Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie. Wybrane zagadnienia z dziejów kultury artystycznej średniowiecznej i staropolskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-SL-5-WZzDKAŚiS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie. Wybrane zagadnienia z dziejów kultury artystycznej średniowiecznej i staropolskiej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 17.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS2_W01 HS2_W02 HS2_W03 HS2_W04

HS2_U01 HS2_U02 HS2_U04 HS2_U05 HS2_U07 HS2_U08

HS2_K03 HS2_K04

Skrócony opis:

Rozwój umiejętności prowadzenia samodzielnej pracy badawczej: wyboru zagadnienia, opisu i analizy dzieła sztuki (lub przekazu obrazowego), jego interpretacji w kontekście wiedzy o kulturze artystycznej średniowiecznej i nowożytnej.

Seminarium ma umożliwić studentowi wybór tematu, zebranie materiałów i literatury, wreszcie - napisanie pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne: wiadomości i umiejętności opanowane w ramach programu zrealizowanego w toku studiów licencjackich.

Pełny opis:

Wybór i opracowanie poważnego zadania badawczego, jakim jest przygotowanie pracy magisterskiej. Nauczyciel pomaga w doborze i problemowym sprecyzowaniu tematu, koordynuje postęp prac, adiustuje gotowy tekst i ewentualnie koryguje uchybienia.

Wieloetapowa praca nad projektem prowadzona metodami ćwiczeniowymi i w toku dyskusji. Student przygotowuje referaty prezentujące: temat, stan badań, zgromadzony materiał i problemy badawcze. Przygotowanie i omówienie tekstu.

Zaliczenie semestru i seminarium na podstawie:

1) obecności (można mieć dwie nieusprawiedliwione w semestrze)

2) prezentacji, przynajmniej raz w semestrze, stanu zaawansowania pracy nad wybranym zagadnieniem

3) przedstawienie pracy pisemnej.

Na I roku wymagane są:

w semestrze zimowym - wybór tematu, wstępny stan badań i koncepcja pracy

w semestrze letnim - pełny stan badań, konspekt pracy

N II roku wymagane są:

w semestrze zimowym - sukcesywna prezentacja postępu prac i przekazywanie kolejnych fragmentów tekstu.

w semestrze letnim - ukończenie pracy i redakcja.

Literatura:

Dobierana indywidualnie, w zależności od podjętej przez studenta tematyki badawczej.

Spośród prac metodologicznych, które dość szybko się dezaktualizują, najbardziej przydatne zdają się: Wstęp do historii sztuki, cz. I: przedmiot, metodologia zawód, red. P. Skubiszewski; Warszawa 1973; cz. 2: Materiały bibliograficxzne, red. J.Ostrowsi, A. Małkewicxz, Warszawa 1995.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma wiedzę o miejscu historii sztuki wśród nauk humanistycznych i jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz podstawową wiedzę o jej powiązaniach z innymi naukami humanistycznymi.

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki europejskiej, zna terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki.

Zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, zna stosowane w historii sztuki teorie i metody badawcze; orientuje się w ich najnowszych osiągnięciach.

Ma wiedzę o podstawowych pojęciach i zasadach z zakresu prawa autorskiego.

Potrafi rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki przez wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich krytyczną ocenę i syntetyczne wnioski.

Posiada umiejętności badawcze, w tym:

a) analizy problemów z zakresu historii sztuki, także analizy obiektu in situ

b) właściwie dobiera metody i narzędzia badawcze, zarówno do pracy teoretycznej, jak tez w analitycznym opisie zabytków

c) potrafi opracować i zaprezentować wyniki prac z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjnych i komunikacyjnych.

Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię.

Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy przez całe życie i jej stałego konfrontowania w praktyce zawodowej.

Potrafi pracować samodzielnie i w grupie, także interdyscyplinarnej, akceptując w niej różne role. Potrafi komunikować się, uzasadniając merytorycznie swoje stanowisko.

Jest świadom skutków własnych działań i związanej z nimi odpowiedzialności. Ma kompetencje pozwalające na propagowanie wzorców etycznego postępowania w środowisku pracy i poza nim.

Jest przygotowany do samodzielnego podejmowania decyzji m.in. wynikających z krytycznej oceny działań własnych, a także zespołów, w których pracuje bądź nimi kieruje.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru i seminarium na podstawie:

1) obecności (można mieć dwie nieusprawiedliwione w semestrze)

2) prezentacji, przynajmniej raz w semestrze, stanu zaawansowania pracy nad wybranym zagadnieniem

3) przedstawienie pracy pisemnej.

Na I roku wymagane są:

w semestrze zimowym - wybór tematu, wstępny stan badań i koncepcja pracy

w semestrze letnim - pełny stan badań, konspekt pracy

N II roku wymagane są:

w semestrze zimowym - sukcesywna prezentacja postępu prac i przekazywanie kolejnych fragmentów tekstu.

w semestrze letnim - ukończenie pracy i redakcja.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mrozowski
Prowadzący grup: Przemysław Mrozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Rozwój umiejętności prowadzenia samodzielnej pracy badawczej: wyboru zagadnienia, opisu i analizy dzieła sztuki (lub przekazu obrazowego), jego interpretacji w kontekście wiedzy o kulturze artystycznej średniowiecznej i nowożytnej.

Seminarium ma umożliwić studentowi wybór tematu, zebranie materiałów i literatury, wreszcie - napisanie pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne: wiadomości i umiejętności opanowane w ramach programu zrealizowanego w toku studiów licencjackich.

Pełny opis:

Wybór i opracowanie poważnego zadania badawczego, jakim jest przygotowanie pracy magisterskiej. Nauczyciel pomaga w doborze i problemowym sprecyzowaniu tematu, koordynuje postęp prac, adiustuje gotowy tekst i ewentualnie koryguje uchybienia.

Wieloetapowa praca nad projektem prowadzona metodami ćwiczeniowymi i w toku dyskusji. Student przygotowuje referaty prezentujące: temat, stan badań, zgromadzony materiał i problemy badawcze. Przygotowanie i omówienie tekstu.

Zaliczenie semestru i seminarium na podstawie:

1) obecności (można mieć dwie nieusprawiedliwione w semestrze)

2) prezentacji, przynajmniej raz w semestrze, stanu zaawansowania pracy nad wybranym zagadnieniem

3) przedstawienie pracy pisemnej.

Na I roku wymagane są:

w semestrze zimowym - wybór tematu, wstępny stan badań i koncepcja pracy

w semestrze letnim - pełny stan badań, konspekt pracy

N II roku wymagane są:

w semestrze zimowym - sukcesywna prezentacja postępu prac i przekazywanie kolejnych fragmentów tekstu.

w semestrze letnim - ukończenie pracy i redakcja.

Literatura:

Dobierana indywidualnie, w zależności od podjętej przez studenta tematyki badawczej.

Spośród prac metodologicznych, które dość szybko się dezaktualizują, najbardziej przydatne zdają się: Wstęp do historii sztuki, cz. I: przedmiot, metodologia zawód, red. P. Skubiszewski; Warszawa 1973; cz. 2: Materiały bibliograficxzne, red. J.Ostrowsi, A. Małkewicxz, Warszawa 1995.

Wymagania wstępne:

Zakres wiadomości teoretycznych oraz umiejętności metodologicznych opanowanych w trakcie realizacji programu w toku dotychczasowego przebiegu studiów .

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)