Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-Makro
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W01, EK1_U02, EK1_W09

EK1_U01, EK1_U02, EK1_U08, EK1_U04


Skrócony opis:

Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty makroekonomii, jej głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki oraz zdolności, na podstawie uzyskanej wiedzy, do rozumienia istoty i uwarunkowań podstawowych zjawisk gospodarczych w skali makroekonomicznej

Pełny opis:

1. Teoria i praktyka makroekonomii. Zarys podstawowych problemów /w-2godz/

2.Gospodarka narodowa jako obszar praktyki makroekonomicznej /ćw – 2 godz./

3. Istota, rodzaje, charakter i uwarunkowania praktyki makroekonomicznej /ćw – 2 godz./

4. Makroekonomia a główne nurty współczesnej myśli ekonomicznej /w – 2 godz./

5. Główne nurty myśli ekonomicznej /ćw – 2 godz./

6. Istota, rodzaje i charakter reprodukcji gospodarczej /w – 2 godz./

7. Związki reprodukcji gospodarczej z innymi problemami makroekonomicznymi /ćw – 2 godz./

8. Rynek pracy w wymiarze makroekonomicznym /w. – 2 godz./

9. Popyt i podaż na makroekonomicznym rynku pracy /ćw – 2 godz./

10. Zatrudnienie jako problem makroekonomiczny /w. – 2 godz./

11. Teorie zatrudnienia /ćw – 2 godz./

12. Bezrobocie jako problem makroekonomiczny /w – 2 godz./

13. Teorie bezrobocia /ćw – 2 godz./

14. Inflacja jako problem makroekonomiczny /w – 2 godz./

15.Inflacja – istota, przyczyny, rodzaje i skutki /ćw. – 2 godz./

16. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne jako problem makroekonomiczny /w – 2 godz./

17. Gospodarka otwarta wobec globalnych problemów makroekonomicznych /ćw. – 2 godz./

18. Wzrost i rozwój gospodarczy – teorie i modele /w – 2 godz./

19. Czynniki i bariery wzrostu gospodarczego /ćw. – 2 godz./

20.Globalny rynek – istota i zakres /w – 2 godz./

21.Zagregowany popyt i czynniki jego kształtowania /ćw. – 2 godz./.

22. Zagregowana podaż i czynniki jego kształtowania /ćw – 2 godz./

23. Rachunki narodowe w gospodarce rynkowej /w – 2 godz./

24. Mierniki rachunkowości społecznej /w. – 2 godz./

25. Determinanty i mierniki rachunkowości społecznej / ćw– 2 godz./

26. Koniunktura w gospodarce rynkowej /w – 2 godz./

27. Podstawowe problemy kształtowania koniunktury w gospodarce rynkowej /ćw. – 2 godz./

28.Równowaga makroekonomiczna – istota i warunki kształtowania /w. – 2 godz./

29. Model równowagi IS-LM /w – 2 godz./

30. Istota i rodzaje równowagi makroekonomicznej /ćw. – 2 godz./

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Ekonomia. Zarys wykładu. Pod redakcją Mariana Żukowskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007

2. Grabowski T. Podstawy teorii ekonomii, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2002

3. Krugman P., R.Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012

4. Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Redakcja naukowa Stefan Marciniak, PWN, Warszawa 2013

5. Podstawy ekonomii, Redakcja naukowa R.Milewski, E.Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2012

6. Samuelson P.A, Nordhaus W.D., Ekonomia 1. PWN, Warszawa 1995

7. Stachowiak Z., Stachowiak B., Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne, t.1-Wprowadzenie; t.3 - Makroekonomia, AON, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca

1.Lipiński E., Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa 1981

2. Polityka ekonomiczna. Pod redakcją B.Winiarskiego, PWN, Wrocław 2008

3. Polityka gospodarcza a rozwój kraju, redakcja naukowa U.Płowiec, PTE, Warszawa 2009

4. Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004

5. Stankiewicz W., Ekonomia instytucjonalna, AON, Warszawa 2014

6. Stankiewicz W, Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W01 – student poznał:

-istotę makroekonomii; ma wiedzę o podstawowych założeniach metodologicznych, metodach i narzędziach badawczych oraz jej podstawowych kategoriach, prawach i teoriach;

- teorię i praktyki podstawowych problemów makroekonomicznych oraz podstawowych założeniach polityki makroekonomicznej.

EK1_U01 – student potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych w makroekonomicznej rzeczywistości gospodarczej;

- diagnozować i interpretować najważniejsze zjawiska makrogospodarcze;

- samodzielnie interpretować i oceniać mające miejsce w rzeczywistości gospodarczej fakty, zjawiska i procesy makrogospodarcze;

- opisać proste problemy z makroekonomii w języku matematycznym.

Opis ECTS:

- Udział w wykładzie 30godz.

- Konsultacje 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu 20 godz.

Suma godzin: 55 godz.

Liczba ECTS: 6

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: nie zna podstawowych problemów makroekonomicznych i nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: zna tylko niektóre problemy makroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: zna wszystkie problemy makroekonomiczne podjęte na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: zna wszystkie problemy makroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je samodzielnie analizować, interpretować oraz oceniać.

Metody nauczania i sposoby oceniania:

EK1_W01 – wykład problemowy. Egzamin pisemny i ustny.

EK1_U01 – określenie istoty oraz interpretacji teoretycznej i praktycznej badanego problemu. Egzamin pisemny i ustny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)