Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-AFwP
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.is.wnhis.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład - Efekty kształcenia:

EK1_W04, EK1_W06, EK1_W13


Ćwiczenia - Efekty kształcenia:

EK1_U04, EK1_K02, EK1_K05

Skrócony opis:

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie dostarcza danych o sytuacji finansowej firm i wynikach ich działalności, które to informacje mają służyć podejmowaniu decyzji zarówno przez użytkowników wewnętrznych jak i zewnętrznych firm. Zatem niezbędnym jest dla studentów kierunku ekonomia modułu specjalnościowego " Analiza finansowa i gospodarcza" poznanie zasad i metod przeprowadzania analizy finansowej sprawozdań finansowych, czynników kształtujących wynik finansowy oraz ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji finansowych o przedsiębiorstwie

a) istota sprawozdań finansowych i ich użytkownicy

b) wpływ zasad rachunkowości na jakość sprawozdań finansowych

c) wzorce i normy rachunkowości dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych

d) elementy składowe sprawozdań finansowych

e) ogólne zasady sporządzania

- bilansu

- rachunku zysków i strat

- rachunku przepływów pieniężnych

- zestawienia zmian w kapitale/funduszu/ własnym

- informacji dodatkowej

d) podstawowe zagadnienia badania i ogłaszania sprawozdań finansowych

2. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

a) istota analizy finansowej w przedsiębiorstwie

b) metody analizy finansowej

c) analiza struktury i dynamiki bilansu

d) analiza rachunku zysków i strat

e) analiza wskaźnikowa bilansu i rachunku zysków

- zakres i zasady analizy wskaźnikowej bilansu i rachunku zysków i strat

- wskaźniki :

1) płynności

2) wspomagania finansowego

3) obrotowości

4) rentowności

f) analiza przychodów ze sprzedaży i kosztów ich osiągnięcia

f) analiza struktury przepływów pieniężnych

Literatura:

1. W.Gabrusewicz, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa

2. W Gos. i in, Sprawozdania finansowe i ich analiza, SKwP , Warszawa 2015

3. E.Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005

4. L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2007

5. R. Gasza i in, Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne I stopień certyfikacji- księgowy, SKwP Warszawa 2016

6. Ustawa o rachunkowości wg aktualnego stanu prawnego

7. Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym wg aktualnego stanu prawnego

8. Materiały pomocnicze do przedmiotu przygotowane przez wykładowcę

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład - Efekty kształcenia:

EK1_W04, EK1_W06, EK1_W13

ECTS 2 pkt

0,5 pkt ECTS obecność na zajęciach 15 h

0,5 pkt ECTS praca własna studenta 15h

1 pkt ECTS przygotowanie się do egzaminu 30 h

Ćwiczenia - Efekty kształcenia:

EK1_U04, EK1_K02, EK1_K05

ECTS 2 pkt

0,5 pkt ECTS obecność 15 h

0,5 pkt ECTS praca własna studenta 15h

1 pkt. ECTS przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego 30 h

Metody i kryteria oceniania:

wykłady z wykorzystaniem zalecanej literatury przygotowującej do wykonywania zadań sytuacyjnych w zakresie sporządzania bilansu rachunku zysków i strat oraz dokonywania analizy finansowej w przedsiębiorstwie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)