Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Controlling

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-S-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Controlling
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


Efekty kształcenia wykład EK1_W11, EK1_W13


Efekty kształcenia ćwiczenia EK1_U01, EK1_U02 , EK1_U05

Literatura:

Podstawowa:

•D. Chachuła, Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele, Difin, Warszawa 2010

Uzupełniająca:

•M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2003,

•Hilmar J.Vollmuth, Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie. Podstawy budowy systemu controllingu,Wyd. Placet, Warszawa 2000,

•S. Marciniak, Controlling. Filozofia projektowania, wyd. 2, Difin, Warszawa 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia wykład

EK1_W11 - ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz gospodarczych, a także o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

EK1_W13 - rozumie zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

Efekty kształcenia ćwiczenia

EK1_U01 potrafi praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania prostych problemów ekonomicznych oraz do opiniowania różnorodnych kwestii gospodarczych i społecznych

EK1_U02 potrafi myśleć krytycznie, stosując wzorce racjonalizmu

EK1_U05 potrafi postrzegać problemy ekonomiczne z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno gospodarczych i prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie ekonomii

wykład

ECTS 2

Podział ECTS:

•uczestnictwo w zajęciach 15h - 0,5 pkt ECTS

•zapoznanie z literaturą 30 h - 1 pkt ECTS

•przygotowanie do egzaminu 15h - 0,5 pkt ECTS

ćwiczenia

ECTS 2

Podział ECTS:

•uczestnictwo w zajęciach 15h - 0,5 pkt ECTS

•praca własna - przygotowanie prezentacji 45h - 1,5 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: test

ćwiczenia: prezentacja lub II forma (zadania i egzamin ustny)

Szczegóły w opisach kart dla poszczególnych lat

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)