Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-SO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_WO1, K_WO5, K_U01, K_U05, K_U07, K_K07, K_K02, K_K04,


Skrócony opis:

Przygotowanie do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk nie tylko ekonomicznych.

Pełny opis:

1. Przedmiot, funkcje i zadania statystyki. Badania statystyczne – rodzaje badań, proces badania statystycznego.

2. Populacja generalna i próba statystyczna - metody doboru próby badawczej.

3. Prezentacja tabelaryczna i graficzna danych statystycznych, wykorzystanie wyników badań statystycznych.

3. Analiza struktury na podstawie parametrów klasycznych i pozycyjnych – miar przeciętnych.

4. Analiza struktury na podstawie parametrów rozkładu jednej zmiennej - dyspersja.

5. Analiza struktury rozkładu - asymetria i koncentracja.

6. Analiza współzależności zjawisk – korelacja cech ilościowych.

7. Analiza współzależności zjawisk – korelacja cech jakościowych.

8. Analiza dynamiki - trend liniowy.

9. Wnioskowanie statystyczne - rozkłady zmiennych i weryfikacja hipotez parametrycznych.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. M Piłatowska, Repetytorium ze statystyki, PWN 2010

2. M. Sobczyk, Statystyka opisowa, C.H.Beck 2010

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. A. Maksimowicz-Ajchel, Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego, Wyd. UW 2007

2. K. Kukuła, Elementy statystyki w zadaniach, PWN 2003

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma podstawową wiedzę o statystyce, jako nauce społecznej, jej miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

Zna techniki pozyskiwania danych, właściwe dla statystyki opisowej i innych przedmiotów w ramach programu kierunku ekonomia, pozwalające opisywać struktury badanych zbiorowości i procesy w nich zachodzące

Zna parametry opisujące zjawiska masowe na podstawowym poziomie

Zna metody opracowywania i prezentacji uzyskanego materiału.

Potrafi przeprowadzić badanie statystyczne i rezultaty badań przenieść na grunt społeczny

Rozumie potrzebę systematycznego uczenia się przedmiotów o liniowym charakterze

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w wykładzie 15

udział w ćwiczeniach 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

konsultacje 5

czas na prowadzenie badania 75

przygotowanie do egzaminu 20

SUMA GODZIN 175

LICZBA ECTS 6

Metody i kryteria oceniania:

ĆWICZENIA:

2 Kolokwia

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceń z kolokwiów z uwzględnieniem obecności na zajęciach.

WYKŁAD:

Egzamin: 2 pytania teoretyczne, 2 zadania, łącznie 5 pkt.

Liczba punktów odzwierciedla ocenę końcową.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dziurny
Prowadzący grup: Anna Dziurny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.