Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Działalność i funkcjonowanie sektora MŚP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-DziFSMŚP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Działalność i funkcjonowanie sektora MŚP
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W03, EK1_W06


Skrócony opis:

Studenci będą rozumieli zjawiska występujące w działalności sektora MSP oraz wzajemne powiązania i zależności

pomiędzy tym sektorem a gospodarką polską. Ponadto zdobędą umiejętność stosowania tej wiedzy w praktyce, szukania

odpowiednich materiałów, danych, analizowania ich oraz formułowania wniosków.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Po realizacji przedmiotu student:

Będzie wiedział:

Na czym polega rozwój przedsiębiorstw i jakie ma znaczenie ich rozwój dla gospodarki polskiej

Jakie są sposoby finansowania przedsiębiorstw

Jakie są kategorie podziału finansowania przedsiębiorstw

Jakie kryteria powinno się brać przy wyborze poszczególnych źródeł finansowania

Jak funkcjonują firmy rodzinne

Jakie są bariery rozwoju sektora MSP

Jakie kryteria trzeba spełnić aby prowadzić działalność gospodarczą

Jakie są formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Będzie umiał:

Dokonać oceny i wybrać dla poszczególnych firm najlepsze źródło finansowania

Ocenić rozwój sektora MSP i jego wpływ na polską gospodarkę

Analizować i wyciągać konkretne wnioski ze znalezionego materiału (opracowań, tabel)

Znaleźć potrzebne do analizy dane

Zdobędzie kompetencje:

Współpracy w grupie (wymiany zdań i opinii)

Przygotowania pracy zaliczeniowej i przeprowadzenia trzyletniej analizy

Wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

EK1_W03 - rozumie mechanizmy społeczne odnoszące się do działów gospodarki, instytucji ekonomicznych, różnych

rodzajów struktur i instytucji społecznych oraz ma podstawową wiedzę o relacjach między nimi w skali krajowej,

międzynarodowej i międzykulturowej w odniesieniu do nauk społecznych

EK1_W06 zna i rozumie relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a ich otoczeniem w tym zna rodzaje więzi społecznych i

rządzące nimi prawidłowości oraz genezę ich historycznej ewolucji

ECTS:

ECTS 3

Podział ECTS:

•uczestnictwo w zajęciach 30h - 1 pkt ECTS

•zapoznanie z literaturą 30 h - 1 pkt ECTS

•przygotowanie do egzaminu 30h - 1 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub prezentacja.

Szczegóły w opisach kart dla poszczególnych lat

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)