Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-MSG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK2_W04,

EK2_U04


Skrócony opis:

Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty międzynarodowych stosunków gospodarczych, jej głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki oraz zdolności, na podstawie uzyskanej wiedzy, do rozumienia istoty i uwarunkowań podstawowych zjawisk gospodarczych w skali międzynarodowej i gospodarki światowej

Pełny opis:

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze jako dyscyplina nauki. Światowy system gospodarczy i jego podmioty /2 godz. wykł./

2. Międzynarodowy podział pracy i jego podstawowe teorie/ 2 godz. wykł./

3. Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna /2godz.wykł./

4. Rynki międzynarodowe. Międzynarodowy handel towarami i usługami. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji oraz czynników przyrodniczych i ekologicznych / 2 godz.wykł./

5. Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe i regionalne systemy walutowe / 2 godz. wykł./

6. Pieniądz światowy i kursy walutowe. Bilans płatniczy państwa /2 godz. wykł./

7. Międzynarodowa integracja gospodarcza /2 godz.wykł./

8. Globalne problemy rozwojowe współczesnej gospodarki światowej /2 godz.wykł./

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i praktyka, Redakcja naukowa Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski, PWE, Warszawa 2012

2. M.Obstfeld, P.R.Krugman, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka, Tom 1, Warszawa 2007; Tom 2, Warszawa 2015

3. J.Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010

4. Z.Stachowiak, Ekonomia międzynarodowa wobec wyzwań cywilizacyjnych, AON, Warszawa 2004

5. J. Świerkocki, Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca

1. S.Flejterski, P.T.Wahl, Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003

2. Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa 2009

3.Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, redakcja J.Baylis, S.Smith, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2008

4. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wybrane problemy, redakcja naukowa J.Dudziński i H.Nakonieczna-Kisiel, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2005

5. T.Rynarzewski, A.Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN, Warszawa 2006

6. J.Sołdaczuk, J.Misala, Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2001

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK2_W04 – student poznał:

• istotę ekonomii - w tym międzynarodowych stosunków gospodarczych, ma wiedzę o jej podstawowych założeniach metodologicznych, metodach i narzędziach badawcze oraz jej podstawowych kategoriach, prawach i teoriach;

• teorię i praktyki podstawowych problemów międzynarodowych stosunków gospodarczych; podstawowe założenia zagranicznej i międzynarodowej polityki gospodarczej.

EK2_U04 – student umie:

• wykorzystać pozyskaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych w globalnej i regionalnej rzeczywistości gospodarczej;

• na podstawie nabytej wiedzy diagnozować i interpretować najważniejsze zjawiska gospodarcze w gospodarce światowej i regionalnej;

• samodzielnie interpretować i oceniać w oparciu o zawłaszczoną wiedzę dokonujące się w światowej i regionalnej rzeczywistości gospodarczej fakty, zjawiska i procesy gospodarcze.

Opis ECTS:

- udział w wykładzie 30godz.

- konsultacje 5 godz.

- przygotowanie do egzaminu 20 godz.

Suma godzin- 55 godz.

Liczba EC:

Metody i kryteria oceniania:

EK2_W04 – student poznał:

• istotę ekonomii - w tym międzynarodowych stosunków gospodarczych, ma wiedzę o jej podstawowych założeniach metodologicznych, metodach i narzędziach badawcze oraz jej podstawowych kategoriach, prawach i teoriach;

• teorię i praktyki podstawowych problemów międzynarodowych stosunków gospodarczych; podstawowe założenia zagranicznej i międzynarodowej polityki gospodarczej.

EK2_U04 – student umie:

• wykorzystać pozyskaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych w globalnej i regionalnej rzeczywistości gospodarczej;

• na podstawie nabytej wiedzy diagnozować i interpretować najważniejsze zjawiska gospodarcze w gospodarce światowej i regionalnej;

• samodzielnie interpretować i oceniać w oparciu o zawłaszczoną wiedzę dokonujące się w światowej i regionalnej rzeczywistości gospodarczej fakty, zjawiska i procesy gospodarcze.

Opis ECTS:

- udział w wykładzie 30godz.

- konsultacje 5 godz.

- przygotowanie do egzaminu 20 godz.

Suma godzin- 55 godz.

Liczba EC:

Na ocenę niedostateczną: nie zna podstawowych problemów z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych i nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: zna tylko niektóre problemy z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: zna wszystkie problemy z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: zna wszystkie problemy z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych omawiane na wykładzie i potrafi je samodzielnie analizować, interpretować oraz oceniać.

Metody nauczania i sposoby oceniania:

EK2_W04 – wykład problemowy. Egzamin pisemny i ustny.

EK2_U04 – omówienie istoty oraz interpretacji teoretycznej i praktycznej badanego problemu. Egzamin pisemny i ustny.

Podstawą oceny jest znajomość zagadnień egzaminacyjnych:

1. Pojęcie, wymiary, obszar i zakres międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

2. Pojęcie gospodarki światowej – istota, definicje, podziały według różnych kryteriów.

3. Struktura podmiotowa gospodarki światowej (gospodarki krajowe, ugrupowania regionalne, przedsiębiorstwa międzynarodowe i międzynarodowe organizacje gospodarcze) – ich istota i charakterystyka.

4. Istota, czynniki oraz charakter kształtowania międzynarodowego podziału pracy.

5. Podstawowe tradycyjne teorie międzynarodowego podziału pracy.

6. Współczesne teorie międzynarodowego podziału pracy.

7. Pojęcie – istota, cele, środki i narzędzia zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej.

8. Istota, przesłanki i efekty handlu towarami (dobrami) i usługami.

8. Istota i formy międzynarodowych przepływów czynników produkcji (kapitału, technologii, siły roboczej).

10. Istota i formy międzynarodowych przepływów czynników przyrodniczych i ekologicznych.

11. Pojęcie, rodzaje i ogólna charakterystyka rynku międzynarodowego – problemy kształtowania cen oraz rozliczeń.

12. Istota i zakres finansów międzynarodowych.

13. Pieniądz międzynarodowy – istota i pojęcie oraz relacje wymienne (kursy walutowe, rynek walutiwy, polityka kursowa)

14. Międzynarodowe i regionalne systemy walutowe

15. Regionalne systemy walutowe

16. Bilans płatniczy państwa – istota, warunki i polityka kształtowania/

17. Istota, cele, przesłanki, warunki, mechanizmy, rodzaje, formy i efekty integracji gospodarczej.

18. Rodzaje, formy i efekty integracji gospodarczej.

19. Globalne problemy, tendencje i zagrożenia rozwojowe współczesnego świata.

20. konkurencyjność gospodarek narodowych we współczesnym świecie.

Zajęcia w cyklu "Trymestr pierwszy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2019-12-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.