Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i narzędzia analizy ilościowej w ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-MiNAIwE
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia analizy ilościowej w ekonomii
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.is.wnhis.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład - Efekty kształcenia:

EK1_W05, EK1_W06, EK1_W08


Ćwiczenia - Efekty kształcenia:

EK1_U02, EK1_U03, EK1_U04, EK1_U05

Skrócony opis:

Podczas kursu przedmiotu Metody i narzędzia analizy ilościowej w ekonomii podejmowana jest problematyka kluczowych następujących zagadnień z zakresu:

1. Podstawy matematyki finansowej:

2. Metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dyskonto i rożne formy płatności;

3. Metody analizy ryzyka

4. Modelowanie zależności ekonomicznych oraz rynek jako źródło informacji;

5. Elementy teorii decyzyjnych

6. Programowanie liniowe;

7. Egzamin

Pełny opis:

Problematyka przedmiotu Metody i narzędzia analizy ilościowej w ekonomii obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawy matematyki finansowej:

(Odsetki i kapitał końcowy, Cztery klasyczne zagadnienia procesu prostego, Procent składowy;)

2. Metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dyskonto i rożne formy płatności ( rentowność przedsiębiorstwa, oceny zysk, podstawowe analizy z zakresu oceny przedsiębiorstwa, dyskonto)

3. Metody analizy ryzyka

( Istota ryzyka, metody pomiaru ryzyka, wykorzystanie analizy ryzyka w rzeczywistości gospodarczej)

4. Modelowanie zależności ekonomicznych oraz rynek jako źródło informacji;

5. Elementy teorii decyzyjnych

6. Programowanie liniowe;

7. Egzamin

Literatura:

1.A. Janiga - Ćmiel;J.Mika, E. Pośpiech; Z. Przybycin Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, Cześć 1, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009;

2. M. Kolupa, J. Plebaniak; Metody ilościowe dla ekonomistów, tom 2; Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 2004;

3. M. Kolupa, J. Plebaniak; Metody ilościowe dla ekonomistów, tom 3; Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 2005;

4. pod red. M. Matłok, Metody ilościowe w ekonomii; Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K_W05 zna narzędzia służące do wybranych typów badań ekonomicznych i wie, do jakich celów służą. S1A_W06

K_W06 zna i rozumie relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a ich otoczeniem w tym zna rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości oraz genezę ich historycznej ewolucji S1A_W04

S1A_W09

K_W08 Ma podstawową wiedzę na temat wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych i informacyjnych w ekonomii w tym metody i techniki pozyskiwania danych S1A_W06

K_W01 ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk S1A_W01

K_W02 Ma podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii na poziomie podstawowym S1A_W01

Umiejętności;

K_U02 potrafi myśleć krytycznie, stosując wzorce racjonalizmu S1A_U01

K_U03 potrafi korzystać ze źródeł danych ekonomicznych i

metod ich analizowania oraz dokonywać krytycznej analizy sposobu ich pozyskania posługując się przy tym systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi odnoszącymi się do studiowanego kierunku S1A_U01

S1A_U02

S1A_U03

S1A_U05

S1A_U06

S1A_U07

K_U04 potrafi interpretować dane ekonomiczne i zjawiska społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku S1A_U01

S1A_U03

S1A_U07

S1A_U08

K_U05 potrafi postrzegać problemy ekonomiczne z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno-gospodarczych i prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin i dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku S1A_U04

Metody i kryteria oceniania:

2 (ndst) - brak znajomości podstaw analiz ekonomicznych, nieumiejętność oceny przedsiębiorstwa, brak znajomości metod heurystycznych i ich zastosowania w gospodarce;

3 (dst)- podstawowa znajomość analizy rynkowej, umiejętność oceny przedsiębiorstwa, podstawowe znajomości oceny ryzyka;

4 (db) - dobra umiejętność oceny przedsiębiorstwa, znajomość pomiaru ryzyka oraz metod heurystycznych. Dobra znajomość wykorzystania analiz rynkowych;

5 (bdb) - bardzo dobra umiejętność przeprowadzenia analiz rynkowych w przedsiębiorstw wraz z metodami pomiary ryzyka oraz metod heurystycznych.

Praktyki zawodowe:

Podczas praktyk zawodowych student powinien wykorzystywać poznaną wiedzę z zakresu problematyki przedmiotu. Rodzaj podmiotu gospodarczego i instytucji, zakresu obowiązków, realizowanych czynności, powierzonych studentowi zadań do realizacji podczas praktyki zawodowej powinien być skorelowany w kluczowych kwestiach z problematyką przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)