Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie pracy licencjackiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKS-PPLIC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie pracy licencjackiej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

K_U06

K_U07

K_U08

K_U09

K_U10

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

Skrócony opis:

Zasadniczym celem seminarium jest kształtowanie podstaw warsztatu naukowego, nabywanie w trakcie seminarium umiejętności formułowania, rozwiązywania problemów teoretyczno-aplikacyjnych oraz prowadzenia badań i pisania prac naukowo-badawczych (zestawienia, notatki, dokumentowanie, raporty, sprawozdania, inwentaryzowanie, referaty, artykuły, eseje i większe formy opracowań naukowych).

Pełny opis:

Główne elementy zajęć: Omówienie i zakres seminarium licencjackiego; Omówienie przygotowania oraz podstawowych

elementów i konstrukcji pracy licencjackiej; Omówienie techniki pisania pracy naukowej; Omówienie pojęć związanych z przebiegiem badań naukowych i ich metodologią; Określenie problematyki pracy badawczej (licencjackiej), tematu / tytułu pracy; Dyskusja o materiałach, źródłach i publikacjach związanych z pracą licencjacką / naukową; Analiza wyników badań dotyczących pracy licencjackiej.

Ogólny zakres tematów prac dyplomowych:

Dobra kultury / dziedzictwo kulturowe

Digitalizacja / cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Zabytki archeologiczne / architektury / dziedzictwo poprzemysłowe

Krajobraz kulturowy

Nieinwazyjne metody dokumentacji i badania dziedzictwa kulturowego

Ochrona, zarządzenie, popularyzacja i finansowanie dziedzictwa kulturowego

Ekspozycja i uczytelnianie zabytków

Media i nowe media i dziedzictwo kulturowe

Historia badań dziedzictwa kulturowego (archeologia / architektura)

Dziedzictwo niematerialne

Dobra kultury a społeczeństwo

Literatura:

Literatura:

[do wyboru]

1. Boć J., Jak pisać pracę magisterską. Wrocław 2006.

2. Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską. Gliwice 2007.

3. Majchrzak J., Mendel T. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Poradnik pisania prac promocyjnych oraz

innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Poznań 2005.

4. Zenderowski R. Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Warszawa 2012.

5. Zenderowski R. Technika pisania prac magisterskich. Krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej.

Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków i pomników przyrody

K_U02 Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w ochronie dóbr kultury

i środowiska do opisu i analizy relacji między obiektami chronionymi a otaczającym światem i społeczeństwem

K_U03 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk społecznych, prawnych i biologicznych w

praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury i środowiska

K_U04 Posiada umiejętność skonstruowanej logicznie wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym na temat

wszystkich obszarów ochrony dóbr kultury i środowiska. Umie sporządzić maszynopis z aparatem badawczym i poprawnie

opracowanymi fotografiami.

K_U06 Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat dóbr kultury i środowiska

K_U07 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w działalności konserwatorskiej i ochronnej i we współpracy z

innymi instytucjami dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań organizacyjnych

K_U08 Rozumiejąc przepisy prawa posiada umiejętność współdziałania ze służbami cywilnymi, wojskowymi, przedstawicielami prawa i urzędnikami państwowymi w zakresie przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym dziedzictwu

kulturowemu

K_U09 Potrafi odróżnić działania komercyjne od działań non profit w instytucjach związanych z ochroną zabytków i

środowiska, rozumie różnicę między instytucjami państwowymi, a organizacjami pozarządowymi i potrafi stosować kryteria

prawne i etyczne do działań w różnych rodzajach instytucji zajmujących się dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym

K_U10 Potrafi pracować w zespole składającym się z przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych,

rozumie zależności i zakresy kompetencji poszczególnych dziedzin ochrony dóbr kultury i środowiska

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu ochrony dóbr kultury i środowiska i rozumie konieczność

ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w codziennej działalności

K_K02 Ma przekonanie o wadze postępowania w sposób etyczny i profesjonalny, przestrzegania norm etyki zawodu

konserwatora zabytków i przyrody

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie / ocena

1. Przyjęcie i zatwierdzenie złożonego planu pracy i wykazu literatury, źródeł oraz materiałów do pracy

2. Zatwierdzenie i przyjęcie konspektu pracy

3. Zatwierdzenie i przyjęcie całości pracy

Obecność obowiązkowa (dopuszczalna ilość nieobecności - 2). Sytuacje szczególne do rozpatrzenia i wyjaśnienia przez

prowadzącego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.