Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i narzędzia analizy ilościowej w ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-MiNAIwE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia analizy ilościowej w ekonomii
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W05, EK1_W06, EK1_W08,

EK1_U02, EK1_U03, EK1_U04, EK1_U05,

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami analizy dynamicznych zjawisk ekonomicznych, w tym dekompozycji szeregów czasowych.

Pełny opis:

1) Analiza dynamiki danych statystycznych

2) Składniki szeregów czasowych

3) Dekompozycja szeregów czasowych

4) Indeksy dynamiki

5) Procenty i punkty procentowe

6) Wskaźniki jako średnie ważone

7) Dochód nominalny a dochód realny

8) Związki między zmiennymi ekonomicznymi

Literatura:

Kanas S., Podstawy ekonomii matematycznej, PWN 2011

Zagdański A., Suchwałko A., Analiza i prognozowanie szeregów czasowych, PWN 2015

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi dokonać dekompozycji szeregu czasowego i dokonać analizy dynamiki zjawiska ekonomicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin testowo-opisowy.

Ćwiczenia (e-learning): zaliczenie ćwiczeń w formie projektu - samodzielne dokonanie analizy dynami danych statystycznych i interpretacji wyników.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)