Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - Wielkopolska Wschodnia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-N-2L-ĆTWW-II Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe - Wielkopolska Wschodnia
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Ćwiczenia terenowe dla 2 roku historia sztuki
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W04

K_W09

K_U01

K_U02

K_U03

K_U05

K_U06

K_U07

K_U08

K_K02

K_K03

K_K05

K_K06

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:dla średniozaawansowanych

Cele przedmiotu: bezpośredni kontakt z zabytkiem w konfrontacji z literaturą naukową na jego temat.

Wymagania wstępne: student zbiera i poznaje literaturę na temat przydzielonych zabytków, co następnie udowadnia podczas ćwiczeń terenowych.

Pełny opis:

1. Czerwińsk romański - architektura, relikty portalu, malowidła.

2. Bazylika Trójcy Św. i rotunda św. Prokopa w Strzelnie - fundacja, architektura, relikty wystroju rzeźbiarskiego. - 2 osoby

3. Tympanony fundacyjne i portal północny oraz romańskie kolumny w bazylice w Strzelnie.

4. Kościół w Gosławicach - fundacja, architektura i program dekoracji heraldycznych; geneza ideowa programu architektonicznego kościoła.

5. Opactwo cysterskie w Lądzie - jego fundacja i budowa w średniowieczu (pozostałości gotyckie - m.in. kapitularz). Oratorium św. Jakuba w Lądzie i jego malowidła.

6. Ląd w dobie baroku - kościół, jego przebudowy, wystrój stiukatorski i polichromie sklepień (Łukasz Raedtke, Adam Swach, Jerzy W. Neunhertz)

7. Wyposażenie kościoła - stalle, ołtarz główny, ołtarz św. Urszuli, konfesjonały, ołtarze stiukowe, nagrobki (płyta Batorzyńskiego na krużgankach, kościół: płyty opata Jana Wysockiego i Zofii Borzewskiej, nagrobek opata Mikołaja A. Łukomskiego)

8. Malarstwo sztalugowe Adama Swacha (kościół, krużganki) i freski w Sali Opackiej.

Literatura:

Bibliografia do obiektu zabytkowego, przydzielonego studentowi, zbierana samodzielnie przez studenta pod kierunkiem prowadzących zajęcia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne.

- Ma świadomość kompleksowych przemian kultury, złożoności i historycznej zmienności jej znaczeń.

-Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące dzieł sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w tym umie korzystać z zasobów internetowych i komputerowych baz danych instytucji kultury. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną do opisu i analizy dzieł sztuki.

- Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników.

-Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności.

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki

-Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

-Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi pisemnej i ustnej w języku polskim i obcym, połączonej z poprawnym opracowaniem maszynopisu z aparatem badawczym i prezentacji fotografii dzieł sztuki.

-Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

-Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania.

-Ma świadomość odpowiedzialności za ochronę dziedzictwa kulturowego Polski i Europy.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

przygotowanie referatu: 15 godz.

uczestnictwo w zajęciach terenowych: 10 godz.

suma godzin: 25 [30(25)=1]

liczba ECTS:1

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są prowadzone metodą ćwiczeniowo-praktyczną

Podstawą oceny będzie przygotowanie i zaprezentowanie referatu na zadany temat oraz aktywny udział w ćwiczeniach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.