Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje europejskiej kultury muzycznej cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-DEKMUZ2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dzieje europejskiej kultury muzycznej cz. 2
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

HS1_W02

HS1_W03

HS1_W06


UMIEJĘTNOŚCI

HS1_U05

HS1_U08


Skrócony opis:

Historia form i stylów muzycznych w obszarze muzyki nowożytnej (od klasycyzmu do współczesności).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z panoramą rozwojową europejskiej sztuki muzycznej od klasycyzmu do końca XX w. włącznie.

Tematyka obejmuje: twórczość kompozytorów I Szkoły Wiedeńskiej, epokę stanisławowską w Polsce, romantyzm niemiecki, włoski i francuski, szkoły narodowe, impresjonizm i ekspresjonizm, II Szkołę Wiedeńską oraz główne style i kierunki muzyki XX wieku.

W przeddzień student otrzymuje zaproszenie w formie neewslettera z opisem najbliższych zajęć. Zapisy (dobrowolne) na listę mailingową tutaj: http://uksw.us6.list-manage.com/subscribe?u=c6dda21420659c7692fa67e24&id=336421e0cb

Literatura:

JEDNA POZYCJA SPOŚRÓD DWÓCH:

B. Schaeffer, Dzieje muzyki, Warszawa 1983.

M. Kowalska, ABC Historii muzyki, Kraków 2001.

ORAZ

1) wybrane rozdziały z: G. Michalski, J. Waldorff, H. Swolkień, T. Ochlewski, E. Obniska, Dzieje muzyki polskiej, Warszawa 1984.

2) notatki i skróty wykładów

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA.

Student:

Zna zaawansowaną terminologię z historii sztuki oraz podstawową terminologię nauk humanistycznych oraz społecznych, którą umie stosować w praktyce zawodowej.

Ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju sztuki, obejmującą zaawansowaną terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki.

Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii sztuki.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada umiejętności rozumienia i analizowania różnorodnych zjawisk sztuki w kontekście społecznym.

Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi pisemnej i ustnej w języku polskim i obcym, połączonej z poprawnym opracowaniem maszynopisu z aparatem badawczym i prezentacji fotografii dzieł sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie przyswojonej wiedzy odbywa się w formie TESTU. Test (bez względu na metodę weryfikacji) ma wskazaną liczbę punktów za każdą odpowiedź oraz przedział punktowy odpowiadający danej ocenie. Dopuszczalny poziom absencji - trzykrotnie w semestrze bez względu na powód. Przekroczenie go spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)