Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia najnowsza Polski - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-NH-HI-ĆHNAJP
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia najnowsza Polski - ćwiczenia
Jednostka: Instytut Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:

3

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W05

K_U01

K_U02

K_U05

K_K01

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Cele przedmiotu:

zaznajomienie studentów z podstawowymi źródłami do historii najnowszej oraz nauczenie ich krytycznej analizy źródeł

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z historii Polski w czasach najnowszych

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Ćwiczenia obejmują analizę wybranych problemów z historii najnowszej Polski w latach 1918-1989. Poruszane zagadnienia to m.in.: wojna polsko-bolszewicka, mniejszości narodowe II RP, Polskie Państwo Podziemne, wysiedlenia i przesiedlenia, system represji w Polsce, wydarzenia roku `56, `68, `70, `76, `81, stan wojenny, okrągły stół i wybory z 1989 r.

Literatura:

J. Piłsudski, Rok 1920.

S. Korboński, Polskie Państwo Podziemne.

Jürgen Stroop, Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!, opr. A. Żbikowski, Warszawa 2009.

R. Terlecki, Tarcza i miecz komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990, Kraków 2007.

Komunizm w Polsce. Zdrada, zbrodnie, zakłamanie, zniewolenie, Kraków 2005.

A. Dudek, Z. Zblewski, Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu, Warszawa - Bielsko-Biała 2008.

J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006.

P. Sasanka, Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2006.

J. Skórzyński, Rewolucja Okrągłego Stołu, Kraków 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Student powinien:

1. Znać podstawowe fakty z historii Polski w zakresie analizowanej epoki. (K_W05)

2. Potrafić samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informacje i użytkować zdobytą wiedzę. Wykorzystuje różne dostępne mu źródła i środki przekazu. (K_U01)

3. Potrafić posługiwać się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i umiejętnie umiejscawia źródła w ich kontekście historyczno-kulturowym. (K_U02)

4. Potrafić umiejętnie i merytorycznie argumentować poglądy, formułować poprawne wnioski z wykorzystaniem do tego poglądy innych autorów. (K_U05)

5. Mieć świadomość poziomu własnej wiedzy i kompetencji. Czuje potrzebę dalszej samorealizacji, pogłębiania umiejętności badawczych oraz jest gotowy do podejmowania nowych wyzwań naukowych. (K_K01)

Opis ECTS:

Aktywność studenta nakład pracy studenta w godzin

1. Obecność – 30

2. Lektura – 30

3. Przygotowanie do zajęć – 30

Liczba ECTS - 90 godzin/25(30) = 3

Kryteria oceniania:

1. Efekt kształcenia nr 1. Zna podstawowe fakty z historii Polski w zakresie analizowanej epoki:

- na ocenę 2 (ndst.) : nie zna podstawowych faktów z okresu będącego przedmiotem badań na zajęciach.

- na ocenę 3 (dst.): zna jedynie częściowo podstawowe fakty z omawianego okresu ale nie potrafi wykorzystać wiedzy w prezentowaniu własnej wypowiedzi.

- na ocenę 4 (db.): zna większość podstawowych faktów z omawianego zakresu historii i stara się wykorzystać je w konstrukcji własnej wypowiedzi.

na ocenę 5 (bdb.): zna fakty z omawianego zakresu historii i potrafi wykorzystać je w konstrukcji własnej wypowiedzi.

2. Efekt kształcenia nr. 2. Potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informacje i użytkować zdobytą wiedzę. Wykorzystuje różne, dostępne mu źródła i środki przekazu.

- na ocenę 2 (ndst.): nie potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, analizować informacji i wykorzystywać zdobytej wiedzy.

- na ocenę 3 (dst.): potrafi samodzielnie wyszukać i selekcjonować jedynie część informacji.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i uogólnia większość ze- -

na ocenę 5 (bdb.): potrafi samodzielnie poprawnie wyszukać, selekcjonować, umiejętnie analizować, oceniać i uogólniać informacje z wykorzystaniem wielu źródeł informacji.

3. Efekty kształcenia nr. 3. Potrafi posługiwać się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i umiejętnie umiejscawia źródła w ich kontekście historyczno-kulturowym.

- na ocenę 2 (ndst.): nie posługuje się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł i nie potrafi określić ich znaczenia, wzajemnych oddziaływań i kontekstu historyczno-społecznego. Nie rozumie przekazywanej treści źródła.

- na ocenę 3 (dst.): posługuje się podstawowym warsztatem krytycznym: wewnętrznym i zewnętrznym ale nie potrafi samodzielnie określić wzajemnych oddziaływań, kontekstu i znaczenia źródła. Przy pomocy podaje przekazywaną treść źródła.

- na ocenę 4 (db.): potrafi posługiwać się warsztatem krytycznym, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym źródła oraz samodzielnie określa częściowo wzajemne oddziaływania, kontekst i znaczenie. Rozumie i podaje treść źródła.

- na ocenę 5 (bdb.): posługuje się bardzo dobrze warsztatem badawczym, określa bez pomocy kontekst powstania i znaczenie źródeł oraz wzajemne oddziaływania. Rozumie i podaje treść źródła.

Efekt kształcenia nr.4. Potrafi umiejętnie i merytorycznie argumentować poglądy, formułować poprawne wnioski z wykorzystywaniem do tego poglądy innych autorów.

- na ocenę 2 (ndst.): nie ma umiejętności argumentacji, formowania wniosków i nie zna pogladów innych autorów na omawiany temat.

- na ocenę 3 (dst.): próbuje formułować wnioski ale nie posiada umiejętności ich argumentacji, pomimo znajomości poglądów innych autorów.

- na ocenę 4 (db.): potrafi formułować poprawne wnioski przy pomocy osoby prowadzącej, argumentuje je starając się wykorzystać poglądy innych autorów.

- na ocenę 5 (bdb.): samodzielnie formułuje wnioski, argumentując je poprawnie i wykorzystując do tego poglądy innych autorów.

3. Efekty kształcenia nr. 5. Ma świadomość poziomu własnej wiedzy i kompetencji. Czuje potrzebę dalszej samorealizacji, pogłębiania umiejętności badawczych oraz jest gotowy do podejmowania nowych wyzwań naukowych.

- na ocenę 2 (ndst.): nie ma świadomości poziomu własnej wiedzy. Nie wykazuje chęci dalszego rozwoju naukowego.

- na ocenę 3 (dst.): posiada świadomość poziomu swojej wiedzy ale pomimo to nie wykazuje chęci do dalszego jej pogłębiania i samokształcenia.

- na ocenę 4 (db.): posiada świadomość poziomu wiedzy własnej i zachęcany przez prowadzącego dąży do jej pogłębiania oraz udziału w projektach naukowych.

- na ocenę 5 (bdb.): Zna poziom własnej wiedzy i samodzielnie dąży do pogłębiania jej. Chętnie bierze udział w projektach naukowych, dążąc do samokształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: frekwencja, aktywność i przygotowanie na zajęciach, test pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)