Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badanie efektywności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-BEG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badanie efektywności gospodarczej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.is.wnhis.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_U01, EK1_U02, EK1_U03, EK1_U04

Skrócony opis:

Podczas kursu podejmowana jest problematyka kluczowych zagadnień z zakresu badania efektywności gospodarczej, metodologii oceny funkcjonowania ekonomicznego podmiotów gospodarczych, metodyki badania efektywności gospodarczej przedsiębiorstw, metod restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, wyboru i realizacji przeprowadzania, kontynuowania realizowanych procesów gospodarczych, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z przedmiotem i zakresem procesu badania efektywności gospodarczej w rożnych podmiotach i instytucjach, ze szczególnym uwzględnieniem metod przeprowadzania badania efektywności gospodarczej w przedsiębiorstwach. W ramach tak zakreślonej problematyki student uzyskuje wiedzę w zakresie metodologii oceny funkcjonowania ekonomicznego podmiotów gospodarczych, metodyki badania efektywności gospodarczej przedsiębiorstw, metod restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, wyboru i realizacji przeprowadzania, kontynuowania realizowanych procesów gospodarczych, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych. Kluczowymi zagadnieniami przedmiotu jest także analiza sytuacji ekonomicznej badanego podmiotu ze wskazaniem, opracowaniem opcjonalnych kierunków właściwej strategii rozwoju, restrukturyzacji i poprawy zdiagnozowanej sytuacji. W zakresie tych procesów badawczych istotne jest zbadane sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa w tym z uwzględnieniem analizy wskaźnikowej, badania sprawozdań finansowych i sprawozdawczości.

Literatura:

Adamkiewicz-Drwiłło H.G. (2002), Mikroekonomia. Zachowania producenta w gospodarce rynkowej, Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.

Baran J., Pietrzak M. (2009), Analiza efektywności wybranych branż pol-skiego agrobiznesu bazująca na metodzie DEA, „Roczniki Nauk Rolniczych” Seria G, T. 9, Z. 3.

Szymańska E. (2010), Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar, „Roczniki Nauk Rolniczych” Seria G, T. 97, Z. 2.

Barburski J. (2010), Ekonometryczny pomiar efektywności ekonomicznej instytucji finansowych. Stochastyczny model graniczny kosztów, „Bank i Kredyt” nr 41.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2003), Ekonomia. Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kisielewska M. (2005), Charakterystyka wybranych metod pomiaru efektywności bazujących na krzywych efektywności, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” nr 4.

Koliński A. (2011), Przegląd metod i technik oceny efektywności procesu produkcyjnego, „Logistyka” nr 5.

Pomykalska B., Pomykalski P. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN,Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W03 Rozumie mechanizmy społeczne odnoszące się do działów gospodarki, instytucji ekonomicznych, różnych rodzajów struktur i instytucji społecznych oraz ma podstawową wiedzę o relacjach między nimi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej w odniesieniu do nauk społecznych.

EK1_W09 Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynków finansowych, metod badania efektywności gospodarczej podmiotów funkcjonujących we współczesnych gospodarkach.

EK1_W10 Posiada wiedzę o normach i regułach organizujących struktury społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich źródłach, zmianach i sposobach działania oraz w zakresie metodologii oceny funkcjonowania ekonomicznego podmiotów gospodarczych, metodyki badania efektywności gospodarczej przedsiębiorstw, metod restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, wyboru i realizacji przeprowadzania, kontynuowania realizowanych procesów gospodarczych, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych.

EK1_U01 Potrafi praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania prostych problemów ekonomicznych oraz do opiniowania różnorodnych kwestii gospodarczych i społecznych. Potrafi przeprowadzać projekcję sytuacji ekonomicznej badanego podmiotu i wskazywać opcjonalne kierunki właściwej strategii rozwoju, restrukturyzacji i poprawy zdiagnozowanej sytuacji.

EK1_U02 Potrafi myśleć krytycznie, stosując wzorce racjonalizmu.

EK1_U03 Potrafi korzystać ze źródeł danych ekonomicznych i metod ich analizowania oraz dokonywać krytycznej analizy sposobu ich pozyskania posługując się przy tym systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi odnoszącymi się do studiowanego kierunku.

EK1_U04 Potrafi interpretować dane ekonomiczne i zjawiska społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu i uzyskania oceny końcowej jest pozytywna ocena z ćwiczeń i egzaminu

98-100 punktów z ćwiczeń zwalnia z egzaminu i daje prawo do oceny końcowej 5,0

93-97 punktów z ćwiczeń zwalnia z egzaminu i daje prawo do oceny końcowej 4,5

83-92 punkty z ćwiczeń zwalniają z egzaminu i daje prawo do oceny końcowej 4,0

W każdym innym przypadku ocena z egzaminu jest oceną końcową.

Praktyki zawodowe:

Podczas praktyk zawodowych student powinien wykorzystywać poznaną wiedzę z zakresu problematyki przedmiotu. Rodzaj podmiotu gospodarczego i instytucji, zakresu obowiązków, realizowanych czynności, powierzonych studentowi zadań do realizacji podczas praktyki zawodowej powinien być skorelowany w kluczowych kwestiach z problematyką przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Prokopowicz
Prowadzący grup: Dariusz Prokopowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.