Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody optymalizacji decyzji menedżerskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-MGR-MODM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody optymalizacji decyzji menedżerskich
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_W03, EM2_U04, EM2_U11, EM2_K08, EM2_K09

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu oparta jest na dorobku dyscypliny BADANIA OPERACYJNE.

Ukierunkowanie na podejmowanie decyzji. Możliwość oceny działania (decyzji) na podstawie określonych kryteriów. Budowa modelu (na ogół matematycznego) sytuacji decyzyjnej. Programowanie liniowe (simpleks, analiza wrażliwości), zagadnienie transportowe, programowanie sieciowe (teoria grafów, analiza ścieżki krytycznej).

Pełny opis:

Projekt - empiryczne zastosowanie metod decyzyjnych.

Projekt polega na znalezieniu jednego badania naukowego dotyczącego analizy podejmowania decyzji zgodnie z tematyką zagadnień podejmowania decyzji przedstawianą podczas kursu. Projekt należy oprzeć na artykułach naukowych. Projekt należy przesyłać w formie opisowej (plik Word), przedstawiając:

1) źródło (tytuł artykułu, autorzy, czasopismo w jakim zostało opublikowane, nr DOI jeśli artykuł posiada, link jeśli jest dostępny),

2) hipotezy badawcze/problem badawczy poruszany w artykule,

3) zastosowane metody/narzędzia do analiz,

4) uzyskane wnioski.

Literatura:

Kaliszewski I. (2008). Wielokryterialne podejmowanie decyzji, WNT, Warszawa.

Moore J.H., Weatherford L.R. (2001). Decision Modeling with Microsoft® Excel. Prentice Hall, Upper Saddle River.

Trzaskalik T. (2008). Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS: 3 pkt.

Udział w zajęciach: 30h (1,2 pkt.)

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 25h (1 pkt.)

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 20h (0,8 pkt.)

ŁĄCZNIE: 75h, tj. 3 pkt. ECTS.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, − dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT),

- potrafi kierować pracą zespołu.

KOMPETENCJE:

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: − rozwijania dorobku zawodu, - podtrzymywania etosu zawodu, − przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)