Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzykalia (cz. 2: piśmiennictwo)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-MUZINSTR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Muzykalia (cz. 2: piśmiennictwo)
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

HS2_W01 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w życiu zawodowym.

HS2_W02 Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych oraz terminologię z zakresu historii sztuki na poziomie rozszerzonym i umie stosować ją praktycznie.

HS2_W04 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie historii sztuki od starożytności po czasy współczesne, obejmującą teoretyczną refleksję nad wytworami różnorodnych kultur. Jest przygotowany do specjalizacji wybranego zawodu.


UMIEJĘTNOŚCI

HS2_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł, w tym dokumentów archiwalnych i elektronicznych baz danych, oraz formułować krytyczne sądy.

HS2_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników. Umie analizować prace innych autorów, przedstawiać syntezę różnych idei i poglądów.

HS2_U04 Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz zastosować ją w typowych oraz nietypowych problemach zawodu historyka sztuki.

HS2_U05 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnorodnych wytworów kultury wizualnej w kontekście społecznego oddziaływania, ich miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

HS2_U08 Potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie humanistyki oraz dziedzin pokrewnych historii sztuki w języku polskim i języku obcym. Umie popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

HS2_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konfrontowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

HS2_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Potrafi wykonywać różnorodne prace merytoryczne w instytucjach kultury, muzeach, galeriach i biurach konserwatorskich.

HS2_K03 Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

HS2_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

HS2_K05 Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych jego form. Interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturowymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce i potrafi je popularyzować. Ma poczucie wyjątkowej odpowiedzialności za dobra kultury w zasięgu regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby edukacyjne społeczeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego.


Skrócony opis:

Typologia i systematyka źródeł liturgiczno-muzycznych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z podstawowymi typami źródeł muzycznych, zwłaszcza dawnymi, używanymi w liturgii katolickiej.

W przeddzień student otrzymuje zaproszenie w formie neewslettera z opisem najbliższych zajęć. Zapisy (dobrowolne) na listę mailingową tutaj: eepurl.com/cjMW_r

UWAGA: podczas ćwiczeń obowiązuje całkowity zakaz utrwalania treści na wszelkich nośnikach elektronicznych!

Literatura:

podstawowa:

J. Boguniowski, Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do Soboru trydenckiego i ich recepcja w Polsce, Kraków 2001;

notatki z wykładów;

uzupełniająca:

J. Harper, Formy i układ liturgii zachodniej od X do XVIII wieku, tłum. M. Kowalska, Kraków 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie przyswojonej wiedzy odbywa się w formie TESTU. Studenci mogą wybrać: na formularzu drukowanym albo zabezpieczonym formularzu internetowym.

Formularz ma wskazaną liczbę punktów za każdą odpowiedź oraz przedział punktowy odpowiadający danej ocenie. Dopuszczalny poziom absencji - trzykrotnie w semestrze bez względu na powód. Przekroczenie go spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia.

TEST zaliczeniowy 23 VI 2019:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR46Je0__SFJWgtX_4ZtYubprx0_-6IGkLiRL-PVKf5GFRPA/closedform

(będzie aktywny na czas zaliczenia)

Praktyki zawodowe:

Przewidywana grupowa wizyta (obowiązkowa) w Archiwum i Muzeum Diecezjalnym w Płocku lub Muzeum Narodowym w Warszawie w celu skonfrontowania teoretycznej wiedzy z obiektami muzealnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)