Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie - Wybrane zagadnienia ze sztuki nowożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-SEMLICSZNOW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie - Wybrane zagadnienia ze sztuki nowożytnej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W08, HS1_U01, HS1_U02, HS1_U03, HS1_U04, HS1_U05, HS1_U06, HS1_U07, HS1_U08, HS1_K02, HS1_K03


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: zdobycie umiejętności potrzebnych do napisania pracy seminaryjnej (podstawy tekstu naukowego) - krytyczna analiza dzieła sztuki, opracowanie literatury przedmiotu, wybór odpowiedniej metody, układanie planu pracy, sporządzanie przypisów, bibliografii, spisu ilustracji (aparat badawczy).

Pełny opis:

Przedmiotem prac jest architektura i plastyka europejska i polska, pojedyncze realizacje bądź ich wzajemne oddziaływanie oraz funkcja. Tematy prac obejmują także zagadnienia związane z treściami ideowymi sztuki XV-pocz. XIX w. od renesansu do klasycyzmu.

Literatura:

Umberto E., Jak napisac prace dyplomowa. Poradnik dla humanistów, tł. Jurkowlaniec G., Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące dzieł sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w tym umie korzystać z zasobów internetowych i komputerowych baz danych instytucji kultury. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną do opisu i analizy dzieł sztuki.

Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w tym posiada podstawowe umiejętności dokonywania analizy obiektów in situ. Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami w historii sztuki. Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada umiejętności rozumienia i analizowania różnorodnych zjawisk sztuki w kontekście społecznym. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z powołaniem się na poglądy badaczy. Umie formułować wnioski.

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację z w języku polskim i obcym na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością.

Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi pisemnej i ustnej w języku polskim i obcym, połączonej z poprawnym opracowaniem maszynopisu z aparatem badawczym i prezentacji fotografii dzieł sztuki.

2 pkt. ECTS praca na zajęciach (prezentowanie referatów, bibliografii), pozostałe punkty praca własna.

Metody i kryteria oceniania:

Wygłaszanie referatów opartych o pisana prace (autoreferaty), dyskusje o

opracowywanych problemach. Prezentowanie stanu badan.

Metody oceny: 1. obowiązkowa obecność na zajęciach, 2. aktywność na zajęciach. 3. przygotowanie bibliografii i stanu badań (I sem.), złożenie pracy seminaryjnej (II sem).

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.