Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje otoczenia biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-MGR-IOB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje otoczenia biznesu
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_W01, EM2_W09, EM2_U12, EM2_K01, EM2_K07

Skrócony opis:

Instytucje otoczenia biznesu stanowią ważny element infrastruktury instytucjonalnej, w ich skład wchodzi kilkanaście różnego typu ośrodków.

Wyodrębnia się trzy podstawowe grupy IOB, do których zalicza się.: Ośrodki przedsiębiorczości, Instytucje finansowe oraz Ośrodki innowacji. są one niezbędne do tworzenia infrastruktury wsparcia przedsiębiorstw zarówno tych znajdujących się w początkowych fazach rozwoju jak i tych poszukujących innego rodzaju wsparcia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS: 3

Podział ECTS:

•uczestnictwo w zajęciach 30h - 1 pkt ECTS

•praca własna (przygotowanie prezentacji) 45 h - 1,5 pkt ECTS

•studiowanie literatury 15h - 0,5 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

Przygotowanie prezentacji lub egzamin ustny zgodnie z zasadami opisanymi w szczegółach zaliczenia dla danego roku.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)