Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie i symulacje gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-PiSG Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie i symulacje gospodarcze
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.is.wnhis.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład - Efekty kształcenia:

EK1_W02, EK1_W05, EK1_W06, EK1_W08


Ćwiczenia - Efekty kształcenia:

EK1_U03, EK1_U04, EK1_U05

Skrócony opis:

Podczas kursu przedmiotu Prognozowanie i symulacje gospodarcze podejmowana jest problematyka kluczowych następujących zagadnień z zakresu:

1. Wprowadzenie do prognozowania / 2 h/

2. Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu./ 4 h/

3. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych / 4 h/

4. Metody heurystyczne; / 3 h/

5. Scenariusze i gry decyzyjne. / 2 h

6. Egzamin / 2h/

Pełny opis:

Problematyka przedmiotu Prognozowanie i symulacje gospodarcze obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do prognozowania / 2 h/

( podstawowe definicje, funkcje prognoz, reguły prognozowania, klasyfikacja prognozowania, fazy budowy prognoz, metody prognozowania, dane do prognozowania, weryfikacja modelu)

2. Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu./ 4 h/

( podstawowy podział metod klasycznych modeli trendu, modele krótkookresowe, średnio i długookresowe; modele z zmiennymi sezonowymi i cyklicznymi)

3. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych / 4 h/

( model Holta, model Wintersa, model Browna. Modelownie metodą multiplikatywną i addytywną)

4. Metody heurystyczne; / 3 h/

( podstawowe metody heurystyczne)

5. Scenariusze i gry decyzyjne. / 2 h

( wykorzystanie metody scenariuszowej w działalności gospodarczej

Literatura:

- D. Blaszczyk; Wstęp do prognozowania i symulacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006;

- M. Sobczyk, Prognozowanie, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2006;

- D. Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2012;

- M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze. Metody i Zastosowanie; Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005;

- G.S. Maddala; Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWNE, Warszawa 2008;

- B.Guzik; DF. Appenzeller, Prognozowanie i Symulacja. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K_W01 ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk S1A_W01

K_W02 Ma podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii na poziomie podstawowym S1A_W01

K_W05 zna narzędzia służące do wybranych typów badań ekonomicznych i wie, do jakich celów służą. S1A_W06

K_W06 zna i rozumie relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a ich otoczeniem w tym zna rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości oraz genezę ich historycznej ewolucji S1A_W04

S1A_W09

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium oceny :

2 (nds) - brak umiejętności analitycznych, umiejętności wykorzystania narzędzi i metod prognostycznych, brak podstawowych zagadnień i dostosowania do sytuacji gospodarczej;

3 (dst) - znajomość podstawowych metod i narzędzi analitycznych wykorzystywanych w prognozowaniu, podstawowa znajomość tematyki;

4 (db) - dobra znajomość i umiejętność wykorzystywania większości narzędzi i metod prognozowania. Dobra znajomość dostosowania analiz do sytuacji rynkowej;

5 (bdb)- bardzo dobra znajomość narzędzi i metod analitycznych. wykorzystywanych w prognozowaniu. Doskonała umiejętność wykorzystywania analiz prognostycznych do sytuacji gospodarczej.

Praktyki zawodowe:

Podczas praktyk zawodowych student powinien wykorzystywać poznaną wiedzę z zakresu problematyki przedmiotu. Rodzaj podmiotu gospodarczego i instytucji, zakresu obowiązków, realizowanych czynności, powierzonych studentowi zadań do realizacji podczas praktyki zawodowej powinien być skorelowany w kluczowych kwestiach z problematyką przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dziurny
Prowadzący grup: Anna Dziurny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.