Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka ksztatowania zasobu archiwalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-NH-HI-MKA
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka ksztatowania zasobu archiwalnego
Jednostka: Instytut Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_W16

AZD1_W17

AZD1_W18

AZD1_U01

AZD1_U06

AZD1_K02


Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Wiedza:

AZD1_W16 - Ma uporządkowaną wiedzę na temat opracowywania zasobu

archiwalnego oraz jego udostępniania w archiwach historycznych i

kościelnych oraz współczesnych instytucjach

AZD1_W17 - Ma podstawową wiedzę na temat gromadzenia, rozmieszczania i

przechowywania zasobu archiwalnego

AZD1_W18 - Ma podstawową wiedzę dotyczącą narzędzi służących organizacji

wytworzonej dokumentacji (instrukcje kancelaryjne, instrukcje o

organizacji i zakresie działania archiwum)

AZD1_U01 - Potrafi zastosować podstawową terminologię z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją w wypowiedzi ustnej

AZD1_U06 - Potrafi wykorzystywać źródła przepisów prawnych i innych

dokumentów regulujących pracę w archiwum do organizacji pracy

swojej, a także swojego zespołu

AZD1_K02 - Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne

role.

Liczba punktów ECTS: 2,0

I sem.: 30 godz. uczestnictwo w zajęciach, 15 godz. przygotowanie się do zajęć dydaktycznych, 15 godz. studiowanie literatury przedmiotu;

II sem.: 30 godz. uczestnictwo w zajęciach, 15 godz. przygotowanie się do zajęć dydaktycznych, 15 godz. studiowanie literatury przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest opanowanie metod kształtowania zasobu archiwalnego w Polsce

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989.

Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2012.

M. Tarankowska, Problem brakowania akt w Polsce w świetle przepisów i literatury archiwalnej w latach 1918-1965, "Archeion" 1967, t. 46.

Problemy struktury zasobu archiwalnego w perspektywie komputeryzacji archiwów: materiały sympozjum, Toruń 4 i 5 października 1996 r., red. H. Robótka, Toruń 1998.

H. Robótka, Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010.

Literatura uzupełniająca:

A. Szewc, R. Banduch, Obieg dokumentacji i tworzenie zasobu archiwalnego w urzędzie gminy, Katowice 1994.

A. Kuligowski, Gromadzenie zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000-2005, [w:] W kręgu „teczek”. Z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Toruń 2007, s. 17-28.

H. Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria

Zebrzydowska 1989.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie I roku studiów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)