Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia ustroju administracyjnego Polski XIX i XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-NH-HI-HUsAPXIX/XX
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia ustroju administracyjnego Polski XIX i XX w.
Jednostka: Instytut Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:

3

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W02

HI2_W06

HI2_W07

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z ustrojem i administracją na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z informacjami na temat ustroju na ziemiach polskich w XIX i XX w., funkcjonowania administracji publicznej, centralnej i terenowej, ogólnej i specjalnej oraz samorządu terytorialnego. Przybliżone zostaną podziały administracyjne w okresie zaborów, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, podczas II wojny światowej oraz w okresie Polski "ludowej".

Efekty kształcenia i opis ECTS:

E1 zna na poziomie rozszerzonym fachową terminologię z zakresu nauk

historycznych oraz innych nauk humanistycznych (posiada pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu historii ustroju i administracji ziem polskich) HI2_W02

E2 posiada pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem narodowym, religijnym i kulturowym HI2_W06

E3 posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o ogólnej diachronicznej

strukturze dziejów. Ma pogłębioną wiedzę o związkach historii z innymi

dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych pozwalającą na

integrowanie perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin naukowych HI2_W07

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z ustrojem i administracją na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z informacjami na temat ustroju na ziemiach polskich w XIX i XX w., funkcjonowania administracji publicznej, centralnej i terenowej, ogólnej i specjalnej oraz samorządu terytorialnego. Przybliżone zostaną podziały administracyjne w okresie zaborów, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, podczas II wojny światowej oraz w okresie Polski "ludowej".

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Witkowski, Historia administracji w Polsce w latach 1764-1989, Warszawa 2007.

A. Konieczny, T. Kruszewski, Historia administracji na ziemiach polskich. Wybór źródeł, Wrocław 2001.

Literatura uzupełniająca:

J. Bardach, B Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego.

H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 1991.

M. Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2003;

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005;

D. i J. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003;

A. Ajnenkiel, Administracja w Polsce, Warszawa 1975.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)