Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie pracy magisterskiej - rok V

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-MGR-5 Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie pracy magisterskiej - rok V
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS2_WO8; HS2_UO1; HS2_UO2; HS2_UO3; HS2_UO4; HS2_UO5; HS2_UO6; HS2_UO7; HS2_UO8; HS2_UO9; HS2_KO1; HS2_KO2; HS2_KO3.


Skrócony opis:

Nabycie umiejętności prowadzenia pracy badawczej nad wybranym zagadnieniem, zgodnie ze specjalizacją (sztuka średniowieczna i nowożytna), zakończone napisaniem i złożeniem pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Od analizy formalnej do opisu, a następnie interpretacji treści ideowych dzieła (dzieł).

Proces badawczy z historii sztuki, metodyka przygotowania pracy.

Literatura:

Literatura różna w zależności od tematu, zebrana przez magistranta.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Uzyskanie umiejętności napisania tekstu o charakterze naukowym.

WIEDZA:

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami

własności intelektualnej.

UMIEJĘTNOŚCI:

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł, w tym dokumentów

archiwalnych i elektronicznych baz danych, oraz formułować krytyczne sądy.

Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów, dobór metod i narzędzi

badawczych, opracowanie i prezentację wyników. Umie analizować prace innych autorów, przedstawiać syntezę różnych

idei i poglądów.

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zależności od aktualnych potrzeb badawczych i drogi

zawodowej.

Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz zastosować ją w

typowych oraz nietypowych problemach zawodu historyka sztuki.

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnorodnych wytworów kultury wizualnej w kontekście społecznego

oddziaływania, miejsca w procesie historyczno-kulturowego.

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania opierając się na własnych poglądach oraz na poglądach innych

autorów. Umie formułować wnioski i tworzyć syntetyczne podsumowania.

Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o dawnej i współczesnej kulturze wizualnej oraz prezentować

opracowania krytyczne o różnorodnej formie.

Potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie humanistyki oraz dziedzin pokrewnych historii sztuki w języku polskim

i języku obcym. Umie popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach.

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania różnorodnych prac pisemnych w języku polskim i obcym. Umie

przygotować wypowiedź ustną w języku polskim i obcym.

KOMPETENCJE:

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konfrontowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce

zawodowej. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Potrafi wykonywać różnorodne prace merytoryczne w instytucjach

kultury, muzeach, galeriach i biurach konserwatorskich.

Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

ECTS 1 - udział w zajęciach; pozostałe punkty konsultacje, korekty, przygotowanie tekstu.

Metody i kryteria oceniania:

Omawianie prezentowanych tekstów magistrantów z punktu widzenia założeń badawczych, metodyki, języka, źródeł i opracowań.

Metody dydaktyczne - ćwiczeniowo-praktyczne i dyskusji:

Wieloetapowa praca nad projektem - dużym zadaniem poznawczym. Przygotowywanie przez studenta referatów,

stanowiących podstawę dyskusji seminaryjnej. Przygotowanie i prezentacja tekstu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.