Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plastyka nowożytna Europy - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-N-2L-C-PNE-II
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Plastyka nowożytna Europy - ćwiczenia
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Przedmioty kierunkowe dla Historii Sztuki
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W09, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07,

K_U08, K_K02, K_K03, K_K05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Wprowadzenie w metody badań historyka sztuki, aktywizacja studenta.

Pełny opis:

Plastyka europejska: malarstwo, rzeźba i grafika od renesansu do rokoka.

Przygotowanie i analiza wybranych dzieł sztuki, lektura artykułów w języku polskim i angielskim. Wyszukiwanie bibliografii obiektów, przygotowanie stanu badan. Recenzja wystawy sztuki dawnej, wspólne zwiedzanie wystaw sztuki dawnej z przygotowaniem merytorycznym studentów. Esej na temat sztuki dawnej.

Metody oceny: Samodzielne przygotowanie i wygłoszenie analiz,

aktywność na zajęciach, prace pisemne.

Szczegółowy harmonogram prac przedstawiony zostanie na pierwszych zajęciach.

Część zajęć odbywa się w muzeach Warszawy. Obecność na zajęciach w sali i w muzeach Warszawy jest obowiązkowa.

Literatura:

1. Człowiek renesansu, red. Garin E., tłum. Osmólska-Metrak A., Warszawa 2001.

2. Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, tłum. Bakowska E., Warszawa 1987.

3. Shearman J., Manieryzm, tł. Sibiniewska M., Warszawa 1970.

4. Białostocki J., Tradycje antyczne w sztuce europejskiej, w: Białostocki J., Teoria i twórczość. O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii, Poznań 1961, s. 169-203.

5. Człowiek baroku, red. Villari R., tłum. Bielanska B., Gurgul M., Woźniak M., Warszawa 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Student ma uporządkowana wiedzę o rozwoju sztuki nowożytnej Europy, obejmującą zaawansowaną terminologie oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki. Ma podstawowa wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi, w tym filozofii i literatury. Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu praw autorskich.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące dzieł sztuki z wykorzystaniem rożnych źródeł i sposobów, w tym umie korzystać z zasobów internetowych i komputerowych baz danych instytucji kultury. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną do opisu i analizy dzieł sztuki. Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów, dobór metod i

narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników. Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami w historii sztuki. Potrafi rozpoznać rożne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretacje z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich

znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z powołaniem się na poglądy badaczy. Umie formułować wnioski. Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację z w języku polskim na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością. Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi pisemnej i ustnej w języku polskim, połączonej z poprawnym opracowaniem maszynopisu z aparatem badawczym i prezentacji fotografii dzieł sztuki. Czyta literaturę fachową w języku obcym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej rożne role. Odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonego zadania. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z rożnych jego form.

1 ECTS: udział w zajęciach, pozostałe punkty: przygotowanie do zajęć, w tym praca w bibliotece.

Metody i kryteria oceniania:

Referaty połączone z prezentacja materiału ilustracyjnego. Dyskusja na zajęciach na temat przeczytanych artykułów. Prace pisemne.

Nieprzygotowanie w terminie dwóch zadań skutkuje obniżeniem oceny

o stopień.

Obecność na zajęciach obowiązkowa, także na zajęciach odbywających się w muzeach Warszawy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)