Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy makroekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-PMa Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy makroekonomii
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W01, EK1_U02, EK1_W09

EK1_U01, EK1_U02, EK1_U08, EK1_U04


Skrócony opis:

Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty makroekonomii, jej głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki oraz zdolności, na podstawie uzyskanej wiedzy, do rozumienia istoty i uwarunkowań podstawowych zjawisk gospodarczych w skali makroekonomicznej.

Pełny opis:

1. TEORIA I PRAKTYKA MAKROEKONOMII. ZARYS PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW ( wykład - 2h)

1.Teoria makroekonomii

1.1.Istota makroekonomii

1.2.Podstawowe kategorie makroekonomiczne

1.3. Podstawowe problemy makroekonomiczne

2. Praktyka makroekonomiczna

2.1. Zarys podstawowych współzależności praktyki makroekonomicznej na globalnym rynku

2.2. Uwarunkowania i współzależności praktyki makrogospodarczej

3. Istota, charakter, rodzaje i uwarunkowania polityki makroekonomicznej

3.1. Główne rodzaje polityki makroekonomicznej

3.1.1. Polityka fiskalna

3.1.2. Polityka monetarna

3.1.3. Polityka dochodowa

3.1.4. Zagraniczna polityka ekonomiczna

4. Polityka makroekonomiczna a podstawowe problemy makroekonomiczne

2. ISTOTA, RODZAJE, CHARAKTER I UWARUNKOWANIA POLITYKI MAKROEKONOMICZNEJ ( ćwiczenia 2h)

1. Istota i charakter polityki makroekonomicznej

2. Uwarunkowania polityki makroekonomicznej

2.1. Uwarunkowania wewnętrzne

2.2. Uwarunkowania zewnętrzne

4. Główne rodzaje polityki makroekonomicznej

4.1. Polityka fiskalna

4.2. Polityka monetarna

4.3. Polityka dochodowa

4.4. Zagraniczna polityka ekonomiczna

3. GŁÓWNE NURTY WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI MAKROEKONOMICZNEJ ( ćwiczenia

1. Współczesne poglądy na makroekonomię

1.1. Szkoła klasyczna

1.2. Szkoła keynesowska

1.3. Szkoła monetarystyczna

1.4. Szkoła podażowa

1.5. Szkoła racjonalnych oczekiwań

1.6. Szkoła instytucjonalna

2. Zasadnicze obszary rozbieżności poglądów na makroekonomię

2.1.Rola rynku i państwa

2.2. Osiąganie równowagi

2.3.Charakter oczekiwań dostosowawczych

2.4. Horyzont czasowy rozwiązania problemu

4. WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY ( wykład)

1. Reprodukcja społeczna a procesy wzrostu i rozwoju gospodarczego

2. Przesłanki i podstawy formuł teorii wzrostu i rozwoju

Gospodarczego

2.1. Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego

2.2. Systematyka i charakterystyka czynników wzrostu

i rozwoju gospodarczego

2.3. Bariery wzrostu i rozwoju gospodarczego

3.„Stare” teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego

1.1.Teoria zmiany zasobu kapitału

2.2.Teoria konwergencji

3.3.Teoria wzrostu liczby ludności

3.4. Teoria postępu technicznego

4. „Nowe” teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego

4.1.Teorie postępu technicznego

4.2.Teorie wzrostu liczby ludności

4.3.Modele stałych przychodów

5. CZYNNIKI I BARIERY WZROSTU ORAZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO ( ćwiczenia)

1.Identyfikacja istoty i systematyka czynników wzrostu

i rozwoju gospodarczego

2.Charakterystyka czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego

3.Identyfikacja istoty oraz charakterystyka barier wzrostu

i rozwoju gospodarczego oraz wynikających z nich zagrożeń

6. ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE JAKO PROBLEM MAKROEKONOMICZNY (wykład)

1. Istota zatrudnienia jako problemu makroekonomicznego

1.1. Pojęcie zatrudnienia

1.2. Uwarunkowania zatrudnienia

1.3. Struktura zatrudnienia

2. Teoretyczne ujęcie zatrudnienia

2.1. Klasyczne postrzeganie zatrudnienia

2.2. Keynesowskie ujęcie zatrudnienia

2.3. Neoklasyczne postrzeganie zagadnienia zatrudnienia

3. Istota bezrobocia jako problemu makroekonomicznego

4.Teoretyczne ujęcie bezrobocia

4.1. Przedklasyczne postrzeganie zjawiska bezrobocia

4.2. Klasyczne i neoklasyczne postrzeganie bezrobocia

4.3. Keynesowska ujęcie zagadnienia bezrobocia

4.4. Naturalna stopa bezrobocia

5. Zasoby siły roboczej na rynku pracy

7. RYNEK PRACY W WYMIARZE MAKROEKONOMICZNYM (ćwiczenia)

1.Istota rynku pracy

1.1. Popytowa strona rynku pracy

1.2. Podażowa strona rynku pracy

2. Istota siły roboczej

2.1. Aktywni zawodowo

2.1.1. Zatrudnieni

2.1.2. Bezrobotni

2.2. Bierni zawodowo

3. Polityka państwa na rynku pracy

3.1. Aktywne sposoby kształtowania sytuacji na rynku pracy

3.2. Pasywne sposoby kształtowania sytuacji na rynku pracy

8. INFLACJA – JAKO PROBLEM MAKROEKONOMICZNY ( wykład)

1. Istota inflacja

1.1.Pojęcie inflacji

1.2.Rodzaje inflacji i przyczyny jej wystąpienia

1.3.Skutki inflacji

1.4.Mierniki inflacji

2. Inflacja a inne problemy makroekonomiczne

2.1.Inflacja a ceny

2.2.Inflacja a bezrobocie

3. Teorie inflacji

4. Polityka antyinflacyjna państwa

9. INFLACJA – ISTOTA, PRZYCZYNY, RODZAJE I SKUTKI ( ćwiczenia)

1. Istota inflacja

1.1.Pojęcie inflacji

1.2.Rodzaje inflacji i przyczyny jej wystąpienia

1.3.Skutki inflacji

1.4.Mierniki inflacji

2. Inflacja a inne problemy makroekonomiczne

2.1.Inflacja a ceny

2.2.Inflacja a bezrobocie

3. Teorie inflacji

4. Polityka antyinflacyjna państwa

10. MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE ( wykład)

1. Pojęcie i istota międzynarodowych stosunków ekonomicznych

2. Wymiar i zakres międzynarodowych stosunków ekonomicznych

2.1. Międzynarodowy podział pracy

2.2. Międzynarodowy obrót gospodarczy

2.2.1. Międzynarodowa wymiana towarów

2.2.2. Międzynarodowa wymiana usług

2.2.3. Międzynarodowe transfery kapitału

2.2.4. Międzynarodowe przepływy technologii

2.2.5. Międzynarodowe przepływy siły roboczej

2.3. Międzynarodowe stosunki finansowe

3. Uwarunkowania międzynarodowych stosunków ekonomicznych

11. GOSPODARKA ŚWIATOWA – ISTOTA, STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE (ćwiczenia)

1. Istota systemu gospodarczego i jego podziały

2. Struktura podmiotowa światowego systemu gospodarczego

2.1. Gospodarki narodowe

2.2. Ugrupowania regionalne

2.3. Korporacje międzynarodowe

2.4. Międzynarodowe organizacje gospodarcze

3. Międzynarodowa integracja gospodarcza

3.1.Istota, cele i przyczyny międzynarodowej integracji gospodarczej

3.2.Warunki rozwoju międzynarodowej integracji gospodarczej

3.3.Mechanizmy międzynarodowej integracji gospodarczej

3.4. Modele międzynarodowej i ponad narodowej integracji gospodarczej

12. GLOBALNY RYNEK – ISTOTA I ZAKRES ( wykład)

1. Pojęcie globalnego rynku

1.1. Istota i charakterystyka globalnego rynku

1.2. Podstawowe współzależności na globalnym rynku

2. Globalny popyt

2.1. Istota globalnego popytu

2.2. Czynniki globalnego popytu

2.3. Polityka strony popytu

3. Globalna podaż

3.1. Istota globalnej podaży

3.2. Czynniki globalnej podaży

3.3. Polityka strony podaży

13. ZAGREGOWANY POPYT I PODAŻ ORAZ CZYNNIKI ICH KSZTAŁTOWANIA ( ćwiczenia)

1. Pojęcie globalny popytu i jego umiejscowienie na globalnym rynku z punktu polityki strony popytu

1.1. Istota globalnego popytu

1.2. Uwarunkowania kształtowania globalnego popytu

2. Czynniki kształtowania globalnego popytu

2.1.Wydatki konsumpcyjne

2.2. Wydatki inwestycyjne

2.3. Wydatki rządowe

2.4. Eksport netto

3. Pojęcie globalnej podaży i jego umiejscowienie na globalnym rynku z punktu polityki strony podaży

3.1. Istota globalnej podaży

3.2. Uwarunkowania kształtowania globalnej podaży

4. Czynniki kształtowania globalnej podaży

4.1. Możliwości wytwórcze gospodarki

4.2. Zasoby siły roboczej

4.3. Zasoby czynników produkcji

4.4. Dostępność do czynników produkcji i koszty ich pozyskania

4.5. Postęp naukowo- techniczny

4.6. Poziom cen

4.7. Regulacje rządowe

14. RACHUNKI NARODOWE W GOSPODARCE RYNKOWEJ ( wykład)

1. Istota rachunku narodowego w gospodarce rynkowej

1.1. Metodologia MPS

1.2. Metodologia SNA

2.Determinanty rachunku narodowego

1.1. Wydatki konsumpcyjne

1.2. Wydatki inwestycyjne

1.3. Wydatki rządowe

1.4. Eksport netto

1.5. Dochody z tytułu własności zagranicznej

3. Mierniki rachunkowości społecznej

3.1. Produkt krajowy brutto

3.2. Produkt narodowy brutto

3.3.Produkt narodowy netto

1.1. Dochód narodowy

1.2. Wskaźnik dobrobytu ekonomicznego

4. Tworzenie i podział dochodu narodowego

4.1.Procedury i mechanizmy tworzenia dochodu narodowego

1.2. Procedury i mechanizmy podziału dochodu narodowego

1.3. Mnożnik dochodu narodowego

5. Egzemplifikacja rachunku narodowego w polskiej gospodarce

15. METODOLOGIA, DETERMINANTY I MIERNIKI RACHUNKOWOŚCI SPOŁECZNEJ ( ćwiczenia)

1.Istota i charakter uwarunkowań i czynników prowadzenia rachunkowości społecznej

2. Postrzeganie determinantów rachunkowości społecznej

2.1. Strona dochodowa rachunkowości społecznej

2.2. Strona wydatkowa rachunkowości społecznej

3. Aspekty rachunkowości społecznej

1.1. Dochody a wydatki

1.2. Oszczędności a inwestycje

1.3. Mnożnik inwestycyjny

4. Mierniki rachunkowości społecznej

4.1. Produkt krajowy brutto

4.2. Produkt narodowy brutto

4.3. Produkt narodowy netto

4.4. Dochód narodowy

5.Wady mierników rachunkowości społecznej

5.1. Pomijanie efektów działalności gospodarczej gospodarstw domowych

5.2. Nieuwzględniane efektów szarej strefy

5.3. Brak oceny czasu wolnego

5.4. Pomijanie skutków uprzemysłowienia i urbanizacji oraz zanieczyszczeń środowiska naturalnego

6. Formuły nowych mierników rachunkowości społecznej

16. KONIUNKTURA W GOSPODARCE RYNKOWEJ ( wykład)

1.Istota koniunktury gospodarczej w gospodarce rynkowej

1.1.Obraz koniunktury gospodarczej

1.2.Fazy cyklu koniunkturalnego

1.3.Rodzaje cyklu koniunkturalnego

2. Istota i podstawowe problemy oceny koniunktury gospodarczej

3. Główne problemy kształtowania polityki koniunktury gospodarczej

4.Teorie koniunktury gospodarczej

4.1.Klasyczne teorie koniunktury gospodarczej

4.2.Keynesowskie teorie koniunktury gospodarczej

17. PODSTAWOWE PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ ( ćwiczenia)

1.Pojęcie koniunktury gospodarczej w gospodarce rynkowej i jej wyznaczniki

2. Koniunktura gospodarcza jako obraz aktywności gospodarczej

3. Cykl koniunkturalny i jego fazy

4.Rodzaje cyklu koniunkturalnego

5.Metody i sposoby identyfikacji koniunktury gospodarczej

6. Kwestie oceny koniunktury gospodarczej

7. Kształtowanie polityki koniunktury gospodarczej

18. RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA – ISTOTA I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA ( wykład)

1. Istota i rodzaje równowagi ekonomicznej

2. Równowaga makroekonomiczna

2.1.Warunki kształtowania równowagi makroekonomicznej

2.2. Odchylenia od równowagi makroekonomicznej

3. Równowaga na podstawowych rynkach / finansowym,

pieniężnym, pracy, walutowym, ziemi /

4.Teorie równowagi ekonomicznej

4.1.Neoklasyczna teoria równowagi4.2.keynsowska teoria równowagi ekonomicznej

5. Model równowagi IS-LM

5.1.Geneza i ogólna charakterystyka modelu IS-LM

5.2.Równowaga na rynku towarowym – krzywa IS

5.3. Równowaga na rynku pieniężnym – krzywa LM

6. Polityka równowagi ekonomicznej

Literatura:

1.Ekonomia. Zarys wykładu, Pod redakcją Mariana Żukowskiego, Wydawnictwo UCMS, Lublin 2007

2. Krugman P., R.Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012

3. Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Redakcja naukowa Stefan Marciniak, PWN, Warszawa 2013

4. Podstawy ekonomii, Redakcja naukowa R.Milewski, E.Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2012

5. Stankiewicz W., Ekonomia instytucjonalna, AON, Warszawa 2014

6. Stachowiak Z., Ekonomia. Zarys podstawowych problemów, WSFiZ, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca

1. Grabowski T. Podstawy teorii ekonomii, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2002

2.Lipiński E., Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa 1981

3. Polityka ekonomiczna. Pod redakcją B.Winiarskiego, WAE im. O.Langego, Wrocław 1992

4. Samuelson P.A, Nordhaus W.D., Ekonomia 1 i 2, PWN, Warszawa 1995

5. Stankiewicz W, Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_U01 – student potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych w makroekonomicznej rzeczywistości gospodarczej;

- diagnozować i interpretować najważniejsze zjawiska makrogospodarcze;

- samodzielnie interpretować i oceniać mające miejsce w rzeczywistości gospodarczej fakty, zjawiska i procesy makrogospodarcze;

- opisać proste problemy z makroekonomii w języku matematycznym.

Opis ECTS:

- Udział w wykładzie 30godz.

- Konsultacje 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu 20 godz.

Suma godzin: 55 godz.

Liczba ECTS: 6

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: nie zna podstawowych problemów makroekonomicznych i nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: zna tylko niektóre problemy makroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: zna wszystkie problemy makroekonomiczne podjęte na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: zna wszystkie problemy makroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je samodzielnie analizować, interpretować oraz oceniać.

Metody nauczania i sposoby oceniania:

EK1_W01 – wykład problemowy. Egzamin pisemny i ustny.

EK1_U01 – określenie istoty oraz interpretacji teoretycznej i praktycznej badanego problemu. Egzamin pisemny i ustny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.