Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-AE Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.is.wnhis.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład - Efekty kształcenia:

EK1_W02, EK1_W04, EK1_U05


Ćwiczenia - Efekty kształcenia:

EK1_U04, EK1_U08, EK1_U11


Skrócony opis:

Podczas kursu podejmowana jest problematyka podstawowych zagadnień z zakresu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z przedmiotem i zakresem analizy ekonomicznej w tym analizy finansowej i analizy ekonomiczno-technicznej, metodami wykorzystywanymi w analizie ekonomicznej, z metodami statycznymi i dynamicznymi oceny projektów inwestycyjnych. Do zakresu analizy finansowej wchodzi wstępna analiza podstawowych sprawozdań finansowych i ocena wskaźnikowa rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy oraz czynników kształtujących wynik finansowy, czyli analiza i ocena przychodów i kosztów prowadzonej działalności. W skład analizy techniczno-ekonomicznej wchodzi analiza i ocena gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi, zapasami.

Literatura:

M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN 2006.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Przykłady rachunków i analiz finansowych, pod red. Z. Dreslera, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.

Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa firmy. Difin, Warszawa 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

W1-Zna metody i narzędzia pozyskiwania danych oraz opracowania analizy ekonomicznej dla przedsiębiorstwa

W2- zna metody i narzędzia (matematyczno-statystyczne), w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla nauk ekonomicznych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczno-ekonomiczne, procesy w nich zachodzące, a także relacje między nimi

Umiejętności

U1- Umie krytycznie analizować wskaźniki ekonomiczno- finansowe przedsiębiorstwa - K_U01 umie krytycznie analizować podstawowe zjawiska ekonomiczno-społeczne, oraz zależności między nimi

U2- Potrafi właściwie wykorzystać dane ekonomiczne do przeprowadzenia analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa - K_U03 umie interpretować dane ekonomiczne oraz korzystać ze źródeł danych ekonomicznych

U3- Potrafi przygotować i napisać analizę ekonomiczna przedsiębiorstwa -

Kompetencje

K1- Student na podstawie wielu danych z przedsiębiorstwa i otoczenia potrafi samodzielnie napisać analizę ekonomiczną przedsiębiorstwa

K2- Analityczne myślenie: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością danych, dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki; potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

K3 umie korzystać z terminologii ekonomicznej oraz posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych języku polskim i wystąpień, na poziomie podstawowym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych

Opis ECTS

udział w wykładzie 16

udział w ćwiczeniach 16

konsultacje 8

przygotowanie do wykładów 20

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łącznie 120 / 30 = 4

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu i uzyskania oceny końcowej jest pozytywna ocena z ćwiczeń i egzaminu

98-100 punktów z ćwiczeń zwalnia z egzaminu i daje prawo do oceny końcowej 5,0

93-97 punktów z ćwiczeń zwalnia z egzaminu i daje prawo do oceny końcowej 4,5

83-92 punkty z ćwiczeń zwalniają z egzaminu i daje prawo do oceny końcowej 4,0

W każdym innym przypadku ocena z egzaminu jest oceną końcową.

Praktyki zawodowe:

Podczas praktyk zawodowych student powinien wykorzystywać poznaną wiedzę z zakresu problematyki przedmiotu. Rodzaj podmiotu gospodarczego i instytucji, zakresu obowiązków, realizowanych czynności, powierzonych studentowi zadań do realizacji podczas praktyki zawodowej powinien być skorelowany w kluczowych kwestiach z problematyką przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Trymestr drugi 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-01-02 - 2020-03-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Wykład, 6 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.