Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie pracy licencjackiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-LIC
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie pracy licencjackiej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_WO8; HS1_UO1; HS1_UO2; HS1_UO3; HS1_UO4; HS1_UO5; HS1_UO6; HS1_UO7; HS1_UO8; HS1_KO2; HS1_KO3.

Skrócony opis:

Znajomość terminologii i umiejętność wykonania opisu ikonograficznego. Znajomość literackich źródeł historii sztuki. Znajomość Historii Doktryn Artystycznych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Temat pracy licencjackiej powinien dotyczyć zagadnień dotyczących estetyki, historii doktryn artystycznych lub ikonografii średniowiecznej.

Semestr zimowy:

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE:

a) Przedstawienie ogólnych zasad przygotowy¬wania pracy licencjackiej i magistorskiej

b) Omówienie aparatu naukowego – przypisy, bibliografia

c) Charakterystyka materiałów bibliograficznych i ikonograficznych

d) Stan badań

II. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

a) Wybór tematu pracy i jego wstępne omówienie

b) Zebranie dostępnej literatury i ikonografii oraz przygotowanie bibliografii przedmiotu

c) Spis treści

Semestr letni:

I. PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ:

a) Rozdziały

b) Wstęp i zakończenie

c) Ewentualnie dodatkowo: katalog i aneksy

Literatura:

w zależności od tematów prac studentów

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Uzyskanie umiejętności wyszukiwania literatury przedmiotu;

formułowanie wniosków, uogólnień, syntetyzowanie zdobytej wiedzy;

konstruowanie logicznej budowy całej pracy; wdrożenie w techniczną stronę pisania tekstu naukowego.

1 ECTS: udział w zajęciach, pozostałe punkty ECTS: praca własna studenta, zbieranie materiałów i pisanie pracy

Metody i kryteria oceniania:

SEMESTR ZIMOWY: zaliczenie na podstawie obecności i przygotowanego materiału bibliograficznego oraz ikonograficznego

SEMESTR LETNI: zaliczenie na podstawie przedłożonej pracy licencjackiej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)