Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inwentaryzacja i dokumentacja historyczna zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-IiDHZ Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Inwentaryzacja i dokumentacja historyczna zabytków
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01

K_W02

K_W10

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

K_U08

K_U09

K_U10

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

Skrócony opis:

Ćwiczenia obejmują zapoznanie z podstawowymi metodami inwentaryzacji zabytków ruchomych (malarstwo, rzeźba) oraz z metodami prowadzenia badań naukowych w celu dokonania dokumentacji historycznej danego obiektu.

Student podczas ćwiczeń i samodzielnej pracy badawczej zyskuje umiejętności w zakresie inwentaryzacji (prawidłowego i wyczerpującego wypełniania "białej karty"), dokumentacji historycznej oraz prawidłowego i bezpiecznego postępowania z muzealiami.

Zajęcia odbywają się w terenie, e-learningu, stacjonarnie - omówienie poszczególnych tematów, prezentacje studentów, konsultacje.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są stacjonarnie i w terenie, w wybranych instytucjach i obiektach w Warszawie, także w e-learningu.

Zajęcia stacjonarne obejmują: problematykę związaną z badaniami proweniencyjnymi (prezentacje studentów), zarządzaniem zbiorami, dokumentacją inwentaryzatorską i historyczną, analizą obiektu, interpretacją zebranych informacji.

Zajęcia w terenie obejmują samodzielne przeprowadzenie inwentaryzacji wybranych obiektów - pomiary, fotografie, stan zachowania, technika, opis.

Samodzielne badania obejmują zebranie bibliografii obiektu, zapoznanie się z literaturą go dotyczącą, analizę danych, dokonanie dokumentacji historycznej.

Tematy

1. Cel inwentaryzacji, analizy, dokumentacji historycznej obiektu w powiązaniu z zadaniami instytucji ochrony zabytków - w tym praca badawcza (proweniencja, historia sztuki, kultury, historia), ochrona, udostępnianie.

2. Metody i poziomy analizy zabytku - materiał, technika, stan zachowania, treść, forma, ikonografia.

3. Dokumentacja historyczna – metody poszukiwania źródeł na podstawie analizy zabytku w kontekście historycznym, kulturowym.

a. przegląd rodzajów źródeł, instytucji posiadających zasoby archiwalne przydatne do dokumentacji historycznej;

b. ścieżki poszukiwań;

c. sposoby opracowania dokumentacji historycznej;

4. Inwentaryzacja malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego - praktyczne umiejętności - W TERENIE - Proponowane obiekty: MNW,

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (rzeźba, mała architektura).

Cmentarz Żydowski w Warszawie, ul Okopowa - rzeźba, nagrobki, mała architektura, inne parki warszawskie - Pole Mokotowskie.

5. Praca zaliczeniowa - opracowanie pełnego opisu i dokumentacji danego zabytku/zespołu zabytków ("biała karta") - 1 obraz, rzeźby/zespół rzeźb w plenerze – praca w grupach.

Literatura:

Derejczyk E., Archiwalia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Warszawa, KOBIDZ, 2005.

Kalicki W., Khunke M., Sztuka zagrabiona. Uprowadzenie Madonny, Warszawa 2014.

Krejca A., Techniki sztuk graficznych. Podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki artystycznej, Warszawa 1984.

Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991.

Masłowska A., Kronika wystaw Muzeum Narodowego w Warszawie 1882-2002, Warszawa 2002.

Muzealnictwo, nr 51, Warszawa, KOBIDZ, 2010; Muzealnictwo, nr 52, Warszawa, NIMOZ, 2011; Muzealnictwo, nr 53, Warszawa, NIMOZ, 2012

Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria, praktyka, prawo. Materiały seminariów zorganizowanych w 2010 roku przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych (NIMOZ) przy udziale Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich oraz Domu Aukcyjnego Rempex, red. Robert Pasieczny, Warszawa 2012.

http://www.nimoz.pl/

http://www.nid.pl

http://muzealnictwo.com/

http://www.archiwa.gov.pl

http://www.bn.org.pl

http://fbc.pionier.net

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Student zna elementarną terminologię używaną w muzealnictwie w zakresie opisu i dokumentacji obiektów ruchomych.

2. Student zna specyfikę i metodologię analizy i opisu zabytku ruchomego i nieruchomego.

3. Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach inwentaryzacji zbiorów, ich dokumentacji historycznej w instytucjach ochrony dóbr kultury.

Umiejętności:

4. Student - korzystając z wiedzy teoretycznej, przy użyciu specjalistycznej terminologii – potrafi dokonać opisu, analizy, interpretacji oraz dokumentacji zabytku ruchomego. Wyniki swoich badań potrafi przedstawić w logicznie i przystępnie skonstruowanej formie – pisemnej/prezentacji multimedialnej.

5. Na podstawie analizy teoretycznej zabytku potrafi przeprowadzić kwerendy we właściwych instytucjach, zasobach cyfrowych i internetowych w celu uzyskania źródeł do dokumentacji historycznej obiektu.

6. Potrafi pracować w interdyscyplinarnym zespole w celu wykorzystania różnych dziedzin nauki dla osiągnięcia jak najlepszych efektów w realizacji zadania polegającego na pełnym opracowaniu zabytku ruchomego/zespołu zabytków pozwalającego na jego właściwym wykorzystaniu i ochronie.

Kompetencje:

7. Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu opisu, analizy zabytków i dokumentacji historycznej zabytków ruchomych, tym samym rozumie konieczność pracy zespołowej w instytucjach ochrony dziedzictwa oraz zasadność ciągłego uzupełniania i rozwijania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

8. Potrafi pracować w grupie według z góry obranego planu pracy obejmującego zadania rozłożone w konkretnym czasie.

Wkład pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach - 30 godzin

- opracowanie opisu zabytku wraz z analizą i dokumentacją historyczną w formie pisemnej - 30 godzin

Razem 60 godzin - 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

- udział w zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona, każda następna skutkuje odjęciem 7 pkt) - 25 pkt

- przedstawienie prezentacji na podstawie wskazanego artykułu - 25 pkt

- przygotowanie i oddanie w terminie pracy semestralnej - wypełnionych białych kart - 1obraz, rzeźby/zespół rzeźb w plenerze – praca w parach - 50 pkt

SKALA OCEN SEMESTRALNYCH - 100% = 100 PKT:

55 - 60 PKT - 3,0

61-69 - 3,5

70-79 - 4,0

80-89 - 4,5

90-100 - 5,0

UWAGA! PROWADZĄCA NIE KORESPONDUJE MAILOWO NA TEMAT PROBLEMÓW DOTYCZĄCYCH ZAJĘĆ, NIEOBECNOŚCI, OCEN. DO USTALANIA TEGO TYPU SPRAW SŁUŻĄ ZAJĘCIA I DYŻURY.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.