Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do metodologii historii sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-N-1L-K-WdMHS Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do metodologii historii sztuki
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W03; HS1_U01; HS1_U02; HS1_U03; HS1_U05; HS1_U07; HS1_U08

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przekazanie uczestnikom i uczestniczkom podstawowych informacji na temat metod historii sztuki.

Pełny opis:

Ćwiczenia zapoznają studentów z metodami stosowanymi w historii sztuki. Słuchacze poznają miejsce historii sztuki wśród nauk humanistycznych i dowiadują się o specyfice tej dziedziny. Ważnym celem zajęć jest zapoznanie studentów z sylwetkami oraz dokonaniami najważniejszych postaci w dziejach dyscypliny. Poszczególne poglądy na badanie sztuki zostaną na zajęciach przećwiczone na wybranych przykładach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław 1980

- Bryl M., Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, Poznań 2008

- D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008

Literatura uzupełniająca:

- Burckhardt J., Wykłady o sztuce. Wybór, red. A. Ziemba, Warszawa 2016

- Freedberg D., Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, Kraków 2005

- Gombrich E., Sztuka i złudzenie, Warszawa 1981

- Kalinowski L., Max Dvořák i jego metoda badań nad sztuką, Warszawa 1974

- Kołakowski L., Legenda o cesarzu Kennedym: nowa dyskusja antropologiczna (dostępne w zasobach internetu)

- Max Dvorak i jego teoria dziejów sztuki, wyb. L. Kalinowski, Warszawa 1974

- Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 r., wyb. J. Białostocki, Gdańsk 2001

- Panofsky E., Studia z historii sztuki, Warszawa 1971

- Pazura S., Struktura i sacrum. Estetyka sztuk plastycznych Hansa Sedlmayra, w: Sztuka i społeczeństwo, T. I, red. A. Kuczyńska, Warszawa 1973

- Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Questiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009

- Piwocki K., Pierwsza nowoczesna teoria sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, Warszawa 1970

- Skubiszewski P., O dwóch podstawowych sposobach uprawiania historii sztuki, „Teksty. Teoria literatury, krytyka, interpretacja”, nr 5(17), 1974, s. 57–85

- Tajemnica "Las Meninas". Antologia tekstów, wybór i redakcja A. Witko, Kraków 2006

- Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700–1870, red. E. Grabska i M. Poprzęcka, Warszawa 1974

- Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500–1600, wyb. J. Białostocki, Gdańsk 2007

- Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600–1700, wyb. J. Białostocki, Warszawa 2009

- Warburg A., Atlas obrazów. Mnemosyne, Warszawa 2015

- Warburg A., Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, Gdańsk 2010

- Waźbiński Z., Wstęp, w: Vasari i nowożytna historiografia sztuki, Wrocław 1975

- Winckelmann J.J., Dzieje sztuki starożytnej, opr. W. Bałus, Kraków 2012

- Wölfflin H., Podstawowe pojęcia historii sztuki, Gdańsk 2012

- Vasari G., Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, tłum. K. Estreicher, Warszawa-Kraków 1985

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

- zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii oraz zna jej najnowsze osiągnięcia

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich krytyczną ocenę i syntezę

- posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) analizę problemów w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów in situ, b) dobór metod i narzędzi badawczych, wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in. w inwentaryzacji zabytków; c) opracowanie i prezentację wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

- potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym

- posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konfrontowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej

- potrafi pracować samodzielnie i w grupie, także interdyscyplinarnej, przyjmując w niej różne role. Potrafi komunikować się z otoczeniem uzasadniając merytorycznie swoje stanowisko

Opis ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 30 h.

Przygotowanie do kolokwium na koniec semestru: 15 h.

Lektura zadanych lektur: 15 h.

Razem 60 h. : 30 h. = 2 pkt. ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogusz
Prowadzący grup: Marcin Bogusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.