Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do zarządzania środowiskiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKS-WdZŚ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do zarządzania środowiskiem
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W08

ODKiŚ1_W02

ODKiŚ1_U03

ODKiŚ1_U08

ODKiŚ1_K02


Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska w perspektywie systemowej. Uwzględniona została problematyka przedmiotowa i metodologiczna. Zasadniczym celem zajęć jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje, stanowiące podstawę umiejętności rozwiązywania problemów występujących w kontekście systemów zarządzania środowiskowego.

Literatura:

1. Drucker, Peter F.; Śliwa, Anna; Śliwa, Leszek (2009): Zarządzanie XXI wieku - wyzwania. Warszawa: MT Biznes.

2. Andrzej Blikle (2014): Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu. Gliwice: Helion (dostępna na stronie internetowej: http://www.moznainaczej.com.pl/moja-ksiazka)

3. Kieżun, Witold (1997): Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

4. Koźmiński, Andrzej K. i Piotrowski, Włodzimierz (red.) (2013): Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.

5. Koźmiński, Andrzej K. (1973): Zarządzanie systemowe. wyd. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

6. Poskrobko, Bazyli; Baran, Agnieszka (2007): Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student charakteryzuje kluczowe zagadnienia ujęcia systemowego

Student identyfikuje obszar problemowy ochrony środowiska

Student rozróżnia podejście redukcjonistyczne i systemowe w procesie zarządzania

Student identyfikuje podejście procesowe w procesie decyzyjnym

Umiejętności:

Student konstruuje obszar problemowy ochrony środowiska w ujęciu systemowym

Student porównuje podejścia do zarządzania

Student proponuje wzorce, metodyki, instrumenty zarządzania środowiskiem

Student uzasadnia uwarunkowania procesu decyzyjnego w SZŚ

Kompetencje:

Student chętnie podejmuje dyskusję omawianych zagadnień

Student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii

Student zorientowany na wyjaśnianie problemów

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

Udział w wykładzie 30 godz.

przygotowanie do egzaminu 30 godz.

suma godzin: 60

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): student nie jest w stanie charakteryzować kluczowych zagadnień ujęcia systemowego, nie potrafi identyfikować obszaru problemowego ochrony środowiska, nie jest w stanie rozróżnić podejścia redukcjonistycznego i systemowego w procesie zarządzania, nie identyfikuje podejścia procesowego w zarządzaniu.

Ocena 3 (dst): student poprawnie charakteryzuje tylko niektóre zagadnienia ujęcia systemowego, poprawnie identyfikuje tylko niektóre elementy obszaru problemowego ochrony środowiska, słabo rozróżnia podejście redukcjonistyczne i systemowe w procesie zarządzania, identyfikuje podejście procesowe w procesie decyzyjnym.

Ocena 4 (db): student poprawnie charakteryzuje kluczowe zagadnienia ujęcia systemowego, właściwie identyfikuje obszar problemowy ochrony środowiska, właściwie rozróżnia podejście redukcjonistyczne i systemowe w procesie zarządzania, odpowiednio identyfikuje podejście procesowe w procesie decyzyjnym.

Ocena 5 (bdb): student samodzielnie charakteryzuje kluczowe zagadnienia ujęcia systemowego, w pełni identyfikuje obszar problemowy ochrony środowiska, doskonale rozróżnia podejście redukcjonistyczne i systemowe w procesie zarządzania, znakomicie identyfikuje podejście procesowe w procesie decyzyjnym,

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): student nie konstruuje obszaru problemowego ochrony środowiska w ujęciu systemowym, nie jest w stanie porównać różnych podejść do zarządzania, nie potrafi zaproponować wzorca, metodyki, instrumentów zarządzania środowiskiem, nie potrafi uzasadnić uwarunkowań procesu decyzyjnego w SZŚ,

Ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu konstruuje obszar problemowy ochrony środowiska w ujęciu systemowym, w dostatecznym stopniu porównuje podejścia do zarządzania, jedynie częściowo proponuje wzorce, metodyki, instrumenty zarządzania środowiskiem, nie uzasadnia w pełni uwarunkowań procesu decyzyjnego w SZŚ,

Ocena 4 (db): student konstruuje obszar problemowy ochrony środowiska w ujęciu systemowym, właściwie porównuje podejścia do zarządzania, umiejętnie proponuje wzorce, metodyki, instrumenty zarządzania środowiskiem, uzasadnia uwarunkowania procesu decyzyjnego w SZŚ,

Ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze konstruuje obszar problemowy ochrony środowiska w ujęciu systemowym, fachowo porównuje podejścia do zarządzania, kompetentnie proponuje wzorce, metodyki, instrumenty zarządzania środowiskiem, uzasadnia uwarunkowania procesu decyzyjnego w SZŚ,

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): student nie chętnie podejmuje dyskusję omawianych zagadnień, nie potrafi zachować krytycyzmu w wyrażaniu opinii, nie jest zorientowany na wyjaśnianie problemów,

Ocena 3 (dst): student chętnie podejmuje dyskusję omawianych zagadnień, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, w ograniczonym stopniu jest zorientowany na wyjaśnianie problemów,

Ocena 4 (db): student często dyskutuje omawiane zagadnienia, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, jest zorientowany na wyjaśnianie problemów,

Ocena 5 (bdb): student wielokrotnie podejmuje dyskusję omawianych zagadnień, zdecydowanie zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, zawsze jest zorientowany na wyjaśnianie problemów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)