Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia menedżerska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-EM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia menedżerska
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:


Wykład: EK1_W02, EK1_W07, EK1_W10,ćwiczenia: EK1_U01, EK1_U05, EK1_U09, EK1_U10,


wykład


ECTS 3Podział ECTS:

•uczestnictwo w zajęciach 30h - 1 pkt ECTS

•zapoznanie z literaturą 30 h - 1 pkt ECTS

•przygotowanie do egzaminu 30h - 1 pkt ECTS
ćwiczenia


ECTS 4


Podział ECTS:

•uczestnictwo w zajęciach 30h - 1 pkt ECTS

•rozwiązywanie zadań domowych 30h - 1 pkt ECTS

•przygotowanie własnych zadań 30h -1 pkt ECTS

•przygotowanie do kolokwium 30h - 1 pkt ECTSSkrócony opis:

Ekonomia menedżerska jest połączeniem wiedzy z mikroekonomii, makroekonomii oraz zarządzania. Jest to analiza istotnych decyzji podejmowanych przez menedżerów przy użyciu narzędzi stosowanych przez ekonomistów wraz z interpretację otrzymanych wyników

Literatura:

Podstawowa

1.Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Ekonomia t. I i II, Wyd. PWN.

2.William F. Samuelson, Stephen G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, 2009, Warszawa.

3.D. Begg: Makroekonomia, Wyd. PWE, Warszawa 2007.

4.R.Varian Mikroekonomia kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2005

5.D. Begg, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003

Uzupełniająca

6.M. Nasiłowski: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Key Tex, Warszawa 2005.

7.B. Czarny, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2011

8.R. Milewski i E. Kwiatkowski; Podstawy ekonomii, Wyd. III zmienione; PWN, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład:

EK1_W02, EK1_W07,

EK1_W10,

cwiczenia

EK1_U01, EK1_U05,

EK1_U09, EK1_U10,

wykład

ECTS 3

Podział ECTS:

•uczestnictwo w zajęciach 30h - 1 pkt ECTS

•zapoznanie z literaturą 30 h - 1 pkt ECTS

•przygotowanie do egzaminu 30h - 1 pkt ECTS

ćwiczenia

ECTS 4

Podział ECTS:

•uczestnictwo w zajęciach 30h - 1 pkt ECTS

•rozwiązywanie zadań domowych 30h - 1 pkt ECTS

•przygotowanie własnych zadań 30h -1 pkt ECTS

•przygotowanie do kolokwium 30h - 1 pkt ECTS

Efekty kształcenia

Po realizacji przedmiotu student:

1.Będzie wiedział:

Jak przebiega analiza wielofazowych procesów decyzyjnych

Jakie są kryteria podziału decyzji i po co się je stosuje.

Jakie instytucje są ściśle związane z przedsiębiorstwami

Jakie są ryzyka, zalety i wady związane z decyzjami menedżerskimi

2.Będzie umiał:

Dokonać oceny podejmowanych decyzji

Przeanalizować korzystne i niekorzystne warunki związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw

Ocenić ryzyko, koszty, zalety i wady podejmowanych decyzji

Analizować i wyciągać konkretne wnioski ze znalezionego materiału (opracowań, tabel)

Znaleźć potrzebne do analizy dane

3.Zdobędzie kompetencje:

Współpracy w grupie

Krytycznej oceny pojmowanych decyzji

Przygotowania pracy zaliczeniowej i przeprowadzenia trzyletniej analizy - prezentacji

Wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

Metody i kryteria oceniania:

wykład: test

ćwiczenia: zadania i prezentacja

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)