Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gry i decyzje ekonomiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-GiDE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gry i decyzje ekonomiczne
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W03, EK1_W04, EK1_W13

EK1_U01, EK1_U02, EK1_U07, EK1_U08, EK1_U10

Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie studentów z zastosowaniem modelowania rzeczywistości gospodarczej w formie gier i szukania rozwiązań na pomocą ustalania optymalnych strategii.

Pełny opis:

1) Schemat opracowania gry, klasyfikacja gier, metody przedstawiania i poszukiwania rozwiązań.

2) Optymalna alokacja zasobów.

3) Stosunki międzynarodowe w perspektywie teorii gier.

4) Konkurencja i kooperacja na rynku.

5) Procedury aukcyjne i składanie optymalnych ofert.

Literatura:

Malawski M., Sosnowska H., Wieczorek A., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, PWN, 2011

Schelling T.C., Strategia konfliktu, Wolters Kluwer, 2013

Watson J., Strategie. Wprowadzenie do teorii gier, Wolters Kluwer 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt kształcenia: wiedza w zakresie poszukiwania optymalnych strategii oraz umiejętność podejmowania decyzji w rzeczywistości gospodarczej i stosunkach międzynarodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w grach i symulacjach podczas zajęć.

Projekt końcowy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)