Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzykalia (cz.1: instrumentarium)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-MUZINSTR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Muzykalia (cz.1: instrumentarium)
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

HS2_W03

HS2 W06


UMIEJĘTNOŚCI

HS2_U07
Skrócony opis:

Historia, typologia i systematyka instrumentów muzycznych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z podstawowym instrumentarium muzycznym, profesjonalnym i amatorskim (ludowym). W ich trakcie studenci zapoznają się z poszczególnymi typami i rodzinami instrumentów, ich klasyfikacją i historią.

Ćwiczenia z elementami konwersatorium. Za zgodą studenta (podanie adresu e-mail) rozsyłam drogą elektroniczną zwiastun tematyki zajęć, udostępniam materiały dydaktyczne na specjalnie utworzonej stronie www oraz (po zakończonych zajęciach) krótkie resume.

UWAGA: podczas ćwiczeń obowiązuje całkowity zakaz utrwalania treści na wszelkich nośnikach elektronicznych!

Literatura:

OBOWIĄZKOWA (jedna pozycja z dwóch):

1. M. Drobner, Instrumentoznawstwo i akustyka, Kraków 1986.

2. C. Sachs, Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989.

POLECANA:

3. W. Kamiński, Instrumenty muzyczne na ziemiach polskich. Zarys problematyki rozwojowej, Kraków 1971.

4. Zb. Kamykowski (red.), Polskie instrumenty ludowe, Kraków 1978.

5. K. Rottermund, Budownictwo instrumentów muzycznych na terenie Wielkopolski w XIX i 1. połowie XX wieku, Poznań 2002.

6. J. H. van der Meer, Musikinstrumente. Von der Antike bis zur Gegenwart, München 1983.

7. D. Munrow, Musikinstrumente des Mittelalters und der Renaissance, Celle 1980.

8. E. Schäfer, Laudatio organi, Leipzig 1982.

9. J. Chwałek, Budowa organów. Wprowadzenie do inwentaryzacji i dokumentacji zabytkowych organów w Polsce, Warszawa 1971.

10. J. Erdman, Organy, Warszawa [brak r. wyd., 1989?].

11. J. Gołos, Pozytywy szkatulne jako fenomen specyficznie polski. Przesłanki do hipotezy, Warszawa 2001.

12. J. Gołos, Polskie organy i muzyka organowa, Warszawa 1972.

13. J. Gołos, Przewodnik po dawnym instrumentarium dla potrzeb ikonografii zabytkowych instrumentów muzycznych, Legnica 1988.

14. J. Gołos, Organoznawstwo historyczne, Warszawa 2004.

15. A. Sapalski, Przewodnik dla organistów, Kraków 1880, reprint Lublin 1985.

16. E. Dahlig, Ludowe instrumenty skrzypcowe w Polsce, Warszawa 2001.

17. P. Frankowski, A. Mądry (red.) W służbie sacrum. Z kultury muzycznej Jasnej Góry i Poznania w XVIII wieku, Poznań 2012.

18. J. Blades, Percussion instruments and their history. London 1970.

19. W. Z. Łyjak, Dlaczego warto konserwować stare organy, w: Ars sacra et restauratio, red. J. Kowalczyk, Warszawa 1992, s. 202-211.

20. notatki z wykładów

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych oraz terminologię z zakresu historii sztuki na poziomie rozszerzonym i umie stosować ją praktycznie.

Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych historii sztuki.

UMIEJĘTNOŚCI

Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o dawnej i współczesnej kulturze wizualnej oraz prezentować opracowania krytyczne o różnorodnej formie.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie przyswojonej wiedzy odbywa się w formie FILMU TESTOWEGO. W trakcie oglądania należy udzielić odpowiedzi na kilkanaście pytań. Przedział punktowy odpowiadający danej ocenie podany będzie na pierwszych zajęciach i powtórzony na ostatnich. Dopuszczalny poziom absencji - trzykrotnie w semestrze bez względu na powód. Przekroczenie go spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

Przewidywana grupowa wizyta w Filharmonii Narodowej w celu skonfrontowania teoretycznej wiedzy z obiektami muzealnymi bądź w warsztacie lutniczym ewentualnie organmistrzowskim w celu zapoznania się z procesem wytwórstwa instrumentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)