Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - Małopolska Północna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-N-2L-ĆTMP-II Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe - Małopolska Północna
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Ćwiczenia terenowe dla 2 roku historia sztuki
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W04

K_W09

K_U01

K_U02

K_U03

K_U05

K_U06

K_U07

K_U08

K_K02

K_K03

K_K05

K_K06

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany

Cele przedmiotu: Praktyczne pogłębienie znajomości zagadnień z architektury i plastyki

Wymagania wstępne: znajomość historii i terminologii architektury, znajomość historii i terminologii plastyki polskiej

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Plastyka średniowieczna - dr Przemysław Mrozowski

Omówienie portali, rzeźby architektonicznej, a także średniowiecznego wyposażenia koscioła i klasztoru Cystersów w Wąchocku oraz kolegiaty w Opatowie - czołowych dzieł romańskiego i wczesnogotyckiego sredniowiecza w Małopolsce północnej.

Plastyka nowożytna: dr Janusz Nowiński

*Kościół w Szewnej – architektura, freski (!)

*Nagrobki rodziny Szydłowieckich

*Kolegiata w Opatowie polichromia nawy głównej

*Maciej Polejowski – prace dla katedry w Sandomierzu

*Kościół w Tarłowie, stiuki kaplic.

*Cysterskie opactwo w Wąchocku – klasztor,

*Wąchock kościół – wystrój nowożytny (polichromia)

Literatura:

Bibliografia do obiektu zabytkowego, przydzielonego studentowi, zbierana samodzielnie przez studenta pod kierunkiem prowadzących zajęcia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne.

- Ma świadomość kompleksowych przemian kultury, złożoności i historycznej zmienności jej znaczeń.

-Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące dzieł sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w tym umie korzystać z zasobów internetowych i komputerowych baz danych instytucji kultury. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną do opisu i analizy dzieł sztuki.

- Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników.

-Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności.

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki

-Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

-Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi pisemnej i ustnej w języku polskim i obcym, połączonej z poprawnym opracowaniem maszynopisu z aparatem badawczym i prezentacji fotografii dzieł sztuki.

-Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

-Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania.

-Ma świadomość odpowiedzialności za ochronę dziedzictwa kulturowego Polski i Europy.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

przygotowanie referatu: 15 godz.

uczestnictwo w zajęciach terenowych: 10 godz.

suma godzin: 25 [30(25)=1]

liczba ECTS:1

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są prowadzone metodą ćwiczeniowo-praktyczną

Metody oceny:

obecność, przygotowanie opracowania na wybrany temat

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.