Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia informatyczne w rachunkowości i finansach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-MGR-NI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia informatyczne w rachunkowości i finansach
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_W01, EM2_U01, EM2_U04, EM2_K03, EM2_K05

Skrócony opis:

1. Pojęcia podstawowe

2. Konfiguracja programu

3. Obsługa i wykorzystanie dokumentów księgowych

4. Kartoteki

5. Obsługa i wykorzystanie rejestrów VAT

6. Wprowadzanie i obsługa rozrachunków

7. Okresy sprawozdawcze i rok obrachunkowy

Pełny opis:

1. Pojęcia podstawowe

2. Konfiguracja programu

3. Obsługa i wykorzystanie dokumentów księgowych

4. Kartoteki

5. Obsługa i wykorzystanie rejestrów VAT

6. Wprowadzanie i obsługa rozrachunków

7. Okresy sprawozdawcze i rok obrachunkowy

Literatura:

Sage Symfonia Finanse i Księgowość. Podręcznik użytkownika. Wersja 2016.a, Sage sp. z o.o.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawowe pojęcia związane z rachunkowością,

Student rozumie poszczególne funkcjonalności programu Sage Symfonia Finanse i Księgowość.

Student potrafi zaewidencjonować operacje gospodarcze w programie finansowo-księgowym.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia na komputerach. Obecność obowiązkowa.

Zaliczenie polega na zaksięgowaniu zestawu operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym na podstawie odpowiednich dowodów księgowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)