Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paryż - Warszawa. Twórczość artystów żydowskich Szkoły Warszawskiej i Ecole de Paris w I połowie XX wieku.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-PWTAŻSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Paryż - Warszawa. Twórczość artystów żydowskich Szkoły Warszawskiej i Ecole de Paris w I połowie XX wieku.
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W01

HS1_W03

HS1_W04

HS1_W05

HS1_W06

HS1_W07

HS1_W09


Skrócony opis:

Wykłady dotyczą tematyki związanej z twórczością związanych z Warszawą polskich plastyków żydowskiego pochodzenia I połowy XX wieku w kontekście problematyki związanej z tożsamością artystów wyrażaną zarówno poprzez dzieła, jak i działalność środowiskową, wypowiedzi oraz życie osobiste. Zajęcia dotyczą przede wszystkim czołowych przedstawicieli tego środowiska działających w Polsce i we Francji w obrębie Ecole de Paris oraz członków Szkoły Warszawskiej (1929 – 1939) i kręgu jej założyciela Tadeusza Pruszkowskiego.

Wykład połączony z prezentacją materiału ilustracyjnego prowadzony stacjonarnie i w e-learningu (12 godzin).

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane w czasie wykładów:

1. Sztuka żydowska - definicja, geneza, podstawowe zagadnienia, terminologia, bibliografia, instytucje badawcze, bazy danych.

2. Geneza żydowskiej sztuki przedstawiającej, kształtowanie jej języka w czasach Oświecenia Żydowskiego – Haskali i na przełomie XIX i XX wieku - poszukiwanie tożsamości (nadzieje i rozterki asymilacji) na tle sztuki polskiej i europejskiej.

3. Środowisko artystów żydowskiego pochodzenia w Warszawie .

4. Warszawska SSP – Tadeusz Pruszkowski i jego uczniowie (Bractwo św. Łukasza (1925-1930), Szkoła Warszawska (1929-1939), Loża Wolnomalarska (1932, od 1935 Loża Malarska) i Grupa Czwarta (1935-1936), kolonia artystyczna w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – artyści: Efraim i Menasze Seidenbeutlowie, Kazimierz Libin, Jan Gotard, Eliasz Kanarek i inni.

6. Henryk Kuna – rzeźbiarz, działacz społeczny – działalność w Polsce i we Francji.

6. Między Francją a Polską - postimpresjoniści, przedstawiciele awangardy i neoklasycyzmu w Ecole de Paris (m.in.: Roman Kramsztyk, Simon Mondzain, Eugeniusz Zak, Mela Muter, Leopold Gottlieb, Henryk Epstein, Mojżesz Kisling, Grupa Czterech).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000.

2. J. Malinowski, B. Brus-Malinowska, W kręgu Ecole de Paris. Malarze żydowscy z Polski, Warszawa 2007.

3. Materiały cyfrowe i katalogi wystaw wskazane przez prowadzącą.

Literatura uzupełniająca:

2. A. Żbikowski, Żydzi, Wrocław 1997.

3. Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie, oprac. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, tom 1-2, Warszawa 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Uczestnik wykładów ma a podstawowa wiedzę o miejscu sztuki żydowskiej I połowy XX wieku w Polsce i Europie wśród nauk humanistycznych oraz ma świadomość jej specyfiki przedmiotowej i metodologicznej.

2. Zna właściwą dla sztuki terminologię.

3. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie głównych nurtów sztuki tworzonej przez artystów żydowskiego pochodzenia w I połowie XX wieku.

4. Ma uporządkowaną wiedzę na temat twórczości polskich plastyków żydowskiego pochodzenia I połowy XX wieku w kontekście tożsamości artystycznej i narodowej.

5. Ma uporządkowaną wiedzę i rozumie wpływ sytuacji społeczno – politycznej na żydowską sztukę przedstawiającą.

6. Zna i rozumie podstawowe metody interpretacji dzieł sztuki żydowskiej, szczególnie w zakresie ikonografii.

7. Ma świadomość złożoności zagadnień związanych z przemianami sztuki żydowskiej i potrzeby prowadzenia badań naukowych w tym zakresie.

8. Ma wiedzę na temat instytucji badających kulturę Żydów polskich i ich działalności.

Nakład pracy studenta:

30 godzin - udział w wykładzie monograficznym;30 godzin - zapoznanie się z literaturą podstawową, realizacja zadań w e-learningu (zapoznanie się z tekstem oraz rozwiązanie testu i / lub odpowiedź na pytania) - razem 60 godzin = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

OCENA SEMESTRALNA MAX 100 PKT - SKŁADA SIĘ Z 3 ELEMENTÓW:

1.OBECNOŚCI – MAX 36 PKT – dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona; druga nieobecność to - 5 pkt od oceny semestralnej, każda kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność to - 10 pkt od oceny semestralnej;

2. Realizacja 4 lekcji w e-learningu - każda to: przeczytanie i analiza artykułu, odpowiedź na pytania i/lub rozwiązanie testu = max 16 pkt. za jedną lekcję - razem max 60 pkt.

Szczegółowe warunki zaliczenia w e-learningu. Brak realizacji lekcji skutkuje brakiem zaliczenia.

UWAGA - ILOŚĆ PUNKTÓW ZALICZAJĄCA LEKCJĘ W E-LEARNINGU TO 60% MAKSYMALNEJ ICH ILOŚCI - TZN.: 9,5 PKT.

Prace semestralne są elementami realizacji zajęć w e-learningu. Przekazywane są prowadzącemu wyłącznie w e-learningu w ustalonych terminach. Przed oceną prace podlegają 1 korekcie w e-learningu oraz są omawiane na zajęciach.

SKALA OCEN SEMESTRALNYCH:

60 - 70 PKT - 3,0

71-80 - 3,5

81 -90 - 4,0

91- 95 - 4,5

96 - 100 - 5,0

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.