Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bankowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-S1-B
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bankowość
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


Efekty wykład: EK1_W07 EK1_W08 EK1_W09 EK1_U05Efekty ćwiczenia: EK1_U07 EK1_K04 EK1_K08


Skrócony opis:

Bankowość obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu bankowego i jego otoczenia (wewnętrznego i zewnetrznego)

Literatura:

obowiązkowa

1. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka (red); Bankowość; Poltext; Warszawa 2007

Literatura dodatkowa:

1.K.Olesiak, A.Zawadzki; Podstawy Bankowości; WSUiB; Warszawa 2002

2.K.Olesiak, A.Zawadzki; Operacje bankowe; Fundacja Innowacja i WSEE; Warszawa 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po realizacji przedmiotu student zdobędzie wiedzę

1.Będzie wiedział:

Jakie są zasady funkcjonowania banków

Jakie są kryteria podziału banków i po co się je stosuje.

Jakie instytucje są ściśle związane z bankami

Jakie są ryzyka, zalety i wady związane z bankowością

Jakie są aspekty prawne działalności bankowej

Efekty wykład:

EK1_W07 zna i rozumie zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych mających wpływ na gospodarkę

EK1_W08 ma podstawową wiedzę na temat wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych i informacyjnych w ekonomii w tym metody i techniki pozyskiwania danych

EK1_W09 ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynków finansowych

EK1_U05 potrafi postrzegać problemy ekonomiczne z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno gospodarczych i prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie

Efekty ćwiczenia:

EK1_U07 potrafi samodzielnie się dokształcać

EK1_K04 ma świadomość konsekwencji ekonomicznych i społecznych decyzji gospodarczych

EK1_K08 potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole

wykład

ECTS 2

Podział ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach 15h - 0,5 pkt ECTS

• zapoznanie z literaturą 30 h - 1 pkt ECTS

• przygotowanie do egzaminu 15h - 0,5 pkt ECTS

ćwiczenia

ECTS 2

Podział ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach 15h - 0,5 pkt ECTS

• praca własna - przygotowanie prezentacji 45h - 1,5 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: test

ćwiczenia: prezentacja lub II forma (zadania i egzamin ustny)

Szczegóły w opisach kart dla poszczególnych lat

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)