Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium lic - Wybrane zagadnienia z historii sztuki od XIX do I poł. XX wieku – mniejszości narodowe (Żydzi, Ormianie), ikonografia narodowa, sztuka Holocaustu, muzealnictwo, badania proweniencyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-SL-ZHM19-20-SZ Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium lic - Wybrane zagadnienia z historii sztuki od XIX do I poł. XX wieku – mniejszości narodowe (Żydzi, Ormianie), ikonografia narodowa, sztuka Holocaustu, muzealnictwo, badania proweniencyjne
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W01, HS1_W02, HS1_W03, HS1_W04

HS1_U01, HS1_U02, HS1_U04, HS1_U05, HS1_U07, HS1_U08

HS1_K03, HS1_K04

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Rozwój umiejętności opisu, analizy i interpretacji wybranych zagadnień z historii sztuki polskiej od XIX do I poł. XX wieku obejmującej w szczególności zagadnienia: mniejszości narodowe (Żydzi, Ormianie), ikonografia narodowa, sztuka II wojny światowej w tym Holocaustu, muzealnictwo, badania proweniencyjne.

Seminarium ma umożliwić studentowi wybór odpowiedniego tematu badawczego, napisanie i przystąpienie do obrony pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne:

Zakres wiadomości i umiejętności metodologicznych wynikający z dotychczas zrealizowanego programu studiów. Sprecyzowane zainteresowania badawcze.

Treści merytoryczne:

Wybór, sprecyzowanie i opracowanie tematu badawczego. Koordynowanie postępu prac. Korekta tekstu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Anne D'Alleva,Jak studiować historię sztuki, Universitas, Kraków 2008.

2. Anne D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008.

3. Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wr-W-Kr -Gd 1980.(wybrane teksty)

4. Białostocki J., Skubiszewski P., Pojęcia, kierunki i metody historii sztuki, [w:] Wstęp do historii sztuki, t. 1: Przedmiot - metodologia - zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973, s. 197-265.

5. Gołaszewska M., Zagadnienie rozumienia dzieła sztuki, "Studia Estetyczne", I (1964), s. 41-60.

6. Kmita J., Interpretacja, [hasło w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Wrocław 1987, s. 261-269.

7. Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów “Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P.Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, (wybrane teksty, w tym: Bryl M., New Art History: nauka, polityka, obyczaj)

8. Lewandowska A., Zalewska K., Zielińska K., ABC Podstawy prowadzenia badań proweniencyjnych, „Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów”, NIMOZ, 2015 nr 9.

9. Skubiszewski P., Dzieło sztuki a źródło historyczne, [w:] Proces historyczny w literaturze i sztuce, Warszawa 1967, s. 277-298.

10. Skubiszewski P., O dwóch podstawowych sposobach uprawiania historii sztuki, "Teksty", V (1974), nr 17, s. 57-85.

Literatura dodatkowa:

dobrana indywidualnie, w zależności od zakresu i specyfiki podjętego tematu badawczego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Ma wiedzę specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki oraz podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi.

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki polskiej od XIX do XX wieku w szczególności na tematy poruszane podczas seminarium, zna odpowiednią do nich terminologię, metody badawcze i teorie.

Zna i rozumie metody analizy i interpretacji wybranych dzieł sztuki.

Ma wiedzę o podstawowych pojęciach i zasadach z zakresu prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich krytyczną ocenę i syntezę.

Posiada umiejętności badawcze, obejmujące: analizę wybranych obiektów i problemów w zakresie historii sztuki, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w postaci pracy licencjackiej. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki.

Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi, w tym przygotowania tekstu naukowego z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konfrontowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej

Potrafi pracować samodzielnie i w grupie, komunikować się z otoczeniem uzasadniając merytorycznie swoje stanowisko.

KOMPETENCJE

Jest świadom skutków własnych działań i związanej z nimi odpowiedzialności. Ma kompetencje pozwalające na popularyzację wzorów etycznego postępowania w środowisku pracy i poza nim. Jest przygotowany do samodzielnego podejmowania decyzji wynikających m.in. z krytycznej oceny działań własnych oraz zespołów, w których pracuje bądź nimi kieruje.

Nakład pracy studenta:

ECTS: 10 (5+5) = 300 (150+150) godzin

udział w seminarium 30+30 godz.= 60 godzin

przygotowanie do seminarium (prezentacja na zadany temat 1, prezentacja o wybranym temacie pracy - 1+1) 50+20 =80 godzin

przygotowanie konspektu pracy, bibliografii oraz stanu badań = 50 godzin sem. zimowy

opracowywanie tekstu, korekta = (20 + 100) = 120 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Zaliczenie każdego semestru na podstawie:

1) obecności (student ma prawo do maksymalnie trzech nieobecności w semestrze, każda kolejna nieobecność uniemożliwia uzyskanie zaliczenia przedmiotu)

2) prezentacje - semestr zimowy - 2 prezentacja o wybranym temacie; semestr letni - 1 - prezentacja o wybranym temacie.

3) pracy pisemnej.

Wymagane są: w semestrze zimowym - stan badań,konspekt pracy, bibliografia; w semestrze letnim - pełen tekst pracy - tekst ok. 30 stron znormalizowanego maszynopisu, uzupełnionego materiałem ilustracyjnym (opcjonalnie).

Student:

- na ocenę 2 (ndst): nie wywiązuje się z podstawowych wymagań - ma zbyt dużą liczbę nieobecności, nie umie samodzielnie gromadzić, przetwarzać i opracowywać informacji, nie prezentuje wyników badań; nie przedstawił 2 prezentacji w semestrze zimowym i 1 w letnim;

- na ocenę 3 (dst): umie samodzielnie gromadzić, przetwarzać i opracowywać informacje oraz prezentować wynik (prezentacje 2+1)i;ma max. 3 nieobecności;

- na ocenę 4 (db): umie samodzielnie gromadzić, przetwarzać i opracowywać informacje oraz prezentować wynik w tym - prezentacje 2+1i; korzysta z wielu źródeł wiedzy, potrafi ocenić ich wiarygodność; konsekwentnie i poprawnie stosuje wybraną metodę badawczą; ma max. 1-2 nieobecności

- na ocenę 5 (bdb): umie samodzielnie gromadzić, przetwarzać i opracowywać informacje oraz prezentować wyniki; korzysta z wielu źródeł wiedzy, potrafi ocenić ich wiarygodność; konsekwentnie i poprawnie stosuje wybraną metodę badawczą; formułuje własne wnioski badawcze, potrafi je przekonująco uzasadnić; ma max. 0-1 nieobecność.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.