Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy muzealnictwa - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKS-PMćw Kod Erasmus / ISCED: 15.6 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Podstawy muzealnictwa - ćwiczenia
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKIŚ1_U04

ODKIŚ1_U05


Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z pracą i strukturą muzeów w Polsce, zakresem działalności przewidzianej przez ustawy i rozporządzenia MKiDN, zarządzania zbiorami, bezpieczeństwem, metodami wystawiennictwa, edukacji, promocji, a także najważniejszymi kolekcjami muzealnymi. Studenci zdobywają umiejętność sporządzania recenzji wystaw, planowania i organizacji wystaw wraz z ich aranżacją, promocją, imprezami towarzyszącymi, a także pracy zespołowej poprzez pracę w grupach.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie, w wybranych placówkach muzealnych:

1 semestr – 30 godzin w tym 8 godzin, w e-learning/mailing.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Omówienie struktury administracyjnej muzeum - tradycyjnej i nowoczesnej oraz problematyki związanej z przemianami instytucji muzealnych.

2. Przegląd najważniejszych muzeów polskich oraz ich rodzajów i różnorodnych form ekspozycji muzealnych. Muzea a galerie sztuki – prezentacje studentów.

3. Zarządzanie zbiorami - księga inwentarzowa, karta ewidencyjna, karta magazynowa- sposoby ich wypełniania, bazy danych i ich zastosowanie, wypożyczenia - zasady bezpieczeństwa.

4. Analiza ekspozycji stałej i czasowej - jej form, warstw treściowych, celów (edukacyjnych, upowszechniających i in.), promocja (edukacja, imprezy, druki, formy cyfrowe).

5. Organizacja wystawy czasowej – zasady działania – tytuł wystawy, koncepcja merytoryczna i plastyczna, scenariusz – spis obiektów, logo wystawy, plakat, ulotka, koncepcja promocji i edukacji, kosztorys.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. ABC organizacji wystaw czasowych w muzeach, red. Marek Rogowski, Warszawa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2012.

2. ABC Zarządzanie kolekcja muzealną, NIMOZ 2014, nr 3.

3. ABC Gość niepełnosprawny w muzeum, NIMOZ 2012, nr 2

4. Folga-Januszewska D., 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik, Warszawa 2011

5. http://muzealnictwo.com/ - wybrane artykuły.

Literatura uzupełniająca:

1. Matassa Freda, Zarządzanie zbiorami muzeum : podręcznik, red. Nauk. Dorota Folga -Januszewska, Warszawa, Muzeum Pałac w Wilanowie, Kraków, 2012

2. Muzeum w świetle reflektorów: wystawa - naukowe laboratorium czy artystyczna kreacja? : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej 12-14 X 2011 r. przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, red. Agnieszka Kowalska, Kraków, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2012.

3. Piękno dotyku. Poznanie dotykowe w sztukach plastycznych, Muzeum Śląskie w Katowicach, 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności:

1. Student potrafi, pracując w zespole, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznych działaniach związanych z ochroną dóbr kultury w tym z działalnością wystawienniczą, oświatową i popularyzatorską.

2. Ma umiejętności językowe w zakresie dóbr kultury i środowiska,

zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego

Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Nakład pracy studenta to udział w ćwiczeniach w wymiarze:

– udział w zajęciach 30 godzin, zapoznanie się z literaturą i przygotowanie prezentacji - 10 godzin, wykonanie pracy semestralnej - 20 godzin = 60 godzin - 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia obywa się poprzez:

- obecności na zajęciach

- aktywność podczas zajęć - udział w dyskusjach, samodzielność w stawianiu problemów i poszukiwaniu ich rozwiązań, przedstawienie prezentacji na zadany temat (praca w grupach).

- przygotowanie pracy semestralnej (praca w grupach) - analiza wybranej/wskazanej wystawy stałej + analiza wybranej/wskazanej wystawy czasowej - praca pisemna wraz z materiałem ilustracyjnym (elementy analizy: tytuł, czas, miejsce wystawy, koncepcja merytoryczna i plastyczna, scenariusz – spis obiektów, logo wystawy, plakat, ulotka, koncepcja promocji i edukacji, kosztorys).

OCENA SEMESTRALNA MAX 100 PKT - SKŁADA SIĘ Z 3 ELEMENTÓW:

1.OBECNOŚCI – MAX 40 PKT.

Dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona; druga nieobecność nieusprawiedliwiona to - 5 pkt. od oceny semestralnej, 2 kolejne nieusprawiedliwiona nieobecności to - 9 pkt. każda.

2. PRZEDSTAWIENIE WSKAZANEGO TEMATU – praca w grupach – max 10 pkt.

3. PRACA SEMESTRALNA - 1 analiza wystawy stałej + 1 analiza wystawy czasowej (wraz z materiałem ilustracyjnym) - praca w grupach - MAX 50 PKT

ILOŚĆ PUNKTÓW ZALICZAJĄCA KURS = 60.

ILOŚĆ PUNKTÓW ZALICZAJĄCA PRACĘ SEMESTRALNĄ - 24 PKT

SKALA OCEN SEMESTRALNYCH:

60 - 79 PKT - 3,0 / 80 -84 - 3,5 / 85 -94 - 4,0 / 95- 97- 4,5 / 98 - 100 - 5,0

Prace semestralne są elementami realizacji zajęć w e-learningu/mailingu. Przekazywane są prowadzącemu wyłącznie w e-learningu/mailingu w ustalonych terminach. Przed oceną prace podlegają 1 korekcie w e-learningu/mailingu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.