Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do historii sztuki - plastyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-WdHSP-ĆW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do historii sztuki - plastyka
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W03; HS1_U01; HS1_U02; HS1_U03; HS1_U05; HS1_U07; HS1_U08


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu nauczenie studenta umiejętności tworzenia poprawnego opisu dzieła sztuki wytworzonego w technikach graficznych, malarskich, rzeźbiarskich oraz rzemiosła artystycznego.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci mają możliwość zapoznania się z podstawową terminologią stosowaną do opisu dzieła sztuki i praktycznym jej zastosowaniem. Efektem aktywnego uczestnictwa w zajęciach ma być umiejętność samodzielnego stworzenia opisu wybranego obiektu przy zastosowaniu odpowiedniego aparatu naukowego z wykorzystaniem metodologii stosowanej podczas ćwiczeń.

Literatura:

Bibliografia ma charakter orientacyjny i nie jest ostateczna. Literatura na zajęcia dobierana jest po konsultacji z uczestnikami zajęć.

Literatura podstawowa:

-Słownik terminologiczny sztuk pięknych (różne wydania)

- Słownik polskiej terminologii technik i technologii konserwacji malarstwa sztalugowego, ściennego i rzeźby polichromowanej, Warszawa 1986

Literatura uzupełniająca:

- J. Sito, Wielkie warsztaty rzeźbiarskie warszawy doby saskiej. Modele kariery – formacja artystyczna – organizacja produkcji, Warszawa 2013

- A. Kozieł, Michael Willmann i jego pracownia malarska, Wrocław 2013

- A. Krejča, Techniki sztuk graficznych. Podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki artystycznej Warszawa 1984

- A. Griffiths, The Print Before Photography. An Introduction to European Printmaking 1550–1820, London 2016

- K. Krużel, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia analizy formalnej dawnej grafiki, Kraków 1999

- H. Szwejkowska, Książka drukowana XV–XVIII w. Zarys historyczny, różne wydania

- G. Bastek, Warsztaty weneckie w drugiej poł. XV i w XVI wieku. Bellini, Giorgione, Tycjan, Tintoretto, Warszawa 2010

- Serenissima. Światło Wenecji. Dzieła dawnych mistrzów weneckich XIV–XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w świetle nowych bada technologicznych, historycznych i prac konserwatorskich, kat. wyst. pod red. G. Bastek i G. Janczarskiego, Warszawa 1999

- A. Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380–1500, t. II: Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430 –1500, Warszawa 2011

- Z. Kaszowska, Brokaty wytłaczane w gotyckim malarstwie i rzeźbie na terenie Małopolski, Studia i materiały Wydziału Konserwacji i restauracji dzieł sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. XV, Kraków 2006

- K. Zwolińska, Podręczna technologia malarstwa, Warszawa 1997

- D.V. Thompson, The Materials and Tehniques of Medieval Painting, New York 1956

- M. Jakubek-Raczkowska, Rzeźba gdańska przełomu XIV i XV wieku, Warszawa 2006

- J. Kowalczyk, Pomnik Jordanów w Krakowie. Problem datowania i autorstwa, "Biuletyn Historii Sztuki", R LXXIV(2012), 2, s. 157-187

- S. Krzemińska-Szołtysek, Wielmożni panowie i czcigodne panie. Renesansowe nagrobki figuralne na Górnym Śląsku, Wrocław 2017

- M. Wardzyński, Rzeźba nowożytna w kręgu Jasnej Góry w polskiej prowincji zakonu paulinów, I: Ośrodek rzeźbiarski w Częstochówce pod Jasną Górą 1620 – 1705, t. 2, Warszawa 2009

- M. Dygas-Konopacka, Rzeźba w kamieniu, Warszawa 2011

- J.T. Cami, J. Santamera, Sztuka rzeźbienia w drewnie. Ilustrowany podręcznik snycerza, Warszawa 1998

- Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie, t. I-III, red. M.P. Kruk, Kraków 2019

- R. Sulewska, Dłutem wycięte. Snycerstwo północnych ziem Polski w czasach Zymunta III Wazy, Warszawa 2004

- P. Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994

- Z. Wolski, Sztukatorstwo, Warszawa 1994

- T.M. Rudkowski, Polskie sgraffita renesansowe, Warszawa 2006

- M. Kurzej, Siedemnastowieczne sztukaterie w Małopolsce, Kraków 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

- zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii oraz zna jej najnowsze osiągnięcia

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich krytyczną ocenę i syntezę

- posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) analizę problemów w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów in situ, b) dobór metod i narzędzi badawczych, wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in. w inwentaryzacji zabytków; c) opracowanie i prezentację wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

- potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym

- posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konfrontowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej

- potrafi pracować samodzielnie i w grupie, także interdyscyplinarnej, przyjmując w niej różne role. Potrafi komunikować się z otoczeniem uzasadniając merytorycznie swoje stanowisko

Opis ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 30 h.

Przygotowanie do zajęć: 15 h.

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 15 h.

Razem 60 h. : 30 h. = 2 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania oceny jest obecność na zajęciach: dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, każda kolejna powinna zostać zaliczona pisemnie w czasie sesji w terminie podanym przez prowadzącego.

Końcowa ocena będzie średnią złożoną z trzech komponentów-ocen za:

- merytoryczny udział w dyskusji świadczący o przeczytaniu oraz przemyśleniu zadanych lektur

- pracę zaliczeniową, której celem będzie opis wskazanego przez prowadzącego obiektu

- kolokwium, które odbędzie się na ostatnich zajęciach a sprawdzać będzie znajomość oraz umiejętność zastosowania w praktyce pojęć stosowanych na ćwiczeniach

Punktacja kolokwium:

poniżej 50% - niedostateczny

51-65% - dostateczny

66-80% - dobry

80-95% - bardzo dobry

powyżej 95% - celujący

Studenci posiadający indywidualny tryb nauczania i inni, wymagający specjalnego procedowania przy zaliczeniu (np. odbywający studia częściowe poza Polską), będą mieli osobno ustalony tryb zaliczenia zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogusz
Prowadzący grup: Marcin Bogusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.