnych. Muzea a galerie sztuki – prezentacje studentów.

3. Zarządzanie zbiorami - księga inwentarzowa, karta ewidencyjna, karta magazynowa- sposoby ich wypełniania, bazy danych i ich zastosowanie, wypożyczenia - zasady bezpieczeństwa.

4. Analiza ekspozycji stałej i czasowej - jej form, warstw treściowych, celów (edukacyjnych, upowszechniających i in.), promocja (edukacja, imprezy, druki, formy cyfrowe).

5. Organizacja wystawy czasowej – zasady działania – tytuł wystawy, koncepcja merytoryczna i plastyczna, scenariusz – spis obiektów, logo wystawy, plakat, ulotka, koncepcja promocji i edukacji, kosztorys.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. ABC organizacji wystaw czasowych w muzeach, red. Marek Rogowski, Warszawa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2012.

2. ABC Zarządzanie kolekcja muzealną, NIMOZ 2014, nr 3.

3. ABC Gość niepełnosprawny w muzeum, NIMOZ 2012, nr 2

4. Folga-Januszewska D., 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik, Warszawa 2011

5. http://muzealnictwo.com/ - wybrane artykuły.

Literatura uzupełniająca:

1. Matassa Freda, Zarządzanie zbiorami muzeum : podręcznik, red. Nauk. Dorota Folga -Januszewska, Warszawa, Muzeum Pałac w Wilanowie, Kraków, 2012

2. Muzeum w świetle reflektorów: wystawa - naukowe laboratorium czy artystyczna kreacja? : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej 12-14 X 2011 r. przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, red. Agnieszka Kowalska, Kraków, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2012.

3. Piękno dotyku. Poznanie dotykowe w sztukach plastycznych, Muzeum Śląskie w Katowicach, 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności:

1. Student potrafi, pracując w zespole, korzystając zasobów tradycyjnych i cyfrowych instytucji kultury, zarządzać zbiorami, w szczególności zorganizować wystawę zgodnie z wybraną koncepcją, zasadami organizacji i przepisami prawa.

2. Potrafi – posługując się aparatem badawczym - przygotować towarzyszące jej wydawnictwa.

3. Potrafi, dokonują analizy krytycznej dział sztuki, bądź zagadnień związanych z wystawiennictwem, przygotować ich opracowanie w kontekście kulturowym i historycznym i przedstawić je w interesujący i jasny sposób publiczności za pomocą wybranej formy prezentacji.

Kompetencje:

4.Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez konfrontację zdobywanej wiedzy w praktyce zawodowej muzealnika.

5. Dzięki pracy zespołowej podczas zajęć potrafi pracować w grupie podejmując się różnorodnych ról i zadań odpowiednio określając zadania, ich priorytety i sposoby realizacji poszczególnych etapów danego zadania, tak by uzyskać jak najlepszy efekt końcowy.

6. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga podstawowe dylematy związane z wykonywaniem zawodu muzealnika.

7. Ma świadomość odpowiedzialności za ochronę dziedzictwa kulturowego Polski i Europy i zna zasady właściwego postępowania z obiektami muzealnymi.

8. Dzięki znajomości różnorodnych form działalności instytucji muzealnych aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych jego form.

Nakład pracy studenta to udział w ćwiczeniach w wymiarze:

– udział w zajęciach 30 godzin, zapoznanie się z literaturą i przygotowanie prezentacji - 10 godzin, wykonanie pracy semestralnej - 20 godzin = 60 godzin - 2 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Umiejętności:

1. Student potrafi, pracując w zespole, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznych działaniach związanych z ochroną dóbr kultury w tym z działalnością wystawienniczą, oświatową i popularyzatorską.

2. Ma umiejętności językowe w zakresie dóbr kultury i środowiska,

zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego

Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Nakład pracy studenta to udział w ćwiczeniach w wymiarze:

– udział w zajęciach 30 godzin, zapoznanie się z literaturą i przygotowanie prezentacji - 10 godzin, wykonanie pracy semestralnej - 20 godzin = 60 godzin - 2 ECTS

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.