Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-NH-HI-MPN1sem
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy naukowej
Jednostka: Instytut Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:

4

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Historia:

HI1_W10

HI1_U04

HI1_U03

HI1_U06

HI1_U07


Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją:

AZD1_W25

AZD1_U02

AZD1_U12

AZD1_U13

AZD1_U14

AZD1_U15

Skrócony opis:

Zapoznaje z pojęciem i charakterystyką pracy naukowej oraz piśmiennictwa naukowego.

Pełny opis:

Zapoznaje z pojęciem i charakterystyką pracy naukowej oraz piśmiennictwa naukowego.

Zapoznaje z wymogami i drogą zdobywania tytułów i stopni zawodowych i naukowych.

Wdraża w nowoczesne metody uczenia się z wykorzystaniem tekstów pisanych oraz multimedialnych źródeł informacji i metod pracy.

Wprowadza w zastosowanie wzorców i zasad pracy naukowej, czyli:

podjęcia właściwego tematu,

systematyzacji materiału badawczego,

analizy i syntezy materiału,

kompozycji treści oraz ich pisemnej prezentacji

Przedstawia metody lektury i analizy tekstów, sporządzania fiszek i notatek oraz ich wykorzystywania w pracy naukowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student po ukończeniu kursu:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej(EK1)

-posiada na poziomie operacyjnym wiedzą o warsztacie naukowym historyka (EK2)

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji i różnych wytworów kultury (EK3)

Umiejętności

Student po ukończeniu kursu:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (EK4)

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwija umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (EK5)

- potrafi posługiwać się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych (EK6)

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oaz formułowania wniosków (EK7)

- posiada umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych w zakresie historii (EK8)

Kompetencje

Student po ukończeniu kursu:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia się (EK9)

Opis ECTS

Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć 30 godz.

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze (raz w tygodniu jedna godzina)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci przygotowują wyznaczone prace pisemne wskazane w czasie zajęć (2-3 prace)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)