Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia historii sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-WHSMet Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia historii sztuki
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS2_W01

HS2_W02

HS2_U01

HS2_U02

HS2_U03

HS2_U07

HS2_K01

HS2_K03Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z procesem kształtowania się historii sztuki jako dyscypliny naukowej oraz wypracowanymi w jego trakcie metodami badawczymi powiązanymi z naukami humanistycznymi i historycznymi. Zajęcia obejmują wykłady, krótkie referaty studentów dotyczące wskazanych artykułów, dyskusje na ich temat oraz próby analiz wybranych dzieł według omawianych teorii.

Wykład – 30 godzin w tym 4 godziny e-learning (lub mailing)

1.Historia „historii sztuki” – przegląd najważniejszych metod badawczych; zagadnienia dotyczące teorii i metodologii badań.

2.Formalizm (metody analizy formy, m.in.: Wölfflina i kontynuatorów.

3. Ikonografia i ikonologia Panofsky’ego).

4. Psychologia widzenia i obrazowania E Gombricha.

5. Podstawy semiologii - U. Ecco.

6.Marksizm i materializm w badaniach nad sztuką.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z procesem kształtowania się historii sztuki jako dyscypliny naukowej oraz wypracowanymi w jego trakcie metodami badawczymi powiązanymi z naukami humanistycznymi i historycznymi. Zajęcia obejmują wykłady, krótkie referaty studentów dotyczące wskazanych artykułów, dyskusje na ich temat oraz próby analiz wybranych dzieł według omawianych teorii.

Wykład – 30 godzin w tym 4 godziny e-learning (lub mailing)

1.Historia „historii sztuki” – przegląd najważniejszych metod badawczych; zagadnienia dotyczące teorii i metodologii badań.

2.Formalizm (metody analizy formy, m.in.: Wölfflina i kontynuatorów.

3. Ikonografia i ikonologia Panofsky’ego).

4. Psychologia widzenia i obrazowania E Gombricha.

5. Podstawy semiologii - U. Ecco.

6.Marksizm i materializm w badaniach nad sztuką.

Literatura:

1. D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas: Kraków 2008.

2. Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wr-W-Kr -Gd 1980.(wybrane teksty)

3. Białostocki J., Symbole i obrazy. Studia i rozprawy z dziejów sztuki i myśli o sztuce, Warszawa 1982 (wybrane teksty).

4. Gombrich E., Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, PIW 1981.

5.Panofsky E., Studia z historii sztuki, Warszawa 1971.

6. Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów “Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, (wybrane teksty).

7. Wölfflin H., Podstawowe pojęcia z historii sztuki, Gdańsk 2017.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

HS2_W01 Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki oraz wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi, w tym filozofią i literaturą.

HS2_W02 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o wybranych problemach rozwoju historii sztuki jako dyscypliny, w szczególności jej metod badawczych, od starożytności do XX w.; zna zaawansowaną terminologię historii sztuki.

Umiejętności:

HS2_U01 - 02 Student posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) formułowanie i analizę problemów w zakresie metodologii historii sztuki, w tym analizę obiektów w kontekście wybranych metodologii, b) dobór metod i narzędzi badawczych; c) opracowanie i prezentację wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. Ma umiejętność innowacyjnego rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów napotkanych w praktyce zawodowej.

HS2_U03 Student - Potrafi rozpoznać różne rodzaje dzieł sztuki, przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem samodzielnie wybranych lub opracowanych metod.

HS2_U07 - Student posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim.

HS2_K01 - Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz wartość wiedzy ekspertów w przypadku napotkanych trudności.

HS2_K03 - Ma kompetencje pozwalające na podtrzymywanie i rozwijanie etosu zawodu

Nakład pracy studenta:

30 godzin - udział w wykładzie;

30 godzin - zapoznanie się z zadaną literaturą, przedstawienie wskazanego artykułu, przygotowanie do wystąpienia i do kolokwium zaliczeniowego.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

• OCENA SEMESTRALNA MAX 100 PKT - SKŁADA SIĘ Z 3 ELEMENTÓW:

• OBECNOŚCI – MAX 35 PKT – dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona; druga nieobecność nieusprawiedliwiona to - 5 pkt. od oceny semestralnej, 2 kolejne nieusprawiedliwiona nieobecności to - 9 pkt. każda.

• PRZEDSTAWIENIE WSKAZANEGO ARTYKUŁU – praca w 2-osobowych grupach – zal. 9 – max 15 pkt.

• WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO KOLOKWIUM JEST UZYSKANIE 30 PKT.

• 3. KOLOKWIUM ZALICZENIOWE – ZAL. 30 - MAX 50 PKT

• SKALA OCEN SEMESTRALNYCH:

• 60 - 79 PKT - 3,0 / 80 -84 - 3,5 / 85 -94 - 4,0 / 95- 97- 4,5 / 98 - 100 - 5,0

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.