Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The Jewish Religious and Secular Art – sources, iconography, selected artists in Poland and Paris – Ecole de Paris

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-TJRSAPP Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The Jewish Religious and Secular Art – sources, iconography, selected artists in Poland and Paris – Ecole de Paris
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS2_W01

HS2_W02

HS2_W03

HS2_U03

HS2_U04

HS2_U06

HS2_U07

HS2_K01
Skrócony opis:

Wykłady (12 godzin stacjonarne - w tym materiały filmowe i 3 godziny w e-learningu/mailingu) dotyczą tematyki związanej z historią sztuki żydowskiej w Polsce i Europie – religijnej i świeckiej - rzemiosło artystyczne, sztukę synagogalną, nagrobną,sztukę świecką po Haskali - najważniejszych artystów i grupy 1900-1939 ( M. Gottlieb i Samuel Hirszenberg, Szkoła Warszawska i Paryska). Pozostałe zagadnienia:geneza sztuki i jej źródła (Biblia, Perek Szira, literatura, wybrane motywy ikonograficzne i ich znaczenie w kontekście historycznym i kulturowym (Świątynia Jerozolimska a synagoga, symbolika roślinna i zwierzęca, tradycja jako źródło ikonografii, motywy syjonistyczne).

Wykłady zawierają również terminologię sztuki żydowskiej.

4. E - learning /mailing - Zodiak w sztuce żydowskiej/ ikonografia malarstwa synagogalnego – symbolika zwierząt/ Perek Szira / badania nad sztuką synagogalną/ Jung Idysz - ikonografia, działalność, artyści.

Pełny opis:

Wykłady (12 godzin stacjonarne - w tym materiały filmowe i 3 godziny w e-learningu/mailingu) dotyczą tematyki związanej z historią sztuki żydowskiej w Polsce i Europie – religijnej i świeckiej. Obejmują – rzemiosło artystyczne, sztukę synagogalną, nagrobną, rozwój świeckiej sztuki żydowskiej – w tym najważniejszych artystów i grupy artystyczne XIX wieku do 1939 roku ( w tym: M. Gottlieb i Samuel Hirszenberg, przedstawiciele Szkoły Warszawskiej i Paryskiej.

Ponadto zakres wykładów obejmuje między innymi genezę sztuki, podstawowe źródła ikonograficzne – jak Biblia, Perek Szira i inne pisma religijne, literatura jidysz, syjonistyczna, wybrane motywy ikonograficzne w sztukach plastycznych i ich analizę w kontekście historycznym i kulturowym (m.in.: Świątynia Jerozolimska jako punkt odniesienia w architekturze i wyposażeniu synagogi, symbolika roślinna i zwierzęca, tradycja w sztuce przedstawiającej, motywy syjonistyczne).

Wykłady zawierają również terminologię sztuki żydowskiej, omówienie najważniejszych obyczajów i świąt żydowskich.

Zakres tematyczny zajęć:

1.Wykłady: Sztuka religijna – synagoga o jej odniesienia do Świątyni Jerozolimskiej; Ikonografia dekoracji synagog – źródła, symbolika.

2. Wykłady: Ikonografia sztuk plastycznych - tradycja, jako źródło ikonografii sztuki po Haskali (Oświeceniu Żydowski), ikonografia narodowa a syjonistyczna, symbolika postaci Chrystusa – Gottlieb i Hirszenberg.

3. Wykłady – sztuka żydowska w dwudziestoleciu międzywojennym – wybrani przedstawiciele, grupy, artyści w Polsce i zagranicą.

4. E - learning /mailing - Zodiak w sztuce żydowskiej/ ikonografia malarstwa synagogalnego – symbolika zwierząt/ Perek Szira / badania nad sztuką synagogalną/ Jung Idysz - ikonografia, działalność, artyści.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallotinum, Księga Królewska I, Rozdziały 6 – 8 - http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1235

Wersja angielska: https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Kings+6&version=NIV

2. Friedman Mira, The Meaning of the Zodiac in Synagogues in the Land of Israel Turing the Byzantine Period: Ars Judaica, 2005, vol. 1, , pp 51 – 66.

The influence of Jewish culture on the intelectual heritage of Central and Eastern Europe, ed. by T. Obolevitch and J. Bremer, Kraków 2011.

3.Jewish Artists and Central-Eastern Europe : Art Centers, Identity, Heritage from the 19th Century to the Second World War: the First Congress of Jewish Art in Poland, ed. by J. Malinowski, R. Piątkowska, T. Sztyma-Knasiecka, Warszawa 2010.

4.Khaimovich B., On the semantics of the motif “three hares chasing each other in a circle” on Jewish monuments in Eastern Europe East European Jewish Affairs, Vol. 41, No. 3, December 2011, 157–180.

5. Malinowski J., Malarstwo i rzeźba Żydów polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000.

6. THE PAST WORLD:PAINTINGS OF JEWISH ARTISTS, Exhibition cataloque, 27 August, 2004 - 4 September, 2004, Lodz, Rynek Sztuki Gallery

7. Perek Shirah, http://moshepinto.o.m.f.unblog.fr/files/2009/02/perek20shirah20booklet.pdf

8. SILVER L. BASKIND S., Looking Jewish: The State of Research on Modern Jewish Art, THE JEWISH QUARTERLY REVIEW, Vol. 101, No. 4 (Fall 2011) 631–652

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE:

1. A. Cohen, Talmud, Warszawa 1995

2. N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 1997.

3. M. i K. Piechotkowie, Bramy nieba, t. 1 Bóżnice drewniane na terenach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, t. 2 Bóżnice murowane na terenach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999.

4. N. Styrna, Artyści żydowscy w Krakowie 1873-1939, katalog wystawy / Jewish artists in Kraków 1873-1939, exhibition catalogue, Kraków 2008.

5. A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 1998.

6. A. Żbikowski, Żydzi, Wrocław 1997.

7. Tarnowska M., Artyści żydowscy w Warszawie 1939 - 1945,Warszawa, 2015

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Ma pogłębioną wiedzę specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki oraz podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi.

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o wybranych zagadnieniach sztuki żydowskiej do 1939 roku; zna odpowiednią do nich terminologię i teorie.

Ma uporządkowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki żydowskiej i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi formułować, analizować i rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki żydowskiej poprzez właściwy dobór metod badawczych i materiałów; Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów i specjalistów; potrafi w stopniu zaawansowanym posługiwać się językiem specjalistycznym dotyczącym sztuki żydowskiej. Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki żydowskiej oraz wytwory oraz umieścić je we właściwym kontekście społecznym, historycznym. Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku angielskim.

KOMPETENCJE

Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz wartość wiedzy ekspertów w przypadku napotkanych trudności.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się poprzez: aktywny udział w zajęciach, przygotowanie opracowań 4 artykułów wskazanych przez prowadzącą (3 godziny w e-learningu/mailingu).

OCENA SEMESTRALNA MAX 100 PKT - SKŁADA SIĘ Z 2 ELEMENTÓW:

1. Udział w wykładach - max 40 pkt.

Dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona; druga nieobecność nieusprawiedliwiona to - 5 pkt. od oceny semestralnej, 2 kolejne nieusprawiedliwiona nieobecności to - 9 pkt. każda.

2. przygotowanie opracowań 4 artykułów (e-learning/mailing) - każde to: przeczytanie i analiza artykułu, odpowiedź na pytania lub napisanie streszczenia – każde opracowanie = max. 15 pkt., zalicza 9 pkt. Niewykonanie zadań skutkuje brakiem zaliczenia = 36 zal. – 60 pkt.

ILOŚĆ PUNKTÓW ZALICZAJĄCA KURS = 60.

SKALA OCEN SEMESTRALNYCH:

60 - 79 PKT - 3,0 / 80 -84 - 3,5 / 85 -94 - 4,0 / 95- 97- 4,5 / 98 - 100 - 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.