Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The Jewish Art: Religious and National Iconography, Art of Holocaust: Selected Issues

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-TJARNIAHSI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The Jewish Art: Religious and National Iconography, Art of Holocaust: Selected Issues
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W01

HS1_W03

HS1_W04

HS1_W05

HS1_W06

HS1_W07

HS1_W09

HS1_U08


Skrócony opis:

Wykłady (stacjonarne i 4 lekcje w e-learningu) dotyczą tematyki związanej z ikonografią żydowskiej sztuki religijnej i świeckiej oraz sztuki Holocaustu (1933 – 1945) - na podstawie przykładów z terenów Polski, Europy, Izraela. Zakres tematyczny: geneza sztuki, źródła jak Biblia, pisma religijne, literatura, ikonografia w kontekście historycznym i kulturowym (Świątynia Jerozolimska jako punkt odniesienia synagogi, symbolika roślinna i zwierzęca, tradycja w sztuce, ikonografia narodowa, syjonistyczna), twórczość Marca Chagalla, sztuka Holocaustu – charakterystyka, specyfika, znaczenie, symbolika, postawy artystyczne wobec rzeczywistości na podstawie przykładów twórczości w gettach, obozach koncentracyjnych, w ukryciu. Wykłady zawierają również terminologię sztuki żydowskiej (w tym sztuki Holocaustu), omówienie najważniejszych obyczajów i świąt żydowskich, zagadnienia związane ze specyfiką sztuki Zagłady w kontekście historycznym i społecznym

Pełny opis:

Wykłady dotyczą tematyki związanej z ikonografią żydowskiej sztuki religijnej i świeckiej (od czasów tzw. Oświecenia Żydowskiego- Haskali) oraz dotyczą sztuki Holocaustu (1933 – 1945) - na podstawie przykładów z terenów Polski, Europy, Izraela.

Zakres wykładów obejmuje między innymi genezę sztuki, podstawowe źródła ikonograficzne – jak Biblia, pisma religijne, literatura jidysz, syjonistyczna, wybrane motywy ikonograficzne w sztukach plastycznych i ich analizę w kontekście historycznym i kulturowym (m.in.: Świątynia Jerozolimska jako punkt odniesienia w architekturze i wyposażeniu synagogi, symbolika roślinna i zwierzęca, tradycja w sztuce przedstawiającej, ikonografia Chrystusa, motywy syjonistyczne), twórczość Marca Chagalla – najbardziej reprezentatywnego dla współczesnej sztuki żydowskiej oraz sztukę Holocaustu – w szczególności jej charakterystykę, znaczenie, specyfikę formy i treści, symbolikę, omówienie postaw artystycznych wobec rzeczywistości na podstawie najbardziej interesujących i reprezentatywnych przykładów twórczości w gettach, obozach koncentracyjnych, w ukryciu. Wykłady zawierają również terminologię sztuki żydowskiej (w tym sztuki Holocaustu), omówienie najważniejszych obyczajów i świąt żydowskich, zagadnienia związane ze specyfiką sztuki Zagłady w kontekście historycznym i społecznym.

Wykłady obejmują wykłady stacjonarne połączone z prezentacją materiału ilustracyjnego oraz 4 zajęcia w e-learningu,

Zakres tematyczny zajęć:

1. Wykład: Sztuka religijna – synagoga o jej odniesienia do Świątyni Jerozolimskiej; Ikonografia dekoracji synagog – źródła, symbolika.

1 a. E - learning - Zodiak w sztuce żydowskiej na terytorium Izraela (lub inny temat wskazany przez prowadzącą).

2. Wykład: Ikonografia sztuk plastycznych - ikonografia narodowa a syjonistyczna, symbolika postaci Chrystusa).

2 a. E - learning - Tradycja, jako źródło ikonografii sztuki po Haskali.

3. Wykład: Ikonografia twórczości Chagalla – na przykładzie witraży 12 plemion w szpitalu Hadassah Medical Center w Jerozolimie.

3 a. E - learning - Chagall – jego teoria sztuki i symbolika - 2 artykuły – 1 do wyboru.

4. Wykład: Sztuka Holocaustu - uwarunkowania, specyfikacja, funkcje, ikonografia – na podstawie twórczości artystów getta warszawskiego, obozów koncentracyjnych oraz dzieł Felixa Nussbauma (1904-1944).

4 a. E - learning - Entartete Kunst / Sztuka zdegenerowana - sztuka w polityce nazistowskiej. Każdy uczestnik zajęć ma za zadanie przeczytanie wskazanego artykułu i na jego podstawie odpowiedzieć na pytania/lub rozwiązać test.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallotinum, Księga Królewska I, Rozdziały 6 – 8 - http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1235

Wersja angielska: https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Kings+6&version=NIV

2. Polish and Jewish People under the German Occupation: Political and Social Rules, Culture under the German Occupation - tekst w e-learningu.

3. Rosenberg P., Images and Reflections: Women in the Art of the Holocaust, The Ghetto Fighters House, Israel, 2002.

4. Tarnowska M., Art in the Warsaw Ghetto, [w] Jewish Artists and Central-Eastern Europe : Art Centers, Identity, Heritage from the 19th Century to the Second World War: the First Congress of Jewish Art in Poland, ed. by J. Malinowski, R. Piątkowska, T. Sztyma-Knasiecka, Warszawa 2010 .

ARTYKUŁY DO OPRACOWANIA W E-LEARNINGU:

1 a. Friedman Mira, The Meaning of the Zodiac in Synagogues in the Land of Israel Turing the Byzantine Period: Ars Judaica, 2005, vol. 1, , pp 51 – 66.(e-learning)

2 a. Opracowania dotyczące tradycji żydowskiej – obyczajów dnia codziennego oraz celebracji świąt (e-learning) – do wyboru:

- http://www.jewishvirtuallibrary.org/tradition - “Tradition”

- http://www.jewfaq.org/tocevents.htm - Life Cycle - Birth and the First Month of Life, Bar Mitzvah, Bat Mitzvah and Confirmation, Marriage, Divorce, Life, Death and Mourning , Olam Ha-Ba: The Afterlife

- http://www.shiva.com/learning-center/commemorate/jewish-holidays - Shabbat, Rosh haShana, Yom Kippur, Sukkot, Sh'mini Atzeret, Simchat Torah, Hanukkah, Purim, Passover, Shavuot, Tish’a B’Av.

- Tarnowska M., Jewish Life Cycle and Holidays - text and presentation – e-learning

3 a. Rajner M, Chagall’s Jew in Bright Red, Ars Judaica, 2008, vol. 4, pp 61 – 80 (e-learning).

3 a. Rajner M., Chagall: The Artist and the Poet, Jewish Art, 1995/1996, vol. 21, pp 40 – 67 (e-learning).

4 a. Ginder Ursula A, Munich 1937: The Development of Two Pivotal Art Exhibitions, March 18, 2004, revised June 2004: http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/133c/133cproj/04proj/GinderNaziArt047.htm

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE:

1. A. Cohen, Talmud, Warszawa 1995

2. N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 1997.

3. J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000.

4. M. i K. Piechotkowie, Bramy nieba, t. 1 Bóżnice drewniane na terenach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, t. 2 Bóżnice murowane na terenach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999.

5. A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 1998.

6. A. Żbikowski, Żydzi, Wrocław 1997.

7. "Nie wszystek umrę..." : twórczość plastyczna Polaków w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych : 1939-1945, oprac. Jaworska J., Warszawa 1975;

8. Tarnowska M., Artyści żydowscy w Warszawie 1939 - 1945,Warszawa, 2015.

9. Kaumkötter J., Śmierć nie ma ostatniego słowa. Sztuka w tragicznych latach 1933 - 1945, Kraków 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Uczestnik wykładów ma a podstawową wiedzę o miejscu historii sztuki żydowskiej wśród nauk humanistycznych oraz ma świadomość jej specyfiki przedmiotowej i metodologicznej.

2. Zna właściwą dla tej sztuki terminologię.

3. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rodzajów znaczenia i religijnej i świeckiej sztuki żydowskiej w zakresie ikonografii w kontekście sztuki europejskiej i wydarzeń historycznych.

4. Ma uporządkowaną wiedzę na temat rodzajów, funkcji sztuki, jej ikonografii, twórców oraz jej przykładów.

5. Ma uporządkowaną wiedzę i rozumie wpływ uwarunkowań historycznych i kulturowych na sztukę i jej symbolikę.

6. Zna i rozumie podstawowe metody interpretacji dzieł sztuki żydowskiej, szczególnie w zakresie ikonografii i kontekstu historycznego i społecznego.

7. Ma świadomość złożoności zagadnień związanych ze sztuka żydowską i potrzeby prowadzenia badań nad tym zagadnieniem.

8. Ma wiedzę na temat instytucji badających zagadnienia związane z żydowską sztuką.

9. Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi pisemnej i ustnej w języku angielskim (forma pisemna, prezentacja) w zakresie ikonografii sztuki żydowskiej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Nakład pracy studenta to udział w wykładzie monograficznym w wymiarze – 15 godzin; zrealizowanie 4 lekcji e-learningu (przeczytanie i analiza wskazanych tekstów, odpowiedzi na pytania, rozwiązanie testów) - 45 godzin; zapoznanie się z lekturami obowiązkowymi - 15 godzin - razem 90 godzin (3 ECTS).

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się poprzez: aktywny udział w zajęciach, realizację 4 lekcji w e-learningu.

Ocena - max 100 pkt składa się z 2 części:

1. Udział w wykładach - max 40 pkt.

Dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona. Każda ponadwymiarowa nieobecność nieusprawiedliwiona skutkuje odjęciem 15 pkt od oceny semestralnej.

2. Realizacja 4 lekcji w e-learningu - każda to: przeczytanie i analiza artykułu, odpowiedź na pytania, test = max 15 pkt za jedną lekcję - razem max 60 pkt. Szczegółowe warunki zaliczenia w e-learningu. Brak realizacji lekcji skutkuje brakiem zaliczenia.

SKALA OCEN SEMESTRALNYCH:

60 - 70 PKT - 3,0

71-80 - 3,5

81 -90 - 4,0

91- 95 - 4,5

96 - 100 - 5,0

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.