Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy makroekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-PMa Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy makroekonomii
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W01, EK1_U02, EK1_W09

EK1_U01, EK1_U02, EK1_U08, EK1_U04


Skrócony opis:

Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty makroekonomii, jej głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki oraz zdolności, na podstawie uzyskanej wiedzy, do rozumienia istoty i uwarunkowań podstawowych zjawisk gospodarczych w skali makroekonomicznej.

Pełny opis:

1. TEORIA I PRAKTYKA MAKROEKONOMII. ZARYS PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW ( wykład)

1.Teoria makroekonomii

1.1.Istota makroekonomii

1.2.Podstawowe kategorie makroekonomiczne

1.3. Podstawowe problemy makroekonomiczne

2. Praktyka makroekonomiczna

2.1. Zarys podstawowych współzależności praktyki makroekonomicznej na globalnym rynku

2.2. Uwarunkowania i współzależności praktyki makrogospodarczej

3. Istota, charakter, rodzaje i uwarunkowania polityki makroekonomicznej

3.1. Główne rodzaje polityki makroekonomicznej

3.1.1. Polityka fiskalna

3.1.2. Polityka monetarna

3.1.3. Polityka dochodowa

3.1.4. Zagraniczna polityka ekonomiczna

4. Polityka makroekonomiczna a podstawowe problemy makroekonomiczne

2. GOSPODARKA NARODOWA JAKO OBSZAR PRAKTYKI MAKROEKONOMICZNEJ ( ćwiczenia)

1. Istota i charakter gospodarki narodowej jako podmiotu makroekonomicznego

2. Istota i charakter gospodarki narodowej jako obszaru praktyki makroekonomicznej

3. Gospodarka narodowa wobec wstrząsów gospodarczych

i niepokojów społecznych

3. ISTOTA, RODZAJE, CHARAKTER I UWARUNKOWANIA POLITYKI MAKROEKONOMICZNEJ ( ćwiczenia)

1. Istota i charakter polityki makroekonomicznej

2. Uwarunkowania polityki makroekonomicznej

2.1. Uwarunkowania wewnętrzne

2.2. Uwarunkowania zewnętrzne

3. Główne rodzaje polityki makroekonomicznej

3.1. Polityka fiskalna

3.2. Polityka monetarna

3.3. Polityka dochodowa

3.4. Zagraniczna polityka ekonomiczna

4. MAKROEKONOMIA A GŁÓWNE NURTY WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI EKONOMICZNEJ ( wykład)

1. Przesłanki kształtowania się myśli makroekonomicznej

2. Współczesne poglądy na makroekonomię

2.1. Szkoła klasyczna

2.2. Szkoła keynesowska

2.3. Szkoła monetarystyczna

2.4. Szkoła podażowa

2.5. Szkoła racjonalnych oczekiwań

2.6. Szkoła instytucjonalna

3. Zasadnicze obszary rozbieżności poglądów na makroekonomię

2.1.Rola rynku i państwa

2.2. Osiąganie równowagi

2.3.Charakter oczekiwań dostosowawczych

2.4. Horyzont czasowy rozwiązania problemu

5 GŁÓWNE NURTY WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI MAKROEKONOMICZNEJ ( ćwiczenia)

1. Współczesne poglądy na makroekonomię

1.1. Szkoła klasyczna

1.2. Szkoła keynesowska

1.3. Szkoła monetarystyczna

1.4. Szkoła podażowa

1.5. Szkoła racjonalnych oczekiwań

1.6. Szkoła instytucjonalna

2. Zasadnicze obszary rozbieżności poglądów na makroekonomię

2.1.Rola rynku i państwa

2.2. Osiąganie równowagi

2.3.Charakter oczekiwań dostosowawczych

2.4. Horyzont czasowy rozwiązania problemu

6 ISTOTA, RODZAJE I CHARAKTER REPRODUKCJI GOSPODARCZEJ ( wykład)

1. Reprodukcja gospodarcza w wymiarze

Makroekonomicznym

1.1. Pojęcie reprodukcji gospodarczej

1.2.Uwarunkowania reprodukcji gospodarczej

1.3.Rodzaje reprodukcji gospodarczej i ich

charakterystyka

2. Charakterystyka elementów składowych

Reprodukcji gospodarczej

2.1. Istota odtwarzania dóbr materialnych

2.2. Istota odtwarzania siły roboczej

2.3. Istota odtwarzania stosunków ekonomicznych

3. Związki reprodukcji gospodarczej z innymi problemami makroekonomicznymi

7 ZWIĄZKI REPRODUKCJI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PROBLEMAMI MAKROEKONOMICZNYMI ( ćwiczenia)

1. Reprodukcja gospodarcza w wymiarze

Makroekonomicznym

1.1. Pojęcie reprodukcji gospodarczej

1.2.Uwarunkowania reprodukcji gospodarczej

1.3.Rodzaje reprodukcji gospodarczej i ich

charakterystyka

1. Charakterystyka elementów składowych

Reprodukcji gospodarczej

1.1. Istota odtwarzania dóbr materialnych

1.2. Istota odtwarzania siły roboczej

1.3. Istota odtwarzania stosunków ekonomicznych

3. Związki reprodukcji gospodarczej z innymi problemami makroekonomicznymi

8. ZATRUDNIENIE JAKO PROBLEM MAKROEKONOMICZNY ( wykład)

1. Pojęcie zatrudnienia

2. Uwarunkowania zatrudnienia

3. Struktura zatrudnienia

4. Zasoby siły roboczej na rynku pracy

9 TEORIE ZATRUDNIENIA ( ćwiczenia)

1. Istota zatrudnienia jako problemu makroekonomicznego

2. Teoretyczne ujęcie zatrudnienia

2.1. Klasyczne postrzeganie zatrudnienia

2.2. Keynesowskie ujęcie zatrudnienia

2.3. Neoklasyczne postrzeganie zagadnienia zatrudnienia

3. Zatrudnienie jako współczesny problem makroekonomiczny

10. BEZROBOCIE – JAKO PROBLEM MAKROEKONOMICZNY ( wykład)

2. Bezrobocie

2.1.Rodzaje bezrobocia

2.2.Mierniki bezrobocia

2.3.Sposoby przeciwdziałania bezrobociu

2.4.Bezrobocie a inne podstawowe problemy ekonomiczne

3. Teorie zatrudnienia i bezrobocia

4. Polityka państwa na rynku pracy

11. TEORIE BEZROBOCIA (ćwiczenia)

1.Istota bezrobocia jako problemu makroekonomicznego

2.Teoretyczne ujęcie bezrobocia

1.1. Przedklasyczne postrzeganie zjawiska bezrobocia

1.2. Klasyczne i neoklasyczne postrzeganie bezrobocia

1.3. Keynesowska ujęcie zagadnienia bezrobocia

1.4. Naturalna stopa bezrobocia

12. RYNEK PRACY W WYMIARZE MAKROEKONOMICZNYM

( wykład)

1.Istota rynku pracy

1.1. Popytowa strona rynku pracy

1.2. Podażowa strona rynku pracy

2. Istota siły roboczej

2.1. Aktywni zawodowo

2.1.1. Zatrudnieni

2.1.2. Bezrobotni

2.2. Bierni zawodowo

3. Polityka państwa na rynku pracy

3.1. Aktywne sposoby kształtowania sytuacji na rynku pracy

3.2. Pasywne sposoby kształtowania sytuacji na rynku pracy

13. POPYT I PODAŻ NA MAKROEKONOMICZNYM RYNKU PRACY ( ćwiczenia)

1. Istota popytowej strony rynku pracy

2. Istota podażowej strony rynku pracy

3. Charakter rynku pracy a mechanizmy rynkowe

3.1. Doskonały rynek pracy

3.2. Niedoskonały rynek pracy

14. INFLACJA – JAKO PROBLEM MAKROEKONOMICZNY ( wykład)

1. Istota inflacja

1.1.Pojęcie inflacji

1.2.Rodzaje inflacji i przyczyny jej wystąpienia

1.3.Skutki inflacji

1.4.Mierniki inflacji

2. Inflacja a inne problemy makroekonomiczne

2.1.Inflacja a ceny

2.2.Inflacja a bezrobocie

3. Teorie inflacji

4. Polityka antyinflacyjna państwa

15. INFLACJA – ISTOTA, PRZYCZYNY, RODZAJE I SKUTKI ( ćwiczenia)

1. Istota inflacja

1.1.Pojęcie inflacji

1.2.Rodzaje inflacji i przyczyny jej wystąpienia

1.3.Skutki inflacji

1.4.Mierniki inflacji

2. Inflacja a inne problemy makroekonomiczne

2.1.Inflacja a ceny

2.2.Inflacja a bezrobocie

3. Teorie inflacji

4. Polityka antyinflacyjna państwa

16. MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE JAKO PROBLEM MAKROEKONOMICZNY ( wykład)

1. Pojęcie i istota międzynarodowych stosunków ekonomicznych

2. Wymiar i zakres międzynarodowych stosunków ekonomicznych

2.1. Międzynarodowy podział pracy

2.2. Międzynarodowy obrót gospodarczy

2.2.1. Międzynarodowa wymiana towarów

2.2.2. Międzynarodowa wymiana usług

2.2.3. Międzynarodowe transfery kapitału

2.2.4. Międzynarodowe przepływy technologii

2.2.5. Międzynarodowe przepływy siły roboczej

2.3. Międzynarodowe stosunki finansowe

3. Uwarunkowania międzynarodowych stosunków ekonomicznych

4. Pojęcie, istota, cele, przyczyny, formy i mechanizmy międzynarodowej integracji

17. GOSPODARKA OTWARTA WOBEC GLOBALNYCH PROBLEMÓW MAKROEKONOMICZNYCH ( ćwiczenia)

1. Istota światowego systemu gospodarczego

2. Struktura podmiotowa światowego systemu gospodarczego

2.1. Gospodarki narodowe

2.2. Ugrupowania regionalne

2.3. Korporacje międzynarodowe

2.4. Międzynarodowe organizacje gospodarcze

3. Współczesne podziały i tendencje rozwojowe gospodarki światowej

4. Globalne i regionalne problemy gospodarki światowej

18. WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY – TEORIE

I MODELE

1. Reprodukcja społeczna a procesy wzrostu i rozwoju gospodarczego

2. Przesłanki i podstawy formuł teorii wzrostu i rozwoju

Gospodarczego ( wykład)

1.1. Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego

1.2. Systematyka i charakterystyka czynników wzrostu

i rozwoju gospodarczego

2.3. Bariery wzrostu i rozwoju gospodarczego

2 „Stare” teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego

2.1.Teoria zmiany zasobu kapitału

2.2.Teoria konwergencji

2.3.Teoria wzrostu liczby ludności

2.4. Teoria postępu technicznego

3. „Nowe” teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego

3.1.Teorie postępu technicznego

3.2.Teorie wzrostu liczby ludności

1.1. Modele stałych przychodów

19. CZYNNIKI I BARIERY WZROSTU ORAZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO

( ćwiczenia)

1.Identyfikacja istoty i systematyka czynników wzrostu

i rozwoju gospodarczego

2.Charakterystyka czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego

3.Identyfikacja istoty oraz charakterystyka barier wzrostu

i rozwoju gospodarczego oraz wynikających z nich zagrożeń

20. GLOBALNY RYNEK – ISTOTA I ZAKRES ( wykład)

1. Pojęcie globalnego rynku

1.1. Istota i charakterystyka globalnego rynku

1.2. Podstawowe współzależności na globalnym rynku

2. Globalny popyt

2.1. Istota globalnego popytu

2.1. Czynniki globalnego popytu

2.2. Polityka strony popytu

3. Globalna podaż

3.1. Istota globalnej podaży

3.2. Czynniki globalnej podaży

3.3. Polityka strony podaży

21. ZAGREGOWANY POPYT I CZYNNIKI JEGO KSZTAŁTOWANIA ( ćwiczenia)

1. Pojęcie globalny popytu

1.1. Istota globalnego popytu

1.2. Uwarunkowania kształtowania globalnego popytu

1. Czynniki kształtowania globalnego popytu

2.1.Wydatki konsumpcyjne

1.2. Wydatki inwestycyjne

1.3. Wydatki rządowe

1.4. Eksport netto

3. Umiejscowienie globalnego popytu na globalnym rynku z punktu polityki strony popytu

22. ZAGREGOWANA PODAŻ I CZYNNIKI JEJ KSZTAŁTOWANIA ( ćwiczenia)

1. Pojęcie globalnej podaży

1.1. Istota globalnej podaży

1.2. Uwarunkowania kształtowania globalnej podaży

2. Czynniki kształtowania globalnej podaży

2.1. Możliwości wytwórcze gospodarki

2.2. Zasoby siły roboczej

2.3. Zasoby czynników produkcji

2.4. Dostępność do czynników produkcji i koszty ich pozyskania

2.5. Postęp naukowo- techniczny

2.6. Poziom cen

2.7. Regulacje rządowe

3. Umiejscowienie globalnej podaży na globalnym rynku z punktu polityki strony podaży

23. RACHUNKI NARODOWE W GOSPODARCE RYNKOWEJ ( wykład)

1. Istota rachunku narodowego w gospodarce rynkowej

1.1. Metodologia MPS

1.2. Metodologia SNA

2.Determinanty rachunku narodowego

1.1. Wydatki konsumpcyjne

1.2. Wydatki inwestycyjne

1.3. Wydatki rządowe

1.4. Eksport netto

1.5. Dochody z tytułu własności zagranicznej

24 MIERNIKI RACHUNKOWOŚCI SPOŁECZNEJ ( wykład)

1.Rodzaje mierników rachunkowości społecznej

1.1. Produkt krajowy brutto

1.2. Produkt narodowy brutto

1.3.Produkt narodowy netto

1.4.Dochód narodowy

1.5.Wskaźnik dobrobytu ekonomicznego

2. Tworzenie i podział dochodu narodowego

2.1.Procedury i mechanizmy tworzenia dochodu narodowego

2.2.Procedury i mechanizmy podziału dochodu narodowego

2.3.Mnożnik dochodu narodowego

3. Egzemplifikacja rachunku narodowego w polskiej gospodarce

26. KONIUNKTURA W GOSPODARCE RYNKOWEJ ( wykład)

1.Istota koniunktury gospodarczej w gospodarce rynkowej

1.1.Obraz koniunktury gospodarczej

1.2.Fazy cyklu koniunkturalnego

1.3.Rodzaje cyklu koniunkturalnego

2. Istota i podstawowe problemy oceny koniunktury gospodarczej

3. Główne problemy kształtowania polityki koniunktury gospodarczej

4.Teorie koniunktury gospodarczej

4.1.Klasyczne teorie koniunktury gospodarczej

4.2.Keynesowskie teorie koniunktury gospodarczej

27. PODSTAWOWE PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ ( ćwiczenia)

1.Pojęcie koniunktury gospodarczej w gospodarce rynkowej i jej wyznaczniki

2. Koniunktura gospodarcza jako obraz aktywności gospodarczej

3. Cykl koniunkturalny i jego fazy

4.Rodzaje cyklu koniunkturalnego

5.Metody i sposoby identyfikacji koniunktury gospodarczej

6. Kwestie oceny koniunktury gospodarczej

7. Kształtowanie polityki koniunktury gospodarczej

28. RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA – ISTOTA I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA ( wykład)

1. Istota i rodzaje równowagi ekonomicznej

2. Równowaga makroekonomiczna

2.1.Warunki kształtowania równowagi makroekonomicznej

2.2. Odchylenia od równowagi makroekonomicznej

3. Równowaga na podstawowych rynkach / finansowym,

pieniężnym, pracy, walutowym, ziemi /

4.Teorie równowagi ekonomicznej

4.1.Neoklasyczna teoria równowagi

4.2.Keynsowska teoria równowagi ekonomicznej

29 MODEL RÓWNOWAGI IS-LM ( wykład)

1.Geneza i ogólna charakterystyka modelu IS-LM

2.Równowaga na rynku towarowym – krzywa IS

3. Równowaga na rynku pieniężnym – krzywa LM

4. Polityka równowagi ekonomicznej

30. ISTOTA I RODZAJE RÓWNOWAGI MAKROEKONOMICZNEJ ( ćwiczenia)

1. Równowaga makroekonomiczna

1.1.Warunki kształtowania równowagi makroekonomicznej

1.2. Odchylenia od równowagi makroekonomicznej

2. Równowaga na podstawowych rynkach / finansowym,

pieniężnym, pracy, walutowym, ziemi /

3.Teorie równowagi ekonomicznej

3.1.Neoklasyczna teoria równowagi

3.2.keynsowska teoria równowagi ekonomicznej

4. Model równowagi IS-LM

4.1.Geneza i ogólna charakterystyka modelu IS-LM

4.2.Równowaga na rynku towarowym – krzywa IS

4.3. Równowaga na rynku pieniężnym – krzywa LM

5. Polityka równowagi ekonomicznej

Literatura:

1.Ekonomia. Zarys wykładu, Pod redakcją Mariana Żukowskiego, Wydawnictwo UCMS, Lublin 2007

2. Krugman P., R.Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012

3. Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Redakcja naukowa Stefan Marciniak, PWN, Warszawa 2013

4. Podstawy ekonomii, Redakcja naukowa R.Milewski, E.Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2012

5. Stankiewicz W., Ekonomia instytucjonalna, AON, Warszawa 2014

6. Stachowiak Z., Ekonomia. Zarys podstawowych problemów, WSFiZ, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca

1. Grabowski T. Podstawy teorii ekonomii, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2002

2.Lipiński E., Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa 1981

3. Polityka ekonomiczna. Pod redakcją B.Winiarskiego, WAE im. O.Langego, Wrocław 1992

4. Samuelson P.A, Nordhaus W.D., Ekonomia 1 i 2, PWN, Warszawa 1995

5. Stankiewicz W, Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W01 – student poznał:

-istotę makroekonomii; ma wiedzę o podstawowych założeniach metodologicznych, metodach i narzędziach badawczych oraz jej podstawowych kategoriach, prawach i teoriach;

- teorię i praktyki podstawowych problemów makroekonomicznych oraz podstawowych założeniach polityki makroekonomicznej.

EK1_U01 – student potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych w makroekonomicznej rzeczywistości gospodarczej;

- diagnozować i interpretować najważniejsze zjawiska makrogospodarcze;

- samodzielnie interpretować i oceniać mające miejsce w rzeczywistości gospodarczej fakty, zjawiska i procesy makrogospodarcze;

- opisać proste problemy z makroekonomii w języku matematycznym.

Opis ECTS:

- Udział w wykładzie 30godz.

- Konsultacje 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu 20 godz.

Suma godzin: 55 godz.

Liczba ECTS: 6

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: nie zna podstawowych problemów makroekonomicznych i nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: zna tylko niektóre problemy makroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: zna wszystkie problemy makroekonomiczne podjęte na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: zna wszystkie problemy makroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je samodzielnie analizować, interpretować oraz oceniać.

Metody nauczania i sposoby oceniania:

EK1_W01 – wykład problemowy. Egzamin pisemny i ustny.

EK1_U01 – określenie istoty oraz interpretacji teoretycznej i praktycznej badanego problemu. Egzamin pisemny i ustny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.