Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-EKNM
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonometria
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_U03, EK1_U04,

EK1_U05, EK1_U10

Skrócony opis:

Wprowadzenie do ekonometrii i do modelowania ekonometrycznego.

Podstawowy klasyczny model regresji liniowej.

Estymacja i weryfikacja modelu ekonometrycznego.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do ekonometrii - geneza i przedmiot ekonometrii, główne cele badań ekonometrycznych, zmienne objaśniane i zmiennej objaśniające.

2. Etapy budowy modelu ekonometrycznego.

3. Estymacja parametrów strukturalnych modeli jednorównaniowych. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów (KMNK). Warunki stosowalności KMNK. Własności estymatorów uzyskiwanych KMNK.

4. Weryfikacja modelu. Istota weryfikacji ekonomicznej i statystycznej. Globalne miary dopasowania modelu: współczynniki zbieżności i korelacji wielorakiej; wariancja składnika losowego i jej estymator. Błędy średnie ocen parametrów strukturalnych. Badanie istotności zmiennych objaśniających. Badanie składnika losowego.

Literatura:

1. G.S. Maddala, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

2. M. Piłatowska (red.), Ekonometria dla praktyki, PTE, Toruń 2012

3. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2003

4. J.W. Wiśniewski, Instrumenty decyzyjne przedsiębiorcy. Ekonometria stosowana, Instytut Wydawniczy GRAVIS, Toruń 2002

5. J.W. Wiśniewski, Correlation and regression of economic qualitative features, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2013

6. J.W. Wiśniewski, Microeconometrics in Business Management, John Wiley & Sons, Chichester 2016

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K_W05 zna narzędzia służące do wybranych typów badań ekonomicznych i wie, do jakich celów służą. S1A_W06

K_W04 zna wybrane najnowsze osiągnięcia naukowe odnoszące się do teorii ekonomii oraz wybranych zagadnień z zakresu ekonomii stosowanej S1A_W01

K_W01 ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk S1A_W01

K_W02 Ma podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii na poziomie podstawowym S1A_W01

Umiejętności:

K_U03 potrafi korzystać ze źródeł danych ekonomicznych i

metod ich analizowania oraz dokonywać krytycznej analizy sposobu ich pozyskania posługując się przy tym systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi odnoszącymi się do studiowanego kierunku S1A_U01

S1A_U02

S1A_U03

S1A_U05

S1A_U06

S1A_U07

K_U04 potrafi interpretować dane ekonomiczne i zjawiska społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku S1A_U01

S1A_U03

S1A_U07

S1A_U08

K_U05 potrafi postrzegać problemy ekonomiczne z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno-gospodarczych i prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin i dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku S1A_U04

K_U10 potrafi interpretować rzeczywistość ekonomiczną i mechanizmy jej funkcjonowania S1A_U06

S1A_U07

K_U11 potrafi praktycznie wykorzystać informacje gospodarcze i przetwarzać je na potrzeby działalności gospodarczej i społecznej S1A_U06

S1A_U07

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z informacją dla danego cyklu akademickiego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)