Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne problemy myśli konserwatorskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-OG-WPMKON Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy myśli konserwatorskiej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

HS2_W04

HS2_U01

HS2_U04

HS2_K01

HS2_K02

HS2_K03

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie współczesnych tendencji w ochronie i konserwacji

zabytków.

Pełny opis:

1-2.Główne tendencje w ochronie zabytków.

3-6. Konserwacji zabytków i architektury w XXI wieku.

7-10. Ochrona zabytków XX wieku w Polsce i na swiecie w XXI wieku.

11-14. Waloryzacja zabytków w Polsce.

15-20. Współczesne problemy ochrony zabytków w Polsce.

20-24. Współczesne problemy ochrony zabytków na swiecie.

25-30. Wybrane polskie realizacje konserwatorskie w XX i XXI wieku.

W ramach zajęć są planowane zajęcia terenowe - zapoznanie się z przykładami prac konserwatorskich. W miarę możliwości planowane są co najmniej dwa wyjścia w teren (Warszawa).

Literatura:

1. Podstawowa:

- Zakładka ze strony NID - podpunkty dotyczace ochrony i konserwacji zabytków.

- Vademecum konserwatora zabytków ze strony ICOMOS-u.

- Zarys problematyki ochrony zabytków. Skrypt dla uczestników kursów Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1996.

Andrzej Kadłuczko, Ochrona zabytków architektury, T. I, Zarys doktryn i teorii

(Vademecum), Warszawa 2000.

Mieczysław Kurzatkowski, Mały słownik ochrony zabytków, Warszawa 1989.

2. Pomocnicza:

- Edmund Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007 - także inne prace tego autora.

- Edmund Małachowicz, Ochrona srodowiska kulturowego, T. 1-2, Wrocław 1982; wyd. 2, Warszawa 1988.

- Władysław Borusiewicz, Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa 1985.

Ochrona i konserwacja zabytków w Polsce w latach 1944-89. Uwarunkowania polityczne i społeczne, T. 1, red. Andrzej Tomaszewski, Warszawa 1996.

Janusz St., Pasierb Ochrona zabytków sztuki koscielnej, Warszawa 1968 (wyd. 1); Warszawa 1971 (wyd. 2); Warszawa 1995 (wyd. popr. i uzup.).

Pruszyński Jan, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, T. 1-2, Zakamycze 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

HS2_W04 Ma uporządkowaną wiedzę o podstawowych pojęciach i zasadach z zakresu prawa autorskiego

HS2_U01 Potrafi formułować i rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich krytyczną ocenę i syntezę. Potrafi w stopniu zaawansowanym posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną do opisu i analizy dzieł sztuki

HS2_U04 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów i specjalistów. Umie stawiać hipotezy i je weryfikować, a także formułować wnioski i tworzyć syntetyczne podsumowania.

HS2_K01 Jest gotowy do samodzielnego kształcenia się i korzystania z konsultacji specjalistycznych. Docenia wartość wiedzy ekspertów, ale jednocześnie jest gotów poddać wiedzę ekspercką krytycznej analizie. Jest przygotowany do współpracy i działań inicjatywnych na rzecz środowiska społecznego, w których jest gotów odgrywać rolę lidera.

HS2_K02 Jest gotowy ponosić odpowiedzialność za ochronę dziedzictwa kulturowego Polski i Europy, inicjując konieczne działania.

HS2_K03 Jest świadom skutków własnych działań i związanej z nimi odpowiedzialności w kontekście zmieniających się potrzeb społecznych. Ma kompetencje pozwalające na podtrzymywanie i rozwijanie etosu zawodu historyka sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - referat i zaliczenie w formie pracy testowej studenta. Na pozytywna ocenę całosciową składa się wartość merytoryczna wypowiedzi (30%), poprawność wypowiedzi (30%), podawane przykłady (30%), forma pracy (10%).

Brak uczestnictwa w 3 zajęciach skutkuje nie zaliczeniem przedmiotu.

Kryteria oceny:

- na ocenę 2 (nast..): nie umie zaprezentować przyswojonego materiału lub jest on nie na temat; uzyskano mniej niz 50 % wymaganych punktów.

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie wykorzystuje czesc przyswojonego materiału; uzyskano co najmniej 50 % wymaganych punktów.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie wykorzystuje przyswojony materiał oraz potrafi go porównać; uzyskano co najmniej 65 wymaganych punktów.

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać zaproponowany w trakcie zajec materiał, potrafi go porównać i przeanalizować; uzyskano co najmniej 80 % wymaganych punktów.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.