Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-PRa
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W04, EK1_W10,


EK1_U01, EK1_U04,EK1_K01, EK1_K06,

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami identyfikowania i pomiaru zasobów majątkowych i kapitału przedsiębiorstwa w rachunkowości oraz pomiaru efektów działania, a także przedstawienie jakościowych cech i struktury sprawozdania finansowego.

Pełny opis:

zakres przedmiotu

1) Istota rachunkowości oraz normy i wzorce

2) zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości

3) Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania

4) Operacje gospodarcze, podział i rodzaje i dokumentów stanowiących podstawę dokonywania zapisów w księgach rachunkowych

5) Ujmowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych

- pojęcie i klasyfikacja kont księgowych

- funkcjonowanie kont bilansowych

- funkcjonowanie kont wynikowych

- konta syntetyczne i analityczne

- ewidencja pozabilansowa

- korygowanie błędów w księgach rachunkowych (storno czarne i czerwone)

6) Ewidencjonowanie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego

7) Ewidencja rozrachunków

8) Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

9)Podstawy ewidencjowania przychodów i kosztów w segmentach działalności firm

9) Podstawy sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat

Literatura:

1) M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości- ujęcie praktyczne podręcznik , SKwP, Warszawa 2019

1) M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości- ujęcie praktyczne podręcznik , SKwP, Warszawa 2019

2) M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości- ujęcie praktyczne zbiór zadań , SKwP, Warszawa 2019

3) R. Gasza, E. Sender, W. Wojas Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na I stopień certyfikacji zawodu księgowego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2020

4) Rachunkowość dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne, A. Cicha, Katarzyna Zasiewska SKwP, Warszawa 2019

5) Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych- ujęcie praktyczne, A. Cicha, K. Zasiewska SKwP, Warszawa 2019

6) Ustawa o rachunkowości wg aktualnego stanu prawnego

2) M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości- ujęcie praktyczne zbiór zadań , SKwP, Warszawa 2019

3) Rachunkowość dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne, A. Cicha, Katarzyna Zasiewska SKwP, Warszawa 2019

4) Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych- ujęcie praktyczne, A. Cicha, K. Zasiewska SKwP, Warszawa 2019

5) Ustawa o rachunkowości wg aktualnego stanu prawnego

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wykład:

EK1_W06, EK1_U03, EK1_U04, EK1_K02, EK1_K0

3 ECTS (30h)

ćwiczenia:

EK1_W06, EK1_U03, EK1_U04, EK1_K02, EK1_K0

3 ECTS (30h)

EK1_W01, EK1_W06, EK1_W09

2 pkt ECTS obecność na zajęciach

3 pkt ECTS praca własna studenta -analiza literatury, przygotowywanie się do ćwiczeń

1 pkt ECTS przygotowanie się do egzaminu

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach obowiązkowa

Wykłady: egzamin pisemny testy jednokrotnego wyboru (do 20 testów)

ćwiczenia: zadania sytuacyjne z zakresu objętego programem ( do 5 zadań)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)